Pavlína Eliška ŠOTEK (rod. LIŠČÁKOVÁ)

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Májeková, Z., Liščáková, P., Jurkovič Ľ., Vítková, M., Faragó, T., Kulíková, T., 2019. Efektivita stabilizačných činidiel v procese dlhodobej sorpcie kontaminantov. Geochémia 2019. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8174-041-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2019. - S. 120-121. http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:361542&fromLocationLink=false&theme=EPC 

Nawaz, A., Molnárová, M., Liščáková, P., 2021. Phytoremediation of Heavy Metals Contaminated Waters Using Green Microalgae as Biosorbent. Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-617-7421-81-7. - Mykolaiv : Petro Mohyla Black Sea National University, 2021. - S. 58-58 [online]. http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:383780&fromLocationLink=false&theme=EPC

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0332/18 Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí [Toxic effects of heavy metals to photosynthetic organisms and biota in the environmentally polluted localities] (riešiteľka)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov (št. programy Environmentalistika, Geológia vo využívaní krajiny, Biogeológia a Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie, Učiteľstvo Environmentalistika; 1. ročník, počet kreditov: 3, letný semester, povinný predmet)

Ekotoxikológia pre environmentalistov -  cvičenia k uvedenému predmetu, (št. program Environmentalistika; 3. ročník, počet kreditov: 4, zimný semester, povinný predmet)

Magisterské štúdium:

Hodnotenie vplyvov stresových faktorov na biotu (št. program Environmentálna ekológia; 2. ročník, počet kreditov: 4, zimný semester, povinný predmet)

Výskum a jeho aplikácia

Som doktorandkou katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny. Venujem sa vplyvu ťažkých kovov (Cd a Cu) a ich vzájomných interakcií na rastliny mätonoh trváci (Lolium perenne L.) a kostrava červená (Festuca rubra L.). V rámci tejto štúdie pozorujem vplyv kovov na rast rastlín, ich fotosyntetické pigmenty, hladinu oxidačného stresu a iné parametre, podľa ktorých by sa mohla určiť vhodnosť využitia daných rastlín na účel fytoremediácie