Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Michal Galamboš

Tituly a vedecké hodnosti: Bc. v odbore Chémia v roku 2004. Mgr. v odbore Jadrová chémia a rádioekológia Mgr. v r. 2005, RNDr. v r. 2006., PhD. v r. 2010, docent v r. 2014. V roku 2012 vedecký kvalifikačný stupeň IIa. V súčasnosti na pozícii vedecko-výskumný pracovník na Katedre anorganickej chémie PriF UK v Bratislave.

Moju vedeckú činnosť zameranú na zadnú časť palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení možno rozdeliť do dvoch oblastí. V prvej skúmam sorpčné vlastnosti prírodných a syntetických sorbentov, ktoré by mali nájsť uplatnenie buď ako molekulové sitá alebo ako tesniaci komponent v multibariérovom systéme hlbinných úložísk pre rádioaktívny odpad. Druhá oblasť zahŕňa syntézu a štúdium extrakčných vlastností iónových kvapalín, ktoré sú funkcionalizované na svojom skelete tak, aby plnili nielen úlohu rozpúšťadla, ale aj extrakčného činidla pre ekotoxicky významné RN. Smerovanie výskumu napreduje v oblasti štúdia sorpcie ďalších dlhožijúcich rádionuklidov, nielen v katiónovej forme, ale aj vo forme aniónov, pochádzajúcich z palivového cyklu jadrových elektrární, niektorých ťažkých kovov, a to na obohatenom diapazóne prírodných, ale aj syntetických sorbentov, či organokompozitov. Prípravou organobentonitov a organozeolitov som prepojil dve oblasti svojho výskumného zámeru. Uvedené organosorbenty vykazujú existenciu efektívnejšieho záchytu aniónov za aeróbnych podmienok, a to zvýšením adsorpčnej kapacity ich konvertovaním na organo-formu iónovou výmenou anorganických katiónov za kvartérne alkylamóniové ióny alebo niektorú z iónových kvapalín.

Jednotlivé vedecké odbory využívajú jazyk a jeho prostriedky podľa svojich potrieb, pričom v niektorých prípadoch sa snažia odstraňovať či obmedzovať jeho variabilitu a viacznačnosť. Prirodzene, takáto „úprava“ jazykových prostriedkov je priamo úmerná požiadavkám presnosti či názornosti v daných disciplínach. Názvoslovie chemických prvkov a zlúčenín jasne formuluje pravidlá, podľa ktorých sa zapisujú chemické vzorce a tvoria názvy. Zabezpečuje ich presnosť, všeobecnú použiteľnosť, medzinárodnú zrozumiteľnosť a jednoznačnosť. Medzi základné informačné jednotky v chémii patria chemické symboly, vzorce, názvy prvkov a ich zlúčenín. Na poli nomeknlatúrnych systémov v anorganickej chémii som ako vedúci autorského kolektívu publikoval tri vysokoškolské učebnice a zopár syntéznych prác, ktoré sú určené pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl a škôl univerzitného typu nechemických odborov, chemických odborov na rekapitulačné štúdium. Môžu tiež poslúžiť študentom gymnázií a stredných škôl s chemickým zameraním. Vychádzajú z praktických skúseností vysokoškolských pedagógov a z pra­vidiel súčasnej domácej a zahraničnej literatúry.

Významnou súčasťou mojej práce je popularizácia vedy a výskumu, a to nielen na území Slovenskej republiky. Organizujem odborné semináre, prednášky a exkurzie, 10. rok som predsedom Študentských vedeckých konferencií PriF UK, ktoré sa dostali na úroveň najväčšieho vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou svojho druhu na Slovensku. Som zakladateľom a stále organizátorom vedeckého podujatia Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie, členom odbornej komisie recenzentov vedeckého podujatia „Týždeň vedy a techniky“ organizovaného asociáciou AMAVET a členom výberovej komisie PriF UK pre mobility Erasmus.

Ako prvoautor som publikoval extenzívny súbor pôvodných vedeckých prác v oblasti jadrovej chémie a rádioekológie. Som spoluautorom prác spadajúcich do oblasti rádiobiológie a molekulárnej biológie, a prác venovaných vývoju a príprave rádiofarmák využiteľných v diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Výsledky svojej vedeckej a pedagogickej práce som prezentoval v 1 monografii (spoluautor), v 3 vysokoškolských učebniciach, v 30 CC prácach, v ďalších 40 prácach publikovaných v zahraničných i domácich recenzovaných časopisoch a zborníkoch, 2 stručných oznámeniach v zahraničnom CC časopise a formou 8 posterov a abstraktov. V rámci popularizácie vedy a výskumu som publikoval viac ako 30 článkov. Moje práce zaznamenali spolu viac ako 300 ohlasov, z čoho 184 predstavujú SCI (SCOPUS) ohlasy, h index = 5. Som recenzentom vedeckých článkov v CC časopisoch, ako Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Nuclear Engineering and Desing, Desalination and Water Treatment, Applied Clay Science.

Som školiteľom 10 bakalárskych a 9 diplomových prác z oblasti jadrovej chémie a rádioekológie. Ako školiteľ vediem 4 doktorandov, ktorí spracúvajú témy „Značenie substrátov pre štúdium iónového transportu v intestinálnom epiteli in vitro.“, „Selektívne sorbenty pre separáciu rádionuklidov.“, „Kvapalné a zakotvené extraktanty pre zakoncentrovanie a separáciu rádionuklidov založené na iónových kvapalinách.“ a „Sorpcia nuklidov a rádionuklidov na prírodných a syntetických sorbentoch“.