BAKALÁRSKE štúdium

Príjímačky na Bc. štúdium

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

Dôležité termíny:

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

1.4.-15.6.2017 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

15.6.2017 - prijímacie skúšky (oznam

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

- študijné ročenky

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Bakalárske štátnice

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 22. mája 2017.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných bakalárskych prác

(p. Vidrovej na B2-431) je do štvrtka 25.5.2017 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní bakalárskej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany)

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

* * *

Bakalárske štátnice

Bakalárske ústne skúšky (Environmentalistika) - obhajoby: 

14.6.2017 (streda, harmonogram) o 9:00 hod. v B2-420a


Bakalárske štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 22. mája 2017, aby bol študent pripustený na opravný termín štátnic v letnom termíne roku 2017.

informácia od prof. Kollárovej z e-mailu z dňa 27.6.2017 zamestnancom:

Pre vkladanie bakalarskych a diplomovych prac tych studentov, ktori budu obhajovat v auguste 2017 bude AIS otvoreny v termine od 1.jula do 31.jula 2017 do 24:00 hodiny. Po tomto termine bude AIS definitivne uzavrety. 

* * *