Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Vybrané hydrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 2. AAB Hodnotenie biotopov vybraných biocentier v Piešťanoch / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 3. AAB Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť [elektronický zdroj] / Mirko Bohuš, Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 4. AAB Vybrané terestrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát : Hodnotenie biotických pomerov, krajinnej štruktúry a funkčnosti. / Jana Ružičková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 5. ABD Podkovár malý - Rhinolophus hipposideros / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 286-293 [1,01 AH]
 6. ABD Netopier veľký - Myotis myotis / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 329-337 [1,15 AH]
 7. ABD Netopiere / Peter Kaňuch ... [et al.]
  In: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeo významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2005. - S. 516-541
 8. ABD Vybrané skupiny stavovcov vo fragmentoch lesov urbanizovaného územia / Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. - ISBN 978-80-969678-3-4. - Bratislava : Cicero, 2007. - S. 117-171 [2,84 AH]
 9. ACB Ochrana a využívanie krajiny [elektronický zdroj] : . / Jana Ružičková, Zuzana Moravčíková, Blanka Lehotská
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 10. ADC Status of Savi's pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Mammalian Review. - Vol. 46, No. 1 (2016), s. 1-16
 11. ADC Determining As, Cd, Cu, Pb, Sb, and Zn in Leaves of Trees Collected near Mining Locations of Male Karpaty Mts. in the Slovak Republic / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Polish Journal of Environmental Studies [elektronický dokument]. - Roč. 27, č. 5 (2018), s. 2179-2191 [online]
 12. ADD Geomyces destructans associated with bat disease WNS detected in Slovakia / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 66, No. 3 (2011), s. 562-564
 13. ADD First record of Hypsugo savii (Chiroptera) in Slovakia / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Biologia. - Vol. 61, No. 2 (2006), s. 192-193
 14. ADE Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia / Natália Martínková ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Vol. 5, No. 11 (2010), Art. No. e13853 [online]
 15. ADE Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Envigogika [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 s.] [online]
 16. ADE Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) in der West.Slowakei / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Nyctalus. - Roč. 8, č. 6 (2003), s. 603-607
 17. ADE Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986-2015) / Blanka Lehotská, Alena Magyarics
  In: Envigogika [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 4 (2015), nestr. [10 s.] [online]
 18. ADF Dreviny vybraných parkov Nových Zámkoch / Peter Kucman, Blanka Lehotská
  In: Životné prostredie. - Roč. 44, č. 4 (2010), s. 209-210
 19. ADF Netopiere (Chiroptera) podzemných delostreleckých kavern v okolí Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 19, č. 3 (2014), s. 243-250
 20. ADF Spoločenstvá obnaženého dna vodných nádrží na území Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny / Jana Ružičková, Katarína Hegedüšová, Blanka Lehotská
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 39-45
 21. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov Martinského lesa a Šenkvického hája / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 66-76
 22. ADF Priestorová aktivita salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) v povodí Vydrice (Malé Karpaty) / Ján Kaľavský, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 2 (2012), s. 32-38
 23. ADF Zhrnutie poznatkov o výskyte netopierov v Pružinskej Dúpnej jaskyni / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 269-279
 24. ADF Zhodnotenie funkčnosti podchodov pre zver popod diaľnicu D2 v k. ú. Rusovce a Čunovo / Blanka Lehotská, Barbora Horváthová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 1 (2009), s. 71-78
 25. ADF Vplyv premenných prostredia na dynamiku hibernujúcej kolónie Rhinolophus hipposideros v Plaveckej jaskyni (Malé Karpaty) / Tomáš Mihál, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 36-45
 26. ADF Roštúnska priepasť - jedna z najvýznamnejších chiropterologických lokalít na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 101-108
