Informácie pre doktorandov

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

Celofakultné oznamy pre študentov

Celofakultné oznamy pre doktorandov 

- študijný poriadok

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

 - ocenenia študentov  

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

 

27.1.2018 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

***

11.11.2017 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v r. 2018 (životopis)

11.11.2017 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

Prijímačky na PhD. štúdium

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, dr. Čerňanský)

31.5.2018 - posledný možný termín na podanie prihlášky na štúdium

koniec mesiaca jún 2018 - prijímacie konanie - informácie

Oznamy

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti konania podujatia AmosFest 2017 v dňoch 26.-27.9.2017 v Mlynskej doline pre účastníkov podujatia voľno na stredu 27.9.2017 od 12:00 hod.

*********************************

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.

Podujatia

rok 2018:

22.3.2018 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

28.2.2018 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová, Chargée des échanges, Coopération Scientifique, Technique et Universitaire, Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Tél.: 00 421 2 59 34 77 41, Fax: 00 421 2 59 34 77 49, Internet: www.institutfrancais.sk.

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

6.-12.11.2017 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 11.10.2017)

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

30.4.2017 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte pre šk.r. 2017/2018

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

31.1.2017 - 4. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

Projektové centrum Prif UK 

Študijná ročenka pre príslušný ak.r.

ďalšie užitočné adresy

Dôležité termíny:

S 28.2.2018 - posledný termín na odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku pre všetkých doktorandov 2. ročníka v dennej forme štúdia

Pi 15.6.2018 - posledný termín pre odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu (platí pre doktorandov 4. ročníka v dennej forme štúdia)

Pi 17.8.2018 - posledný termín odovzdania ročných hodnotení s výkazmi získaných kreditov 

Konferencie

rok 2018:

25.4.2018 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-xx.3.2018; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2017:

28.-29.6.2017 - XI. Copernican International Young Scientists Conference (Toruń, Poland; uzávierka prihlášok do 16.4.2017)

27.6.-6.7.2017 - 17. SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (Albena Resort, Bulgaria; uzávierka prihlášok a abstraktu - články budú vo Wos a Scopus databáze - do 10.3.2017)

26.-28.6.2017 - Veda mladých 2017 (Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko; uzávierka prihlášok do 31.3.2017)

1.-31.5.2017 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (7.2.2017 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 21.4.2017, posterov 26.4.2017)

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 20.3.2017)

29.-31.3.2017 - CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries (uzávierka prihlášok do 24.3.2017)

31.12.2016 - posledná možnosť podania žiadosti o Grant UK v Bratislave

31.12.2016 - posledná možnosť podania elektronickej záverečnej správy Grantu UK v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

piatok 19.2.2016 o 10:30 v B1-313 (Amos) - Mgr. Alexandra Lešková  s témou:

"Využitie autotrofných organizmov pri hodnotení vzťahu esenciálnych a toxických prvkov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 4.2.2015 o 11:00 v B1-313 (Amos) - Mgr. Renáta Hodossyová s témou: 

"Prírodné adsorbenty v procesoch intenzifikácie ochrany vôd"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Monika Šmelková s témou: 

"Fytotoxicita a genotoxicita kovov hodnotená inhibíciou fyziologických parametrov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Rudolf Masarovič s témou: 

"Silvikolné Thysanoptera v indikácii dynamiky a disturbancie lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku."

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Matúš Peško s témou: 

"Reakcia rastlín na stres indukovaný kovmi"

školiteľka: RNDr. Katarína Kráľová, CSc.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Kramarová s témou: 

"Interakčné vzťahy kovov vo vodnom prostredí hodnotené prostredníctvom funkčnosti fytoplanktónu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

piatok 21.9.2012 o 10:00 v B2-420a - RNDr. Jana Lištiaková s témou: 

"Mapovanie výskytu inváznych drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka - návrh manažmentu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 11:30 v B2-420a - Mgr. Dušan Šácha s témou: 

"Ekosozologické vyhodnotenie spoločenstiev vážok na európsky a národne významných biotopoch vybraných lokalít severného Slovenska"

školiteľka: doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 9:00 v B2-420a - RNDr. Martina Doričová s témou: 

"Taxocenózy geobiontných Thysanoptera v podmienkach pahorkatinnej dúbravy a ich potenciál v moderných metódach bioindikácie"

školiteľ: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

utorok 30.11.2010 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Slavomír Čerňanský s témou: 

"Environmental-geochemical aspects of biosorption and biovolatilization of arsenic by microscopic filamentous fungihttp://staryweb.fns.uniba.sk/index.php?id=186&tx_ttnews[pointer]=63&tx_ttnews[tt_news]=1372&tx_ttnews[backPid]=2292&cHash=ce7a33b4f7"

školiteľka: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 

* * *

piatok 23.10.2009 o 11:00 v B1-313 (Amos) - RNDr. Lenka Sabová s témou: 

"Kombinované mikropórovité materiály na báze prírodných aluminosilikátov, príprava, vlastnosti a environmentálne využitie"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *