Michaela MEŠKOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Mikulíček, P., Mešková, M., Cyprich, M., Jablonski, D., Papežík, P., Hamidi, D., Pekşen, Ç. A., Vörös, J., Herczeg, D., & Benovics, M. (2021). Weak population-genetic structure of a widely distributed nematode parasite of frogs in the western Palearctic. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 00, 1–14. https://doi.org/10.1111/jzs.12575

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0286/20 - Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 3, 2. ročník, ZS, 8 kreditov, povinný predmet

Výskum a jeho aplikácia

V rámci svojej dizertačnej práce sa venujem skupine Thysanoptera (strapky) v lesnom ekosystéme so zameraním na ich intrašpecifickú plasticitu v kontexte environmentálnych zmien.