 27. ADF Rozšírenie a ekologické nároky netopierov rodu Pipistrellus v nížinných oblastiach západného Slovenska v mimohibernačnom období / Blanka Lehotská, Mária Petrášová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 16, No. 2 (2008), s. 11-21
 28. ADF Zhrnutie poznatkov o reprodukčnej kolónii druhu Myotis myotis v Plaveckej jaskyni (Malé Karpaty) / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 139-148
 29. ADF Výskyt netopierov na sídliskách, ich ohrozenie a možnosti ochrany / Blanka Lehotská
  In: Životné prostredie. - Roč. 49, č. 2 (2015), s. 106-110
 30. ADF Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 2 (2006), s. 55-63
 31. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Marta Nevřelová
  In: Acta Universitatis Prešoviensis. Folia oecologica. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 37-51
 32. ADF Jaskyňa Klenová - významné zimovisko podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 53-56
 33. ADF Výskyt plesne Geomyces destructans na netopieroch zo zimovísk západného Slovenska / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, No. 2 (2011), s. 28-35
 34. ADM The influence of landscape structure to the activity of bats / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii. - Vol. 24, No. 2 (2014), s. 257-263
 35. ADN Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 51-69
 36. ADN Assessment of ornithochory in the north-western part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia) / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 1 (2016), s. 50-63
 37. AEC Zhrnutie poznatkov o netopieroch Myjavskej pahorkatiny / Blanka Lehotská, Mária Petrášová
  In: Vespertilio 13-14. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2010. - S. 103-112
 38. AEC Bat diversity in various types of hibernacula in the Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic / Blanka Lehotská
  In: The influence of environmental conditions on the bat hibernaculum choice. - ISBN 83-83-916842-1-3. - Bytom : ZPW Plik, 2008. - S. 65-74
 39. AEC Netopiere Malých Karpát / Blanka Lehotská
  In: Lynx, roč. 33. - Praha : Národní muzeum, 2002. - S. 141-184
 40. AED Večernica pozdná - Eptesicus serotinus / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 353-359
 41. AED Uchaňa čierna - Barbastella barbastellus / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 386-392
 42. AED Večernica Saviho - Hypsugo savii / Blanka Lehotská ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 403-405
 43. AED Výskyt netopierov v oblasti navrhovanej CHKO Burda / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 2. - ISBN 80-967385-9-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.) ; Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1997. - S. 97-104
 44. AED Rozšírenie netopierov na Slovensku. Časť 3. Miniopterus schreibersi / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Vespertilio 2. - ISBN 80-967385-9-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.) ; Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1997. - S. 113-130
 45. AED Letné výsledky netopierov (Chiroptera) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a jej okolí / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1998. - S. 215-223
 46. AED Netopiere Martinského lesa a Šenkvického hája / Blanka Lehotská
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 219-224
 47. AED Netopiere (Chiroptera) / Blanka Lehotská
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 161-163
 48. AED Zimoviská netopierov (Chiroptera) v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1999. - S. 187-194
 49. AED Hodnotenie a pasport podchodov na železničnej trati medzi Pezinkom a Báhoňom / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 159-169 [CD-ROM]
 50. AED Lúka - Hrádok / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 76
 51. AED Bodovka I - Bodovský rybník / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 77
 52. AED Hlavné faktory ohrozenia obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 6-9
 53. AED Ekosozologický status našich druhov obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 10-14
 54. AED Možnosti praktickej ochrany obojživelníkov počas jarných migrácií / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 18-28
 55. AED História vzniku akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciach" / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 29-40
 56. AED Zapojenie mimovládnych organizácií a škôl do ochrany migrujúcich obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 41-46
