Informácie pre zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii v Centrálnej databáze osôb Univerzity Komenského v Bratislave. Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. Tieto údaje sa ťahajú do Žltej knižky.

- vzdelávanie zamestnancov na Rektoráte UK v Bratislave

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

 ***

27.1.2018 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

3.-4.10.2017 - podujatie "Nielen o klimatickej zmene" odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia. Podujatie je organizované prodekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD v spolupráci s Agrofilmom.

Oznamy

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti konania podujatia AmosFest 2017 v dňoch 26.-27.9.2017 v Mlynskej doline pre účastníkov podujatia voľno na stredu 27.9.2017 od 12:00 hod.

*********************************

1.2.2018 - 5. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

FRANCOPHONIE

28.2.2018 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2018/2019 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

17.11.2017 - 14.01.2018 - Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu» 2017-2018

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

Užitočné adresy

Štúdium:

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia (alebo na: https://fns.uniba.sk/index.php?id=10068)

- termíny v ak.r. 2015/2016 

- rozvrhy

- AIS

- užitočné adresy (knižnice, EPC, karenty a pod.)

Rôzne:

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

- aktuality

- služby 

- kontakty (Podateľňa)

- referát verejného obstarávania (rámcové zmluvy VO, vysúťažené firmy a pod.)

- veda

- medzinárodné vzťahy

- najvýznamnejšie vedecké výsledky

- zápisnice Vedenia fakulty, Kolégia dekana, Vedeckej rady a Akademického senátu Prif UK

- Oddelenie pracovných ciest (aj formuláre)

- publikačná činnosť pracovníkov

- Vydavateľstvo UK

- Vedecký park

- zamestnanci Prif UK

- elektronické vzdelávanie

- jedáleň GASTROLine

Habilitácie a inaugurácie

- informácie k habilitačnému a vymenúvaciemu konaniu sú na:

http://fns.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/

 

Habilitácie:

...

Inaugurácie:

utorok 17.4.2012 o 11:00 v B1-313 (Amos) - doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. s témou: 

"Nové trendy v detekcii karanténnych škodcov ako rizikových zložiek životného prostredia"

* * *