Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferenčný poplatok

do 15.9.2019 po 15.9.2019
Študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania 60 € 70 €
Študenti 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania 70 € 80 €
Vysokoškolskí vedeckí a pedagogickí pracovníci 110 € 120 €

Účastníci z odbornej praxe   

110 €

120 €

Sprevádzajúce osoby            

50 €

 

Firmy za firemnú prezentáciu a prezentáciu produktov

200 €

 

*Konferenčný poplatok zahŕňa celkové náklady spojené s organizáciou konferencie, vrátane poskytnutých materiálov. Vložné sa bude uhrádzať prevodným príkazom na účet uvedený v časti Úhrada vložného. Usporiadateľ uprednostňuje bezhotovostné platby realizované bankovým prevodom. Náklady spojené s ubytovaním sa budú hradiť na mieste, priamo v konkrétnom ubytovacom zariadení. V prípade neúčasti prihláseného účastník stráca nárok na vrátenie vložného. 

  

Úhrada vložného

Organizátor konferencie uprednostňuje bezhotovostné platby

Uhradenie vložného bankovým prevodom na účet:

Názov: GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty UK a PRICOM, spol. s r. o.

Adresa: 842 15 Bratislava, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, CH 2

IČO: 31744630

IČ pre DPH: SK2020347406

Bankové dáta:

Majiteľ účtu: GEMINI, združenie PRIF UK a PRICOM, spol. s r. o., SK

IBAN: SK92 1100 0000 0026 2200 3811

Variabilný symbol: 0314

Adresa banky (pre zahr. účastníkov): Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, SK

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby prihlásenej na konferenciu.