Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

- bakalárske štúdium

- magisterské štúdium

- študijný poriadok

- študijné ročenky

- rozvrhy

- štipendiá

- ocenenia študentov  

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

 

*********************************

Pri príležitosti návštevy kniežaťa Monackého kniežatstva Alberta II. udeľuje dekan študentom dekanského voľno na celý deň 14. októbra 2019. Študenti sú vítaní v našej aule CH1-1 o 13:00 hod - viac v programe

*********************************

1.-30.6.2019 súťaž Slovnaft ľuďom o Najdiplomovku - odmena 1000 € pre študenta a 2000 € pre Fakultu

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

26.1.2019 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

17. a 18.12.2018, 8.,10.,14.1.2019 - 6. ročník súťaže RTVS Čo ja viem (prihlásiť cez facebook alebo na cojaviemrtvs.sk)

6.8.-16.9.2018 - študentská expedícia Miznúca domovina (pre dobrovoľníkov o turistiku so zameraním sa na spoznávanie Slovenska na ceste SNP, ako aj zachytenie stavu a potreby prírody Slovenska) - expedícia sa odkladá

 ***

- Environmental Section of Faculty offers the Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

14.1.-15.3.2019 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1x.4.-1x.6.2019 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

15.4.-31.5.2018 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

FRANCOPHONIE

31.3.2019 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2018/2019 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

Oznamy

Celofakultné oznamy pre študentov

*********************************

Pri príležitosti návštevy kniežaťa Monackého kniežatstva Alberta II. udeľuje dekan študentom dekanského voľno na celý deň 14. októbra 2019. Študenti sú vítaní v našej aule CH1-1 o 13:00 hod - viac v programe

*********************************

Pri príležitosti konania sa imatrikulácií v Aule na Šafárikovom nám. majú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa týchto imatrikulácií zúčastňujú, udelené dekanom dekanského voľno na celý deň 16. októbra 2019. Viac v programe

*********************************

 

Information for students of

Global Environmental Problems:

- Moodle environment for 2019/2020 where login ("Username") and password is same as for AIS system. Write your Username  and click to "Continue" ("Pokračovať") button, then you will be redirected to AIS login page. Login and continue to Moodle environment. If you have any problem with Moodle, write at molnarovafns.uniba.sk .

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

Štipendiá

Štipendiá

31.3.2019 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády

1.5.-1.8. - podávanie žiadostí o štipendium DBU Nemeckej spolkovej nadácie

30.11.2019 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v r. 2019 (životopis)

30.11.2019 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

3.2.2019 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

1.3.-30.4.2019 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - Green Summer School v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

- virtual/online konferencie

rok 2020:

22.4.2020 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

6.11.2019 - študentská medzinárodná vedecká konferencia Chémia a technológie pre život (FCHPT STU v Bratislave, uzávierka príspevkov 18.10.2019)

18.-20.4.2019 - IV. International Energy and Environment Summit - 2019 (Kuala Lumpur, Malajzia; registrácia do 31.1.2019)

9.4.2019 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 19.3.2019)

6.5.-7.6.2019 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (11.3.2019 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 30.4.2019, posterov 30.4.2019)

3.-5.6.2019 - XIV. International Scientific Conference: Veda mladých 2019 - Science of Youth 2019 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; uzávierka prihlášok do 1.4.2019)

28.6.-7.7.2019 - XIX. SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (Albena Resort, Bulgaria; uzávierka prihlášok a abstraktu - články budú vo Wos a Scopus databáze - do 18.3.2019)

Štúdium

Študenti sa môžu o témach záverečných prác informovať priamo u školiteľov na Katedre. V rámci našej Katedry sa študujú  nasledovné stupne vysokoškolského štúdia :

- bakalárske v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika

- magisterské v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- doktorandské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

 

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia

- termíny v aktuálnom ak.r.  

- rozvrhy

Harmonogram štúdia

http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/harmonogram-studia/

Slávnostné otvorenie akademického roku 2019/2020 (aula UK): 23.9.2019 o 11:00 hod.

