Marianna MOLNÁROVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Molnárová, M., Fargašová, A. (2009): Se(IV) phytotoxicity for monocotyledonae cereals (Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L.) and dicotyledonae crops (Sinapis alba L., Brassica napus L.). Journal of Hazardous Materials, Vol. 172, No. 2-3 (2009), s. 854 – 861. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389409011881?via%3Dihub

Molnárová, M., Fargašová, A. (2012): Relationship between various physiological and biochemical parameters activated by cadmium in Sinapis alba L. and Hordeum vulgare L. Ecological Engineering, Vol. 49, 2012, s. 65 – 72. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857412002856?via%3Dihub

Molnárová, M., Ružičková, J., Lehotská, B., Takáčová, A., Fargašová, A. (2018): Determining As, Cd, Cu, Pb, and Zn in leaves of trees collected near mining locations of Malé Karpaty Mts. In the Slovak Republic. Polish Journal of Environmental Studies [elektronický dokument]. Roč. 27, č. 5 (2018), s. 2179 – 2191. http://www.pjoes.com/Determining-As-Cd-Cu-Pb-Sb-and-Zn-in-Leaves-nof-Trees-Collected-near-Mining-Locations,78889,0,2.html

Fargašová, A., Molnárová, M., Takáčová, A. (2018): Ekotoxikológia v praxi. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vydanie, 2018, 303 s. (ISBN 978 80 223-4624-5)

Molnárová, M., Filová, A., Peško, M. (2015): Iónové a nanočasticové formy ťažkých kovov v prostredí a ich interakcia s fotosyntetizujúcimi organizmami. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. 166 s.

Filová, A., Fargašová, A., Molnárová, M. (2021): Cu, Ni, and Zn effects of basic physiological and stress parameters of Raphidocelis subcapitata algae. Environmental Science and Pollution Research. - Roč. 28, č. 41 (2021), s. 58426-58441. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-021-14778-6

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0332/18 Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí [Toxic effects of heavy metals to photosynthetic organisms and biota in the environmentally polluted localities] (vedúca projektu)

APVV-20-0081 Ekológia pohlavného výberu (Ecology of sexual selection) (spoluriešiteľka)

Pedagogika

- prednášky k predmetom sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Bakalárske štúdium: 

Global Environmental Problems (št. program Environmental Studies; 1. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, povinný predmet)

Aktuálne trendy v environmentalistike (št. program environmentalistika; 1. ročník, počet kreditov: 2, zimný semester, povinný predmet)

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov (št. programy environmentalistika; geografia, kartografia a geoinformatika; 1. ročník, počet kreditov: 3, letný semester, povinný predmet/výberový predmet) 

Biostatistics (št. program Environmental Studies; 2. ročník, počet kreditov: 5, letný semester, povinný predmet)

Biostatistics (št. program Biological Chemistry; 2. ročník, počet kreditov: 5, letný semester, povinný predmet)

Basic Ecotoxicology (št. program Environmental Studies; 2. ročník, počet kreditov: 2, letný semester, výberový predmet)

Practical Training (št. program Environmental Studies; 2. ročník, počet kreditov: 3, letný semester, výberový predmet)

Ekotoxikológia -  cvičenia k uvedenému predmetu, (št. program environmentalistika; 3. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, povinný predmet)

Renewable Energy Sources (št. program Environmental Studies; 3. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, povinný predmet)

Bachelor Seminar 1 (št. program Environmental Studies; 3. ročník, počet kreditov: 2, zimný semester, povinný predmet)

Practical Skills in MS Office (št. program environmentalistika; 3. ročník, počet kreditov: 2, zimný semester, výberový predmet)

Bachelor Seminar 2 (št. program Environmental Studies; 3. ročník, počet kreditov: 2, letný semester, povinný predmet)

Seminar on Basic Ecotoxicology (št. program Environmental Studies; 3. ročník, počet kreditov: 3, letný semester, výberový predmet)

Magisterské štúdium:

Analýza ekologických a environmentálnych dát (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, povinný predmet) 

Hodnotenie vplyvov stresových faktorov na biotu (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1.,2. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, výberový predmet)

Hodnotenie environmentálnych rizík (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1. ročník, počet kreditov: 4, letný semester, povinný predmet)

Diplomová práca 1 (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1. ročník, počet kreditov: 2, letný semester, povinný predmet)

Obnoviteľné zdroje energie (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1.,2. ročník, počet kreditov: 3, letný semester, výberový predmet)

Diplomová práca 2 (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 2. ročník, počet kreditov: 2, zimný semester, povinný predmet) 

Doktorandské štúdium:

Environmentálne vplyvy, riziká a ich monitoring (št. program ekológia a ochrana životného prostredia; 1. ročník, počet kreditov: 3, zimný semester, výberový predmet)

Výskum a jeho aplikácia

- zameranie výskumu (aj fotogaléria) 

Jazyky

- česky, francúzsky, anglicky