Agáta FARGAŠOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Lešková, Alexandra, Giehl, Ricardo, R.H., Harmann, Anja, Fargašová, Agáta, Wirén, Nicolaus von: Heavy metals induce iron deficiency responses at different hierarchic and regulatory levels. Plant Physiology, Vol. 174, Iss. 3 (2017), p. 1648 – 1668. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28500270/

2. Molnárová, Marianna, Fargašová, Agáta: Se(IV), Se(VI), Cu and Zn phytotoxicity in correlation to their accumulation in Sinapis alba L. seedlings. Plant Root, Vol. 10, May (2016), p. 11 – 20. https://www.jstage.jst.go.jp/article/plantroot/10/0/10_11/_article

3. Fargašová, Agáta: Plant stress activated by chlorine from disinfectants prepared on the base of sodium hypochlorite. Nova Biotechnologica et Chimica. Vol. 16, No. 2 (2017), p. 76 – 85. https://sciendo.com/article/10.1515/nbec-2017-0011

4. Bojňanský, V., Fargašová, A. (2007): Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora. The Carpathian Mountains Region. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 1085 p. (https://www.springer.com/gp/book/9781402053610)

5. Fargašová, Agáta: Plants as models for chromium and nickel risk assessment. Ecotoxicology, Vol. 21, No. 5 (2012), s. 1476 – 1483. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22526926/

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0332/18 Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí [Toxic effects of heavy metals to photosynthetic organisms and biota in the environmentally polluted localities] (zástupca vedúceho projektu)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Ekotoxikológia, 3.r., ZS, počet kreditov 3, P

Magisterské štúdium:

Hodnotenie environmentálnych rizík, 1 r., LS, počet kreditov 4, P

Výskum a jeho aplikácia

Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK. Po ukončení PhD. štúdia v odbore Mikrobiológia pôsobila 23 rokov ako pedagogický pracovník na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde sa venovala problematike súvisiacej s hodnotením účinkov anorganických aj organických polutantov na vodnú a terestrickú biotu a mikrobiológii odpadových vôd. Od r. 2002 po svojom príchode na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave viedla až do sept. 2018 Katedru environmentálnej ekológie (v súčasnosti Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny). Ako v rámci svojej pedagogickej tak aj výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým hodnoteniu účinkov kovov a ich zmesí na sladkovodné riasy a vyššie rastliny. V oblasti ekotoxikológie vychovala aj 10 doktorandov. Bola a stále je predsedom alebo členom mnohých komisií, poradných orgánov a Vedeckých rád univerzít. Aktívne pôsobí aj ako recenzent mnohých renomovaných zahraničných vedeckých časopisov. 

- zameranie výskumu (aj fotogaléria)