Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmet 2. ročník C,BX - Jadrová chémia

Hodnotenie predmetu Jadrová chémia

  • Na úspešné absolvovanie predmetu ako celku je potrebné získať minimálne 50 % z laboratórnych cvičení, aby sa študent mohol zúčastniť záverečného testu z laboratórnych cvičení, ktorý sa bude konať posledný týždeň v semestri. Účasť na záverečnom teste je povinná a je potrebné získať 50 % z celkového hodnotenia testu. 
  • Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aj 50 % z celkového hodnotenia semináru.
  • Po splnení všetkých podmienok je študent pripustený k záverečnej skúške, kde sa jeho hodnotenie percentuálne rozdelí na cvičenia (30 %), semináre (30 %) a záverečný test z predmetu Jadrovej chémie (40 %).
  • Podľa celkových výsledkov (súčet bodov získaných za semestrálnu skúšku, semináre a laboratórne cvičenia) sa známky udeľujú tak, ako je uvedené nižšie.

    Výsledné hodnotenie

A          (100 - 91) %
B          (90 - 81) %
C          (80 - 71) %
D          (70 - 61) %
E          (60 - 51) %
Fx         menej ako 50 %

Percentuálne rozdelenie hodnotenia prednášky (40 %)

Percentuálne rozdelenie hodnotenia seminára (30 %)

  • 1. zápočtová písomka - 50 % 
  • 2. zápočtová písomka - 50 %

Percentuálne rozdelenie hodnotenia cvičenia (30 %)

  • Účasť na cvičeniach je povinná!
  • Aktivita - 30 % (kontrola prípravy na cvičenie formou testu, je potrebné získať z každého cvičenia 3 % zo 6 %, t.j. spolu minimálne 15 %)
  • Protokoly - 30 % (6 % za každú úlohu)
  • Záverečný test - 40 %