Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné /bakalárske, diplomové/ práce. Vysporiadanie záväzkov

Záverečnú prácu v elektronickej podobe (vrátane príloh, ak ich práca obsahuje)

je potrebné odoslať prostredníctvom AIS-u:

 Bližšie pokyny k záverečným prácam :

 

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici je potrebné potvrdiť v
knižnici katedry, v knižniciach PrifUK  a následne odovzdať na študíjnom oddelení.