Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie národných a medzinárodných projektov

Činnosť OPEU - Oddelenia národných a medzinárodných projektov:

  • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov,
  • koordinuje na celo-fakultnej úrovni podávanie nových projektových návrhov, ako aj odovzdávanie priebežnej projektovej dokumentácie za PriF UK grantovým agentúram,
  • zabezpečuje celo-fakultnú archiváciu dokladov viažucích sa k realizácii všetkých projektov na fakulte a zároveň vytvára a aktualizuje databázy údajov o jednotlivých podaných a realizovaných projektoch.
  • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o realizované projekty na PriF UK po stránke finančnej a ekonomickej,

Vedúca Oddelenia národných a medzinárodných projektov:
RNDr. Silvia Kúšiková
tel.: 02/602 96 740
email: silvia.kusikovauniba.sk
miestnosť: B2-305

Kontakt na pracovníkov ONMP

Viac info na web stránke: www.projektovecentrumprifuk.sk/onmp