 57. AED Záverečné zhodnotenie situácie v ochrane obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 157-159
 58. AED Železná studienka / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-55
 59. AED Krásno / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71
 60. AED VN Baranec / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 74
 61. AED VN Dubník / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 75
 62. AED Bodovka II - Zemník / Dušan Šácha ... [et al.]
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 78-79
 63. AED Zamarovce - Skalka / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 82-83
 64. AED Námestovo - Skalka / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 101
 65. AED Zemplínska Teplica - Veľké Ozorovce / Jozef Kratochvíla, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 154
 66. AED Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Ekologické štúdie IV, Vol. 20. - ISBN 80-967883-6-1. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 273-277
 67. AED Príspevok k poznaniu rozšírenia netopierov v Liptovskej kotline / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 4. - ISBN 80-88850-20-7. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2000. - S. 149-150
 68. AEE Promotion of bats and environmental activities for public / Daniel Horáček, Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: A Tribute to Bats. - ISBN 978-80-87154-44-1. - Prague : Charles University, 2010. - S. 59-64
 69. AEE Bat fauna of Bratislava: review of last 15 years / Blanka Lehotská
  In: A Tribute to Bats. - ISBN 978-80-87154-44-1. - Prague : Charles University, 2010. - S. 308-310
 70. AFC Ťažké kovy v balote čiernej, múrovníku lekárskom a čiernohlávku obyčajnom na lokalitách bývalých baní v Malých Karpatoch / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 [elektronický dokument] : sborník recenzovaných vědeckých prací = Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2019 : proceedings of scientific articles. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 116-119 [print]
 71. AFC Pistia stratiotes ako dôkaz znečistenia vodných plôch / Alžbeta Takáčová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací = Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2019 : proceedings of scientific articles. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 160-163
 72. AFC Akumulácia ťažkých kovov v pálke širolistej, ostrici pobrežnej, trsti obyčajnej a bahničke močiarnej z lokalít pri vodných nádržiach v Malých Karpatoch / Agáta Fargašová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací = Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2019 : proceedings of scientific articles. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 22-24
 73. AFC Ťažké kovy v rastlinách z lokalít zaťažených starou banskou činnosťou / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-89408-27-6. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2017. - S. 82-85
 74. AFD Ťažké kovy v pŕhľave dvojdomej (Urtica dioica) a netýkavke malokvetej (Impatiens parviflora) z lokalít v Malých Karpatoch zaťažených starou banskou činnosťou / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 : Sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2863-1. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2018. - S. 31-35
 75. AFD Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersi) opäť v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2. - ISBN 80-967385-6-9. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 87-92
 76. AFD Prvé výsledky systematického výskumu chiropterofauny Strážovských vrchov / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. - ISBN 80-88723-88-4. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1998. - S. 70-74
 77. AFD Výskyt letných kolónií netopierov na území západného Slovenska / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio, 3. - ISBN 80-88850-19-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.), Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1998. - S. 57-64
 78. AFD Výsledky výskumu chiropterofauny na území bývalého okresu Trenčín / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 3. - ISBN 80-88850-13-4. - Bratislava, Banská Bystrica : SAZP, Centrum ochrany prírody a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR, 1998. - S. 69-78
 79. AFD Budovanie prvkov ekologických sietí z aspektu trvalo udržateľného rozvoja - modelové lokality / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách. - ISBN 978-80-223-2581-3. - Bratislava : UK, 2008. - S. 87-90
 80. AFD Terénne exkurzie ako aktívna forma vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju - modelové príklady / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách. - ISBN 978-80-223-2581-3. - Bratislava : UK, 2008. - S. 46-49
 81. AFD Možnosti zmiernenia negatívneho vplyvu cestných komunikácií na migračné trasy živočíchov / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VII. - ISBN 978-80-227-3127-0. - Bratislav : STU, 2008. - S. 61-74
 82. AFD Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby ochrany prírody - modelové príklady / Blanka Lehotská, Jana Ružičková, Marta Nevřelová
  In: Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 1 (2015), s. 69-88 [online]
 83. AFD Aplikácia poznatkov o drevinách v mestskom prostredí do pedagogickej praxe / Peter Kucman, Blanka Lehotská
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 2. zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-89238-17-0. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 286-288
 84. AFD The most widespread forest biotopes in the eastern part of the Myjavská pahorkatina hilly country / Hubert Žarnovičan, Blanka Lehotská, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - ISBN 978-80-89325-03-0. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2008. - S. 507-510
 85. AFD Aktivita netopierov v rôznych typoch habitatov na lokalite Martinský les (k.ú. Senec) / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 1301-1306
 86. AFD Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciach" na Železnej studienke v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Prehľad ekologického výskumu na Slovensku. - ISBN 80-967883-8-8. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2001. - S. 301-306
 87. AFD Zhrnutie poznatkov o zimovaní netopierov v Plaveckej jaskyni / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Ochrana prírody, 26. - ISBN 978-80-89310-57-9. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2010. - S. 71-74
 88. AFD Comparison between anthropometric and natural landscape elements used as bat roosts / Blanka Lehotská
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 111-114 [CD-ROM]
 89. AFD Netopiere Plaveckého krasu a ich praktická ochrana / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 207-213
 90. AFD Doplnkové učebné materiály prírodovedných predmetov pre SŠ v elektronickej forme ako nástroj motivácie mladých ľudí pre štúdium prírodovedných disiplín / Ján Benko, Blanka Lehotská, Viera Chrenščová
  In: Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8094-032-0. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2006. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 91. AFD Identification of Geomyces destructans through PCR amplification and sequencing / Domenico Pangallo ... [et al.]
