Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium a kariéra v LAM

PhD štúdium v Laboratóriu pokročilých materiálov (LAM) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Hľadáme motivovaných študentov, ktorí sa chcú zapojiť do state-of-the-art výskumu v novovzniknutom Laboratóriu pokročilých materiálov na Univerzite Komenského v Bratislave. Témy dizertačných prác: 

1.   Teoretické modelovanie vlastností kryštalických tuhých látok použitím pokročilých výpočtových metód.

Predmetom budú výpočty a predpoveď vlastností ako kryštalická štruktúra, tepelná stabilita, optické a elektrické vlastnosti tuhých materiálov využiteľných na aplikácie v oblasti konverzie slnečnej energie, optoelektronike a/alebo elektronike. Na výpočty budú použité (prípadne i vývinuté) metódy založené na DFT (Density Functional Theory). Výpočty budú uskutočnené v spolupráci s členmi výskumného tímu, ktorí sa zaoberajú experimentálnou prípravou a charakterizáciou materiálov a vývojom aplikácií. Teoretické modelovanie sa bude využívať aj na interpretáciu experimentálnych dát. Výskum bude prebiehať na pracovisku LAM v spolupráci s Katedrou fyzikálnej a teoretickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK.

Požiadavky na kandidáta:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr.) v oblasti fyziky alebo chémie
 • Základy programovania (bash, python, Fortran 90)
 • Vedomosti z oblasti fyziky tuhých látok
 • Predchádzajúce skúsenosti s používaním DFT programov, napr. VASP sú výhodou
 • Základné znalosti Teórie funkcií komplexnej premennej sú výhodou
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka (aktívne slovom aj písmom)

 

2.     Vývoj 2D nanomateriálov na využitie v elektronike

Tento projekt je zameraný na chemickú syntézu a charakterizáciu 2D nanomateriálov štruktúrne príbuzných grafénu a na štúdium efektu kvantového uväznenia na ich vlastnosti, ako aj na ich testovanie v elektrochromických a elektronických zariadeniach, batériách a iných aplikáciách. Výskum sa uskutoční v spolupráci s členmi výskumného tímu, ktorí sa zaoberajú teoretickým modelovaním 2D nanomateriálov. Výskumné aktivity budú prebiehať na pracovisku LAM v spolupráci s Katedrou organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK.

Požiadavky na kandidáta:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr.) v oblasti fyziky alebo chémie
 • Skúsenosti v oblasti organickej chemickej syntézy, špecificky aromatických kondenzačných reakcií
 • Znalosti v oblasti syntézy polycyklických aromatických uhľovodíkov sú výhodou
 • Skúsenosti s elektrochemickými a spektroskopickými metódami charakterizácie sú výhodou
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka (aktívne slovom aj písmom)

 

3.   Vývoj polovodičových nanoštruktúr s využitím v aplikáciách na uskladnenie a konverziu energie.

Tento projekt je zameraný na syntézu a charakterizáciu nanoštruktúr založených na liminiscentných polovodičových nanokryštáloch, na štúdium ich activity v elektro a fotokatalýze a ich využitia v optoelektronike a elektronike. Výskum bude prebiehať v laboratóriách LAM.

Požiadavky na kandidáta:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr.) v oblasti fyziky alebo chémie
 • Vedomosti v oblasti chemickej syntézy (organometalická alebo anorganická) a/alebo chemickej kryštalizácie
 • Predošlé skúsenosti so syntézou polovodičových nanokryštálov je výhodou
 • Skúsenosti so spektroskopickými metódami charakterizácie, ako UVVIS absorbcia a fotoluminiscencia sú výhodou
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka (aktívne slovom aj písmom)


4. Vývoj stabilných perovskitov s úzkym zakázaným pásom.

Tento projekt sa zaoberá vývojom metód prípravy termálne a chemicky stabilných materiálov s úzkym zakázaným pásom prechodu (VIS-NIR rozsah spektra) s perovskitovou, resp. podobnou štruktúrou. Súčasťou výskumu je štúdium optických a elektronických vlastností týchto materiálov a testovanie ich použitia vo fotokatalýze, fotovoltaike a iných optoelektronických aplikáciách. Výskum sa uskutoční na pracovisku LAM v spolupráci s členmi výskumného tímu, ktorí sa zaoberajú teoretickým modelovaním materiálov.

Požiadavky na kandidáta:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr.) v oblasti fyziky alebo chémie
 • Skúsenosti s chemickou syntézou
 • Predošlé skúsenosti so syntézou tuhých látok pri vysokých teplotách sú výhodou
 • Skúsenosti so spektroskopickými metódami charakterizácie, ako UVVIS absorbcia a fotoluminiscencia sú výhodou
 • Vynikajúca znalosť anglického jazyka (aktívne slovom aj písmom)

 

Kde budete pracovať?

