Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

BAKALÁRSKE štúdium

Príjímačky na Bc. štúdium

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Informácie k študijnému odboru Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika 

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

Dôležité termíny:

14.1.-15.3.2019 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

1x.4.-1x.6.2019 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

13.6.2019 - prijímacie skúšky (oznam

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

- študijné ročenky

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Bakalárske štátnice

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 25. mája 2020.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných bakalárskych prác

(p. Vidrovej na B2-431) je do stredy 27.5.2020 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní bakalárskej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany)

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

* * *

Bakalárske štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 27. júla 2020.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných bakalárskych prác

(na B2-431) je do stredy 29.7.2020 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní bakalárskej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany)

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

* * *