  In: Moderné metódy v biomedicínskom výskume. - ISBN 978-80-89354-05-4. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011. - S. 87-90
 92. AFD Zhrnutie poznatkov o chiropterofaune jaskyne Driny / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2000. - S. 130-134
 93. AFD Plavecká jaskyňa - jedna z najvýznamnejších chiropterologických lokalít západného Slovenska / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Fauna jaskýň/Cave fauna. - ISBN 80-968304-1-4. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2000. - S. 99-108
 94. AFG Monitoring and Conservation of Bats in the Male Karpaty Mountains, Slovakia / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Bat Research News. - Vol. 37, No. 2-3 (1996), s. 78
 95. AFG Bat Colony Survay in Lofts in Slovakia 1994-1995 / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Bat Research News. - Holandsko. - 37 (1996) 2-3, s. 94
 96. AFG The Status of Miniopterus schreibersi in Slovakia / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Bat Research News. - Holandsko. - 37 (1996) 22-3, s. 95
 97. AFG The influence of landscape structure to the activity of bats / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: 15th IBRC. 15th International Bat Research Conference. - ISBN 978-80-87154-46-5. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010. - S. 160
 98. AFG Výskyt druhu Geomyces destructans potvrdený na Slovensku / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Mykologické listy. - No. 114 (2010), s. 60
 99. AFG Bats in the Bratislava city, Slovakia / Blanka Lehotská
  In: 15th IBRC. 15th International Bat Research Conference. - ISBN 978-80-87154-46-5. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010. - S. 205-206
 100. AFG Assessment of changes of riparian biocorridor Stoličný stream from the end of 19th century / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: International Conference in Landscape Ecology. Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-254-8064-9. - Brno : Mendel University , 2010. - S. 104
 101. AFG Trend početnosti netopierov zimujúcich vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Peter Bačkor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2011. - ISBN 978-80-87189-09-2. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011. - S. 24-25
 102. AFG Patterns of Hypsugo savii (Chiroptera) range changes in the frame of the Pannonian basin and the Carpathians / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-14-6. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2013. - S. 240
 103. AFG Current status and distribution of Savi´s pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) in Central Europe / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Mammalian Biology. - Vol. 78, Suppl. (2013), s. 24-25
 104. AFG Experience with the functionality of underpasses for amphibians and mammals in Bratislava territory in the two different types of landscape / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Landšaftovedenie: Teorija, metody, regionaľnyje issledovanija, praktika. - ISBN 5-89575-104-0. - Moskva : Geografičeskij fakultet MGU, 2006. - S. 532-533
 105. AFG Patterns of Hypsugo savii (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) range changes in the frame of the Pannonian basin and the Carpathians / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Proceedings of the International Symposium on the Importance of Bats as Bioindicators. - ISBN 978-84-87790-69-0. - Granollers : Granollers Museum of Natural Sciences, 2012. - S. 90
 106. AFH Projekt netopieria záchranka / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 13-14. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2010. - S. 313
 107. AFH Nahradí v panelových domoch večernica malá alebo Leachova raniaka hrdzavého? / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 134-135
 108. AFH Jedna z možností ochrany netopierov počas zatepľovania panelových domov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 134
 109. AFH Chiropterologický splav / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 133
 110. AFH Indikátory fragmentácie a izolácie v krajinnoekologickom výskume a plánovaní / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Súčasný stav krajinnej ekológie na Slovensku. - Bratislava : Univerzita Komenského , 2008. - S. 15-16
 111. AFH Characteristics and connectivity of the riparian biocorridor Gidra / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Lanscape - Theory and Practice. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 66
 112. AFH 15 rokov zimného monitoringu netopierov v jaskyni Driny / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Aragonit. - Roč. 14, č. 2 (2009), s. 171-172
 113. AFH Zhrnutie poznatkov o chiropterofaune Martinského lesa a Šenkvického hája / Blanka Lehotská, Zuzana Haceková
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 10
 114. AFH Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 14
 115. AFH Zimní spáči - víkend v prírode zameraný na spoznávanie života netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Zborník príspevkov zo 4. národnej konferencie. - ISBN 80-8050-841-0. - Nitra : UKF, 2005. - S. 178
 116. AFH Súčasné poznatky o výskyte Pseudogymnascus destructans na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský, Zuzana Haceková
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 186
 117. AFH Monitoring a ochrana netopierov na území Plaveckého krasu / Blanka Lehotská
  In: Ochrana biodiverzity na Slovensku II. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 31
 118. AFH Netopiere Myjavskej pahorkatiny - súčasný stav poznania / Blanka Lehotská, Mária Mikulová
  In: 12. Feriancove dni. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006. - S. 31
 119. AFH Sklenené steny v panelových domoch - nebezpečná pasca pre netopiere / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 242
 120. AFH Netopiere Myjavskej pahorkatiny / Blanka Lehotská, Mária Mikulová
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 242
 121. AFH The evaluation of favourable conservation status of forest biotops in selected parts of Myjava upland / Blanka Lehotská, Hubert Žarnovičan, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 76
 122. AFH Ecological quality of a selected part of the Myjava Hills / Eva Pauditšová, Blanka Lehotská, Bohumila Hudecová
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 82
 123. AFH Ochrana prírodného a kultúrneho genofondu - modelová exkurzia / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium krajinárskych katedier "Krajina - predmet výučby". Zborník abstraktov. - Bratislava : PRIF UK, 2007. - S. 37-38
 124. AFH Kováčov (Kovácspatak) - nedokončená podzemná rafinéria? / Roman Lehotský, Blanka Lehotská
  In: Aragonit. - Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 79
 125. AFH Zhrnutie poznatkov o netopieroch v sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Blanka Lehotská ... [et al.]