Výskum bude prebiehať v novovzniknutom Laboratóriu pokročilých materiálov (LAM), financovanom zo zdrojov EU, ktoré sa nachádza vo Vedeckom parku Univerzity Komenského (https://cusp.uniba.sk). Ako PhD. študent/študentka budete súčasťou multi-disciplinárneho výskumu, ktorého súčasťou je dizajn a príprava nových materiálov, ich chemická, štruktúrna a elektronická charakterizácia s použitím pokročilých metód, ako aj vývoj aplikácií v oblasti konverzie a uskladnenia energie, optoelektroniky a elektroniky. Vaša účasť na výskume bude zahŕňať príležitosti spolupráce s inými pracoviskami Komenského Univerzity, Slovenskej Akadémie Vied, Slovenskej Technickej Univerzity, ako aj s našimi spolupracovníkmi z krajín EU a USA. Počas štúdia budete mať možnosť prezentovať výsledky vášho výskumu na medzinárodných konferenciách a zúčastniť sa výskumných pobytov na partnerských pracoviskách.

Platové podmienky:

PhD. študentom bude vyplácané mesačné štipendium vo výške 900-1150 EUR, v závislosti od výkonu a skúseností, počas 4 rokov. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať vo výskume na pozícii postdoktoranta, s príležitosťou uchádzať sa o prestížne granty (Alexander von Humboldt, Lise Meitner or Marie-Curie Fellowship), zúčastniť sa zahraničných výskumných pobytoch a/alebo uchádzať sa o pozície vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, napr. samostatný vedecký pracovník v oblasti materiálového výskumu, pozície na slovenských, alebo zahraničných univerzitách, atď.

V prípade záujmu o pozíciu kontaktujte prosím Dr. Milana Sýkoru prostredníctvom e-mailu (sykoram@uniba.sk). Uveďte, prečo máte záujem o prácu v LAM (v kontexte vašich predošlých skúseností a budúcich plánov) a pripojte max. 1-stranový životopis. Odporúčací list je výhodou.

Multiple Postdoctoral Positions in Laboratory for Advanced Materials

We are seeking multiple motivated postdoctoral researchers in Chemistry, Materials Science or related area to conduct state-of-the-art research in recently established Laboratory for Advanced Materials (LAM) at Comenius University (CU) in Bratislava, Slovakia. LAM is a European Union and CU co-funded facility with focus on development, characterization and application of novel materials including, inorganic and organic nanostructures, complex assemblies and clusters, narrow-bandgap perovskites, etc. There are currently two open positions:


Position 1: Inorganic Nanocrystals Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in colloidal synthesis of chalcogenide semiconductor nanocrystals

 • Experience with preparation of semiconductor -semiconductor, -metal assemblies, core-shell structures, giant quantum dots, quantum rods with metal tips or similar structures.

 • Experience with shape and crystalline-phase control, preparation of 2D nanoplatelets, TMDCs or similar structures

 • Experience with basic structural (e.g., TEM) and electronic characterization (e.g., UV VIS, emission spectroscopy) of colloidal semiconductor nanocrystals

 • Experience with studies of catalytic and/or photocatalytic chemical reactions is a plus, but it is not essential

 

 Position 2: Organic Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in organic chemical synthesis involving aromatic condensations particularly synthesis of PAHs including purification and product separation

 • Ability to execute complex, multistep organic syntheses and product characterization independently

 • Strong background in MALDI-MS and experience with other methods of characterization of organic compounds, such as: NMR, FTIR, GPC, Raman Spectroscopy

 • Experience with electrochemistry, UVVIS absorption and emission spectroscopy

 • Experience with fabrication of (opto-)electronic devices using organic/organometallic compounds is beneficial, but not essential


The candidates for both positions must:

 • Be fluent in English (written and spoken)

 • Have completed PhD in a relevant area of science or engineering.

 • Have demonstrated record of scientific research achievement (through publications, citations, and presentations) in one or more areas mentioned above.


Where You Will Work. Located in Bratislava, capital of Slovakia, Comenius University is the premier Slovak university. LAM is located on the campus of Comenius University in the recently constructed Comenius University Science Park https://cusp.uniba.sk/en/. By joining LAM, you will be participating in multidisciplinary research including theory, materials synthesis, characterization and development of applications. You will have an opportunity to interact/collaborate with researchers from the Comenius University, Slovak Technical University and Slovak academy of Sciences as well as other research teams within the EU and US.

Equal Opportunity. Comenius University is an equal opportunity employer. All employment practices are based on qualification and merit, without regards to race, color, national origin, ancestry, religion, age, sex, gender identity, sexual orientation or preference, marital status or spousal affiliation.

Compensation. The financial compensation/salary will be at the EU level, depending on experience.

Contact information: If you are interested in any of the positions, please contact Milan Sykora (sykoram011gmail.com) directly about this position. A cover letter and resume are required.