Ivana POLÁČKOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Poláčková, I.: Priestorová distribúcia vybraných druhov nepôvodných semiakvatických cicavcov na Záhorí. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - 1. vyd. ISBN 978-80-223-5032-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020.

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Projekt VEGA č. 1/0155/19: Dôsledky vplyvu cestných komunikácií na biotu a krajinu v podmienkach zmeny klímy

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova a vzdelávanie

Výskum a jeho aplikácia

V rámci doktorandského štúdia sa zameriavam na problematiku inváznych druhov semiakvatických cicavcov v oblasti Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Vo svojej práci sa okrem ich priestorovej distribúcie a šírenia pozdĺž vodných tokov venujem aj vplyvu cestných komunikácií na ich migráciu a rozširovanie areálu ich výskytu. V roku 2021 som v rámci svojho štúdia absolvovala CWI International Course on Wetland Restoration.