  In: Aragonit. - Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 76-77
 126. BAB Anglicko-slovenský a slovensko anglický slovník environmentálnych termínov [elektronický zdroj] : . / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 127. BCB Letná škola v prírode. Pracovné listy [elektronický zdroj] / Marcel Adam... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2008
 128. BCB Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj] / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 129. BCI Zbierka vybraných úloh z medzinárodnej biologickej olympiády / Miroslava Slaninová ... [et al.]
  Bratislava : Iuventa, 2005
 130. BDE Netopieria záchranka / Blanka Lehotská
  In: Veronica. - Roč. 23, č. 6 (2009), s. 5
 131. BDE Najvýznamnejšie chiropterologické lokality západného Slovenska / Blanka Lehotská
  In: Veronica. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 2
 132. BDF Zaujímavejšie floristické nálezy / Pavol Eliáš, ml. ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 35, č. 1 (2013), s. 77-85
 133. BDF Niekoľko poznámok k výskytu netopierov v ľudských stavbách na Slovensku a problematika ich ochrany / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 27 (1996), s. 24-26
 134. BDF Rozšírenie netopierov (Chiroptera) na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Daphne. - Bratislava : Daphne - Centrum pre aplikovanú ekológiu, 1999. - Vol. 6, No. 1 (1999), s. 22-25
 135. BDF Netopiere a syndróm bieleho nosa / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2010), s. 46-47
 136. BDF Ako vytvoriť poster v PowerPointe / Blanka Lehotská
  In: BioSpravodaj. - Roč. 7, príloha (2005), s. 1-4
 137. BDF Večernica Saviova už aj na Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 66 (2005), s. 19
 138. BDF Prvé skúsenosti s praktickou ochranou netopierov na území Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 46 (2000), s. 15-17
 139. BED Kriticky ohrozené lokality s výskytom netopierov v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Netopiere 1. - ISBN 80-967385-1-8. - Skupina pre ochranu netopierov SZOPK : SAZP Banská Bystrica, Správa CHKO Muránska planina Revúca a Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, 1995. - S. 65-69
 140. BED Ekosytémy / Viera Chrenščová
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 1508-1545 [CD-ROM]
 141. BED Ochrana prírody a ekologické siete / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 1546-1596 (CD)
 142. BED Skúsenosti z ochrany zimnej kolónie raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) v panelovom dome na bratislavskom sídlisku Dlhé diely / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 4. - ISBN 80-88850-20-7. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2000. - S. 105-110
 143. BEF Zimoviská netopierov v pohorí Burda / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 23-25
 144. BEF Príspevok k poznaniu zimovísk netopierov na Trnavskej pahorkatine / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 176
 145. BEF Zimoviská netopierov pod Nitrianskym hradom / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 144
 146. BEF Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky / Marcel Uhrin, Blanka Lehotská, Štefan Matis
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 3-6
 147. BEF Zimoviská netopierov v Bielych Karpatoch / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 13-14
 148. BEF Zimovisko netopierov v Malej nad Hronom / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 28
 149. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch I / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 65-71
 150. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch II / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 73-86
 151. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch III / Blanka Lehotská, Michal Noga
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 87-97
 152. BEF Príloha katalógu zimovísk netopierov Slovenska: Prehľad skontrolovaných lokalít bez nálezu netopierov / Blanka Lehotská, Štefan Matis, Marcel Uhrin
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 349-356
 153. BEF Netopiere zimujúce v štôlňach bývalých rudných ložísk v strednej časti Malých Karpát / Blanka Lehotská, Pavol Valachovič
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 99-102
 154. BEF Zimoviská netopierov v jaskyniach Pri ceste v Považskom podolí / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 155-156
 155. BEF Zimoviská netopierov v Považskom Inovci / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 157-158
 156. BEF Zimoviská netopierov v pohorí Tríbeč / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 299-302
 157. BEF Netopiere zimujúce v jaskyniach v okolí Zemianskej Závady / Jozef Ondruška, Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 275-276
