Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné /bakalárske, diplomové/ práce. Vysporiadanie záväzkov

Záverečnú prácu v elektronickej podobe (vrátane príloh, ak ich práca obsahuje)

je potrebné odoslať prostredníctvom AIS-u

Bližšie pokyny k záverečným prácam

Smernica .pdf Vnútorný predpis č. 7/2018
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013
Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zoznam záverečných prác PriF UK do roku 2018  [.xlsx] evidovaných v systéme AIS

Centrálny register záverečných prác http://crzp.sk/

Online katalóg https://opac.crzp.sk/

**********************************************

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici je potrebné potvrdiť v
knižnici katedry, v knižniciach PrifUK  a následne odovzdať na študíjnom oddelení.