2018/03/15 Vedecká prednáška Slovenskej chemickej spoločnosti

Organic chemistry section of the Slovak Chemical Society Bratislava

Invitation to lecture of

Prof. Jan Veselý
Charles University in Prague

on topic:
Enantioselective Synthesis of Lactams and Spirocycles via Organocatalysis

The lecture will take place on Thursday, March 15, 2018 at 14:00 h

in the room CPS+ at the Faculty of Natural Sciences, Comenius Univesity in Bratislava, Mlynska dolina.

Plagát .pdf

  • Ing. M. Mastihubová, PhD.,  Section vice-head
  • Prof. Mgr. R. Šebesta, DrSc., Section head
  • Doc. Ing. A. Kolarovič, PhD., Section secretary

Teším sa na stretnutie

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
radovan.sebestauniba.sk
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava