Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

RNDr. Eva Viglašová

Eva Viglašová, narodená 21.12.1989 v Bratislave, všetky tituly a vedecké hodnosti nadobudnuté na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratilave: Bc. v odbore Chémia, študijnom programe: Chémia Mgr. v odbore: Chémia, študijnom programe: Jadrová chémia a rádioekológia; RNDr. v odbore: Chémia, študijnom programe: Anorganická chémia, všetky pod vedením doc. RNDr. Michala Galamboša, PhD. V súčastnosti doktorandka, II.ročník na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore: Chémia, študijnom programe: Anorganická chémia.

Vedecká činnosť je zameraná na oblasť palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení. Svoju pozornosť vo výskume sústreďuje na štúdium sorpčných procesov prírodných sorbentov, ich modifikovaných analógov a syntetických sorbentov na báze aktivovaného uhlika alebo biouhlia, ktoré by mali nájsť uplatnenie, buď ako molekulové sitá, pre separáciu ekotoxických nuklidov a rádionuklidov-štiepnych produktov uránu, alebo ako tesniaci komponent v multibariérovom systéme hlbinných geologických úložísk pre rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo.

Pre zdokonaľovanie vedomostí a získavanie zručností absolovovala v roku 06/2012 výskumnú stáž na Slovenskej Akadémií Vied, oddelenie hydrosilikátov pod vedením RNDr. Petra Komadela, PhD.; 09/2012-02/2013 zahraničnú výskumnú stáž na Aristotelovej Univerzite v gréckych Thessalonikách, oddelenie anorganickej chémie pod vedením prof. Panagiotisa Misailidisa.

Záslužná je jej činnosť v oblasti popularizácie vedy a výskumu, a to nie len na území Slovenskej republiky. Podieľa sa na organizácií odborných seminárov, prednášok a exkurzií, je členkov Organizačného výboru Študentských vedeckých konferencií PriF UK od roku 2012, ktoré sú momentálne na úrovni najväčšieho vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou svojho druhu na Slovensku, akívna členka v organizačnom výbore Kolokvia z jadrovej chémie a rádioekológie od roku 2012. Je aktívnou členkou v SNUS- Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Slovenskej chemickej spoločnosti, aktívnou členkou Akademického senátu UK v Bratislave, ako aj členkou Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.