Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Milan Drábik

Curriculum Vitae [.pdf]

 

K výuke

 

  

Navrhnuté témy bakalárskych diplomových prác:

  • Príspevky termickej analýzy k vývoju a charakterizácii nových materiálov.

  • Kompozitné materiály, chemicky viazané keramické materiály a mechanochémia.

  

O výskume

 

Predmetom vedeckého záujmu je štúdium MDF materiálov – kompozícií na báze cementu a vybraných polymérov rozpustných vo vode, ktoré niektorými svojimi vlastnosťami predstavujú možný potenciál využiteľnosti na rozhraní cementu a keramiky. Vybrané aspekty a špecifické kompozície študujeme aj v spolupráci so slovenskými cementárňami. Metódami termickej analýzy a IČ spektroskopie sme v študovaných materiáloch schopní detekovať vzájomné sieťovanie atómov pôvodne pochádzajúcich od cementu aj polyméru. Práve takéto výsledky poukazujú, že kľúčovú úlohu pri vzniku MDF materiálov zohrávajú procesy typicky chemické (aj preto sú takéto materiály niektorými autormi zaraďované medzi tzv. chemicky viazané keramické materiály) a typicky mechanochemické – intenzívne miešanie sprevádzané chemickými interakciami, ku ktorým počas takéhoto miešania dochádza. V roku 2015 boli výsledky prezentované napr. na 45. celosvetovom chemickom kongrese IUPAC (august 2015, Busan, Južná Kórea).

K predstavenému vedecko-výskumného záujmu sa priamo viažu aj témy bakalárskych diplomových prác tak, ako ich uvádzam v časti „K výuke“.

Interná spolupráca (na Katedre): doc. Peter Billik

Externá spolupráca: oddelenie keramiky ÚACH SAV; Považská cementáreň Ladce a. s.; prof. Bob Slade Katedra chémie University Surrey