Viktória VANERKOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

-

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Ochrana sysľa pasienkového. LIFE19 NAT/SK/001069

Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní. VEGA č. 1/0286/20

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Výskum a jeho aplikácia

V rámci doktorandského štúdia sa venuje pôsobeniu environmentálnych faktorov na zloženie a štruktúru fauny parazitov sysľa pasienkového. Zameriava sa na dopad ľudských aktivít na endoparazitofaunu sysľov, akými sú manažment lokalít a reštitúcie jedincov, ktorých cieľom je obnova populácií na Slovensku.