Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Bakalárske štátne skúšky 2018/2019

Katedra jadrovej chémie Vás pozýva na štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia programu chémia so zameraním na jadrovú chémiu spojené s obhajobou prác 

Významné rádionuklidy v potravinách
David Pavel Královič
školiteľka: RNDr. Bianka Horváthová

Stanovenie rádionuklidov vo víne a destilátoch
Katarína Cifraničová
školiteľka: doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

ktoré sa uskutočnia v utorok 18. júna 2019 o 09:00
v seminárnej miestnosti katedry CH1-302.

Bakalárske témy na rok 2019/2020

Vedúci práce

Názov práce

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.

Izotopy medi v nukleárnej medicíne

Pb-210 v životnom prostredí

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

 

 

Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v prítomnosti vybraných rádionuklidov ako stresorov rastlín

Rýchla metóda pre stanovenie prírodných rádionuklidov uránu, tória a rádia

Stanovenie a separácia 226Ra pomocou  SPE  Empore diskov

Využitie molekulárnej rozpoznávacej techniky pri separácii antropogénnych rádionuklidov

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Vhodnosť použitia nanomateriálov na prípravu 99Mo/99mTc generátora

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Aplikácia aktivačných metód vo forenznej analýze

Bioremediácie ako ekologicky akceptovateľné metódy  dekontaminácie pôdy

  RNDr. Bianka Horváthová

Stanovenie jódu v životnom prostredí

  *Témy sa môžu dopĺňať a modifikovať podľa počtu záujemcov po dohode s vedúcimi prác