prof. Karol Jesenák

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.