 

Zimný semester:

Výučba: 23.9.2019 – 20.12.2019

Pedagogická prax pre 2. ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia: 23.9.2019 – 29.10.2019

Skúškové obdobie: 2.1.2020 – 14.2.2020

Odovzdanie indexov na kontrolu výsledkov pre postup do LS (1. ročník):  do 19.2.2020 vrátane (kontrolu možno robiť aj skôr, ak má študent splnené všetky povinnosti)

***

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia):

Výučba: 17.2.2020 8.5.2020

Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe: 11.5.2020 15.5.2020

Pedagogická prax pre 1. ročník Mgr.*: 24.2.2020 – 13.3.2020 a 23.3.2020 –27.3.2020

Pedagogická prax pre 3. ročník Bc.: 15.4.2020 – 24.4.2020

Študentská vedecká konferencia: 22.4.2020                     

Skúškové obdobie: 18.5.2020 – 30.6.2020

 

Počas jarných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby !!!

* V prípade, že v tomto termíne budú na ZŠ a SŠ jarné prázdniny, pedagogická prax sa predĺži o 1 týždeň.

 

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia):

Výučba v letnom semestri: 17.2.2020 – 1.5.2020

Skúškové obdobie: 4.5.2020 – 5.6.2020

Odovzdanie bakalárskych prác: do 25.5.2020 vrátane

Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 8.6.2020 vrátane

Odovzdanie indexov ku kontrole: do 8.6.2020 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny: 15.6.2020 – 22.6.2020

Odovzdanie bakalárskych prác k opravným termínom: do 27.7.2020 vrátane

Prihlášky na opravné štátne skúšky: do 27.7.2020 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 17.8.2020 – 30.8.2020

 

Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia): 

Výučba v letnom semestri: 17.2.2020 – 10.4.2020

Skúškové obdobie: 13.4.2020 –  4.5.2020

Odovzdanie diplomových prác: do 4.5.2020 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky: do 7.5.2020 vrátane

Odovzdanie indexov na kontrolu: do 7.5.2020 vrátane

Štátne skúšky – jednoodborové štúdium: 25.5.2020 – 19.6.2020

Štátne skúšky – pedagogické kombinácie: 25.5.2020 – 26.6.2020

Odovzdanie diplomových prác k opravným termínom: do 27.7.2020 vrátane

Prihlášky na opravné štátne skúšky: do 27.7.2020 vrátane

Štátne skúšky – opravné termíny: 17.8.2020 – 31.8.2020

Štátnym skúškam spravidla predchádza obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce. Žiadny z termínov štátnej skúšky (ani obhajoba práce) nesmie predchádzať termínu uvedenému v tom to harmonograme!

Zadávací list

Vypísanie Zadávacieho listu v AISe na našej Katedre v prípade externých školiteľov (vrátane mimokatedrových) môže zariadiť dr. Čerňanský. V prípade potreby, ako aj akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štátnic na našej katedre, sa obráťte na dr. Čerňanského. Zadávací list našich študentov má byť vypísaný pod našou katedrou, takže na ňom má figurovať meno vedúceho Katedry environmentálnej ekológie, nie inej katedry. Je potrebné okrem slovenského názvu uviesť aj anglický názov práce a vyplniť Anotáciu

**********************

!!!! Názov práce (obálka, titulný list) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU").

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu   POZOR - zmena od apríla 2017!!!

- príručky a návody (aj pre AIS)

- LICENČNÁ ZMLUVA: keď pri odovzdávaní vašej Záverečnej práce do AISu vypĺňate kolónku o dobe zverejnenia a sprístupnenia vašej práce verejnosti, uprednostnite možnosť "bez odkladnej lehoty". V opačnom prípade (napr. výsledky spadajú pod patent a pod.) je v Licenčnej zmluve pod čiarou poznámka: "celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36", kde pri napísaní čísla potrebujete súhlas uvedených osôb.

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

  **********************

!!!! NÁZOV práce (OBÁLKA, TITULNÝ LIST) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Pred štátnicovými obhajobami študenti odovzdávajú pani Vidrovej (B2-431) proti podpisu 3 ks záverečných prác viazané v koženej väzbe, ktoré zostávajú na sekretariáte do uskutočnenia obhajob. Do tohto počtu je započítaná práca, ktorá pôjde oponentovi na posúdenie. Ďalší 1 ks pôjde po úspešnej obhajobe do evidencie Fakultnej knižnice a 1 ks do evidencie Katedrovej knižnice. Spolu so záverečnou prácou odovzdajú aj vytlačené a podpísané nasledovné zmluvy (teda spolu 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou a

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského, vytlačené z AISu.

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

  **********************

- zloženie štátnicových komisií