seminár zo Všeob. ekológie pre environmentalistov

- témy na jednotlivé semináre (28.11.2017, 12.12.2017)

- témy sú vyvesené aj na nástenke oproti sekretariátu (približne oproti miestnosti B2-430). Študenti sa môžu zapísať aj do týchto hárkov, alebo nahlásiť zmeny na molnarova@fns.uniba.sk. Obidva zoznamy sú priebežne aktualizované.

- niektoré prezentácie z minulých rokov sú uverejnené aj na našej hlavnej Katedrovej stránke: http://www.enviro-edu.sk/?page=studenti

Výsledná tabuľka

Študenti sa na Seminári zo Všeobecnej ekológie pre environmentalistov navzájom ohodnotili bodmi, ktoré boli prepočítané na percentá a podľa percent, ktoré predstavujú súčet bodov za prezentáciu, sú zoradení v tabuľke podľa úspešnosti (toto bodovanie nie je súčasťou hodnotenia študenta v predmete):

(tabuľka sa po kliknutí na ňu zväčší)

Pri prepočte na percentá boli zohľadnené počty hlasov tých, ktorí sa zdržali hlasovania v prípade svojich príspevkov, neboli teda zarátané do prepočtu na percentá.