Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium hydrotermálnych syntéz a sól-gélových metód

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Mgr. Michal Hubeňák

 

Externí spolupracovníci

Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc., FEI STU

Prof. Ing. Juraj Breza, CSc., FEI STU

RNDr. Ondrej Šauša, CSc., SAV

 

Odborné zameranie

  • Syntéza a aplikácie anorganickýh aerogélov a iných pórovitých anorganických látok
  • Syntéza uhlíkových nanorúrok na anorganických nosičoch (v spolupráci s FEI STU)
  • Syntetické a modifikované prírodné materiály pre environmentálne využitie
  • Štúdium mikropórovitej štruktúry metódami pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (v spolupráci s SAV)
  • Štúdium fyzikálno-chemických vlastností látok v priestorovo uzavretých kavitách mikropórovitých látok
  • Metódy merania veľkosti častíc a vzťah medzi veľkosťou častíc a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami