Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

- bakalárske štúdium

- magisterské štúdium

- študijný poriadok

- študijné ročenky

- rozvrhy

- ocenenia študentov  

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

 

27.1.2018 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

15.,19.,23.,25.,29.1.2018 - 5. ročník súťaže RTVS Čo ja viem (prihlásiť cez facebook alebo na cojaviemrtvs.sk)

3.-4.10.2017 - podujatie "Nielen o klimatickej zmene" odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia. Podujatie je organizované prodekanom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD v spolupráci s Agrofilmom

 ***

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1.4.-15.6.2017 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

11.11.2017 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v r. 2018 (životopis)

11.11.2017 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

FRANCOPHONIE

28.2.2018 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2018/2019 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

Oznamy

Celofakultné oznamy pre študentov

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých študentom na utorok 31.10.2017 rektorské voľno a dekan našej fakulty na pondelok 30.10.2017 dekanské voľno.

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti konania podujatia AmosFest 2017 v dňoch 26.-27.9.2017 v Mlynskej doline pre účastníkov podujatia voľno na stredu 27.9.2017 od 12:00 hod.

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 13.4.2017 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave udeľuje na utorok 18.4.2017 dekanské voľno.

*********************************

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie na našej fakulte udeľuje dekan študentom na stredu 26. apríla 2017 dekanské voľno, aby sa mohli zúčastniť aj ako diváci na tomto podujatí (program konferencie). 

*********************************

Information for students of

Global Environmental Problems:

- Moodle environment for 2017/2018 where login ("Username") and password is same as for AIS system. Write your Username  and click to "Continue" ("Pokračovať") button, then you will be redirected to AIS login page. Login and continue to Moodle environment. If you have any problem with Moodle, write at molnarovafns.uniba.sk .

*********************************

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2018:

22.3.2018 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

6.-12.11.2017 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 11.10.2017)

11.-15.9.2017 - Green Summer School v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

30.4.2017 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte pre šk.r. 2017/2018

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

rok 2018:

25.4.2018 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-xx.3.2018; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2017:

28.-29.6.2017 - XI. Copernican International Young Scientists Conference (Toruń, Poland; uzávierka prihlášok do 16.4.2017)

27.6.-6.7.2017 - 17. SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (Albena Resort, Bulgaria; uzávierka prihlášok a abstraktu - články budú vo Wos a Scopus databáze - do 10.3.2017)

26.-28.6.2017 - Veda mladých 2017 (Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko; uzávierka prihlášok do 31.3.2017)

1.-31.5.2017 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (7.2.2017 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 21.4.2017, posterov 26.4.2017)

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 20.3.2017)

Štúdium

Študenti sa môžu o témach záverečných prác informovať priamo u školiteľov na Katedre. V rámci našej Katedry sa študujú  nasledovné stupne vysokoškolského štúdia :

- bakalárske v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika

- magisterské v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- doktorandské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

 

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia

- termíny v ak.r. 2014/2015 

- rozvrhy

Harmonogram štúdia na šk.r. 2016/2017

http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/harmonogram-studia/

Slávnostné otvorenie akademického roku 2017/2018 (aula UK): 25.9.2017 o 11:00 hod.

 

Zimný semester:

Výučba: 25.9.2017 – 22.12.2017

Pedagogická prax pre 2. ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia: 25.9.2017 – 10.11.2017

Skúškové obdobie: 2.1.2018 – 16.2.2018

Odovzdanie indexov na kontrolu výsledkov pre postup do LS (1. ročník):  do 19.2.2018 vrátane (kontrolu možno robiť aj skôr, ak má študent splnené všetky povinnosti)

***

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia):

Výučba: 19.2.2018 11.5.2018

Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe: 14.5.2018 18.5.2018

Pedagogická prax pre 1. ročník Mgr.*: 19.2.2018 – 23.3.2018

Pedagogická prax pre 3. ročník Bc.: 16.4.2018 – 27.4.2018

Študentská vedecká konferencia: 25.4.2018                     

Skúškové obdobie: 21.5.2018 – 29.6.2018

 

Počas jarných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby !!!

* V prípade, že v tomto termíne budú na ZŠ a SŠ jarné prázdniny, pedagogická prax sa predĺži o 1 týždeň.

 

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia):

Výučba v letnom semestri: 19.2.2018 – 20.4.2018

Skúškové obdobie: 23.4.2018 – 25.5.2018

Odovzdanie bakalárskych prác: do 28.5.2018 vrátane

Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 28.5.2018 vrátane

Odovzdanie indexov ku kontrole: do 28.5.2018 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny: 18.6.2018 – 29.6.2018

Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 20.8.2018 – 31.8.2018

 

Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia): 

Výučba v letnom semestri: 19.2.2018 – 13.4.2018

Skúškové obdobie: 16.4.2018 –  4.5.2018

Odovzdanie diplomových prác: do 9.5.2018 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky: do 9.5.2018 vrátane

Odovzdanie indexov na kontrolu: do 9.5.2018 vrátane

Štátne skúšky – jednoodborové štúdium: 28.5.2018 – 15.6.2018

Štátne skúšky – pedagogické kombinácie: 28.5.2018 – 22.6.2018

Štátne skúšky – opravné termíny: 20.8.2018 – 31.8.2018

Štátnym skúškam spravidla predchádza obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce. Žiadny z termínov štátnej skúšky (ani obhajoba práce) nesmie predchádzať termínu uvedenému v tom to harmonograme!

Zadávací list

Vypísanie Zadávacieho listu v AISe na našej Katedre v prípade externých školiteľov (vrátane mimokatedrových) môže zariadiť dr. Čerňanský alebo dr. Molnárová. V prípade potreby sa obráťte na menované osoby. V prípade otázok, týkajúcich sa administrácie a priebehu štátnic na našej katedre, sa môžete obracať na dr. Molnárovú. Zadávací list našich študentov má byť vypísaný pod našou katedrou, takže na ňom má figurovať meno vedúceho Katedry environmentálnej ekológie, nie inej katedry. Je potrebné okrem slovenského názvu uviesť aj anglický názov práce. 

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK v Bratislave a jeho dodatku (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES).

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu   POZOR - zmena od apríla 2017!!!

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

  **********************

!!!! Názov práce (obálka, titulný list) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Pred štátnicovými obhajobami študenti odovzdávajú pani Vidrovej (B2-431) proti podpisu 3 ks záverečných prác viazané v koženej väzbe, ktoré zostávajú na sekretariáte do uskutočnenia obhajob. Do tohto počtu je započítaná práca, ktorá pôjde oponentovi na posúdenie. Spolu so záverečnou prácou odovzdajú aj vytlačené a podpísané nasledovné zmluvy (teda spolu 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou a

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského, vytlačené z AISu.

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

  **********************

- zloženie štátnicových komisií