Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 2019

V dňoch 01.10 – 03. 10. 2019 sa v Hoteli Grand Matej uskutočnil jubilejný ročník Medzinárodnej konferencie XX. Štiavnické dni. Čarovná atmosféra historického mesta Banskej  Štiavnice – sídla bývalej Banskej a lesníckej akadémie – prvej vysokej školy technickej vo svete, kde prebehla konferencia prispela k tomu, aby sa stala pre účastníkov nezabudnuteľnou udalosťou a prínosom pre našu myseľ, psychickú i fyzickú pohodu.

Záštitu nad Medzinárodnou konferenciou XX. Štiavnické dni 2019 aj v tomto ročníku prevzala primátorka Mesta Banská Štiavnica pani Mgr. Nadežda Babiaková, ktorej touto cestou ďakujeme. Na konferencii sa stretlo 76 odborníkov z vedy, techniky a výskumu, vrátane zahraničných účastníkov z Českej republiky, Maďarskej republiky, Nemeckej republiky a Rakúskej spolkovej republiky. Celkove bolo 34 prednášok prezentovaných formou prezentácií a 10 formou posterovej prezentácie. Konferencia pokračovala v tradíciách založených profesorom Jánom Chrapanom, ktorý pred 22 rokmi inicioval vznik tohto pravidelného stretávania sa odborníkov z praxe, študentov a ich pedagógov, aby si vymieňali svoje názory a poznatky v oblasti využívania ionizujúceho žiarenia v rôznych oblastiach vedy, techniky a praxe. Prvý deň odzneli 4 plenárne prednášky. V rámci dodržania tradície baníckej tematiky účastníkov zaujala prednáška riaditeľa Slovenského banského múzea PhDr. Jozefa Labudu, CSc. na tému „Banská Štiavnica a baníctvo z pohľadu archeológie“.

Príspevky boli rozdelené do 4 odborných sekcií:
1.Sekcia – Rádioenvironmentalistika a mierové využitie jadrovej energie;
2.Sekcia – Radiačná ochrana a radónová problematika;
3.Sekcia – Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum, v rámci ktorej sa uskutočnil Workshop Praktické aplikácie monitorovania ekosystémov;
4. Sekcia – Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.

V snahe podporiť účasť študentov na konferencii vyhlásil Organizačný výbor 2 súťaže:
1) Pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (Cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti) – zvíťazili študenti Bc. Marek Kudláč, Bc. Alžbeta Brisudová a Bc. Veronika Durdyová
2) Pre študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania (Cena prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc.) – víťazmi sú Mgr. Michaela Matulová, Mgr. Terézia Eckertová a Mgr. Richard Cimerman.

Na predchádzajúcom stretnutí nám študenti Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica úspešne predviedli svoje umenie. Aj počas tejto konferencie sme pokračovali v prieniku vedy a umenia Výstavou umeleckej tvorby “Doctrina rem – teória záujmu.“ Bola inšpirovaná mikroštruktúrou sveta, na ktorej nás so svojim umením oboznámili študenti slovenských a českých umeleckých škôl Jakub Matušek, Róbert Ferko, Jakub Vypuštík. Vystavované diela zaujali účastníkov konferencie svojou invenciou.

Na tomto mieste vyjadrujeme vďaku všetkým členom Vedeckého i Organizačného výboru za ich aktívnu účasť pri príprave tohto jubilejného ročníka. Súčasne oceňujeme recenznú činnosť všetkých členov Vedeckého výboru a ďakujeme im za ich spoluprácu. Veríme, že odborný i sprievodný program tohto stretnutia mali úspech a naplnili očakávania všetkých zúčastnených.

Naša vďaka patrí aj hlavnému organizátorovi Medzinárodnej konferencie XX. Štiavnické dni Prírodovedeckej fakulte, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedre jadrovej chémie a spoluorganizátorom Fakulte prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Katedra ekochémie a rádioekológie; Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky; GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ZSVTS, Sekcii rádiochémie; Slovenskej chemickej spoločnosti, Odbornej skupine Jadrová chémia a rádioekológia; Ing. Július Plško – EKOSUR a Mestu Banská Štiavnica. Sponzori (ADROC Tech; CANBERRA – PACKARD, s.r.o.; GeoFix; Ing. Július Plško – EKOSUR; Tamaco s.r.o.; Limba, penzión Donovaly; Mikrochem Trade s.r.o.; NUVIA s.r.o.; Slovenská nukleárna spoločnosť, ZSVTS; VWR) významnou mierou prispeli k dôstojnej úrovni konferencie, za čo im patrí naše poďakovanie.

Jozef Kuruc, Bianka Horváthová