 158. BEF Druhý nález večernice Saviho (Hypsugo savii) na Slovensku / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 225-226
 159. BFB Zimovanie raniaka hrdzavého na sídlisku Dlhé Diely v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Ochrana netopierov v panelových domoch. Zborník abstraktov zo seminára. - Bratislava : ZO SZOPK, 2002. - S. 8-9
 160. BFB Netopiere a iné živočíchy v logách speleologických skupín a inštitúcií na Slovensku a v zahraničí / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 192
 161. BFB Postrehy z návštev edukačných netopierích centier v Belgicku a Rakúsku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 193
 162. BFB Bývalé delostrelecké kaverny v Bratislave ako zimoviská netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 184
 163. BFB Noc kostolov - nová príležitosť na propagáciu ochrany netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 185
 164. BFB Ďalšie nálezy Hypsugo savii na území Bratislavy / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 184
 165. BFB Prax absolventov študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny pre potreby riešenia aktuálnych problémov v ochrane biodiverzity / Marta Nevřelová, Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-557-0787-7. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 11-12
 166. EAI Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017 [elektronický dokument] : . / Marcel Uhrin ... [et al.]
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
 167. FAI Biodiversity Protection and Environmental Management : Proceeding of the workshops organised during TEMPUS Phare S-JEP-09176-95 Project. / zost. B. Lehotská, T. Reháčková, J. Ružičková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 168. FAI Seminár Ochrana netopierov v panelových domoch, Modra-Piesky, 26.-29.9.2002 : Zborník abstraktov. / Zost. Blanka Lehotská
  Bratislava : ZO SZOPK, 2002
 169. FAI Landscape Planning in the Enlarged European Union, Bratislava, 14.-15.3.2005 / zost. Mária Kozová, Blanka Lehotská
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - CD-ROM (220 s.)
 170. FAI Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume, Bratislava, 24.11.2006 Zborník abstraktov / zost. Blanka Lehotská
  In: Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - 36 s.
 171. FAI Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017 / zost. Blanka Lehotská, Ivana Havranová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 172. FAI Žaby - naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany : 15 rokov akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave. / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  Bratislava : Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 2000
 173. GII Veterné elektrárne a netopiere / Martin Ceľuch ... [et al.]
  Bratislava : ENVIS, 2009
 174. GII Súťaž o nové logo Biologickej olympiády / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 1
 175. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO 2005 / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 13
 176. GII Malokarpatský seminár o problematike ochrany "panelákových" netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 7. - Bratislava : SON, 2002. - S. 12
 177. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO 2006 / Blanka Lehotská, Miroslava Slaninová
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 15-16
 178. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 14
 179. GII Projekt ESF - letná škola v prírode / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 18
 180. GII Letná škola v prírode / Blanka Lehotská
  In: Quark. - Roč. 14, č. 9 príl. (2008), s. 6
 181. GII Výskum netopierov na Podunajskej nížine / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 5. - Bratislava : SON, 2000. - S. 3
 182. GII Aktivity ZO SZOPK Miniopterus v roku 1999 / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 5. - Bratislava : SON, 2000. - S. 4-5
 183. GII Netopier na cestách / Blanka Lehotská
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 4. - Bratislava : SON, 1999. - S. 4-5
 184. GII Quo vadis "Sčítanie netopierov v zimoviskách SR?" / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 6-9
 185. GII Zur Situation der Mopsfledermaus Barbastella barbastellus in Europa / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 15
 186. GII ZO SZOPK Miniopterus / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 10-11
 187. GII Žabky na Železnej studienke oslavujú / Blanka Lehotská
  In: Interné informácie bratislavských ochranárov. - Č. 2 (2000), s. 3
 188. GII Jaskyne Schulerloch v Nemecku / Blanka Lehotská
  In: Aragonit. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 43-44