Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informačný letáčik pre prvákov

Milí prváci,

v snahe pomôcť Vám zorientovať sa vo veľkom množstve informácií, ktoré sa na Vás od príchodu na Prírodovedeckú fakultu valia zo všetkých strán, pripravili pre Vás učitelia Katedry jazykov (KJA) zoznam odpovedí na všetky základné otázky, s ktorými sa v súvislosti s vyučovaním cudzích jazykov skôr či neskôr stretnete. Venujte im, prosím, dostatočnú pozornosť, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a mohli sa spoločne tešiť na hodiny cudzieho jazyka. Rovnako Vám odporúčame, aby ste pravidelne sledovali web stránku Katedry jazykov, kde nájdete všetky potrebné informácie, týkajúce sa štúdia cudzích jazykov na PriF UK. Ďalším zdrojom informácií je nástenka pri  knižnici KJA (G 211 A) v pavilóne G. Učitelia KJA sú Vám k dispozícii počas svojich konzultačných hodín.

Aký povinne voliteľný cudzí jazyk si môžem zvoliť?

 Anglický alebo nemecký jazyk. Študenti si spravidla vyberajú jazyk, ktorý ovládajú lepšie. KJA vyžaduje vstupnú znalosť cudzieho jazyka na úrovni B1 až B2 podľa Európskeho referenčného rámca.

Študenti odborov chémia a biochémia si povinne zapisujú anglický jazyk na základe rozhodnutia chemickej sekcie. 

 2. Ako zistím, či moja angličtina alebo nemčina je na požadovanej úrovni?

Na web-stránke KJA v časti Zaraďovací test  z cudzieho jazyka nájdete cvičné testy alebo linky, ktorých náročnosť zodpovedá požadovanej úrovni. Ak dosiahnete z testu 60% a viac, spĺňate predpoklady pre úspešné absolvovanie predmetu Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka a teda aj pre zápis predmetu Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2.

 3. Čo v prípade, ak moja angličtina alebo nemčina nie je na požadovanej úrovni?

 Ak ste z cvičného testu nedosiahli 60%, je veľmi pravdepodobné, že povinný predmet Zaraďovací test  zo zvoleného cudzieho jazyka neabsolvujete úspešne, čo znamená, že si v druhom roku štúdia nebudete môcť zapísať predmet Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2. Odporúčame Vám preto využiť zimný semester na intenzívne zdokonaľovanie sa vo zvolenom cudzom jazyku formou samoštúdia alebo navštevovaním jazykových škôl. 

4. Je cudzí jazyk povinný?

 Áno. Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2 patria medzi povinne voliteľné predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti PriF UK. Nad rámec povinného vyučovania majú študenti nárok na ďalšie štyri semestre cudzieho jazyka (dva na bakalárskom stupni, dva na magisterskom stupni, a to pre oba jazyky).

5. Čo by som mal/a vedieť o predmete Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka?

 Tento povinný predmet je prerekvizitou povinne voliteľného predmetu Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2. Študenti si ho zapisujú v LS prvého roku štúdia, v prípade opakovania v LS druhého roku štúdia. Predmet sa realizuje formou samoštúdia, podmienkou jeho úspešného absolvovania je zvládnutie jazykového testu minimálne na 60%. Od akademického roku 2016/17 budú na žiadosť študentskej komory AS prvé riadne termíny testovania v septembri počas ZS. Študenti, ktorí z testu dosiahli minimálne 60%, splnili podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu a v nasledujúcom roku štúdia si  v ZS povinne zapíšu dva semestre odborného cudzieho jazyka. Študenti, ktorí na riadnom testovaní nedosiahli 60%, majú k dispozícii jeden riadny (apríl) a jeden opravný termín (jún). V prípade, že test ani opakovane nezvládnu, zapíšu si predmet Zaraďovací test  zo zvoleného cudzieho jazyka v LS druhého roku štúdia.

 6. Môžem „ vyletieť “ kvôli jazyku?

 Áno. Ak študent ani po opätovnom absolvovaní povinného predmetu Zaraďovací test  zo zvoleného cudzieho jazyka v druhom roku štúdia neukončí predmet úspešne zvládnutou skúškou, t.j. neuspeje ani na jednom z dvoch testovacích termínov, platia pre neho tie isté pravidlá ako pri neabsolvovaní akéhokoľvek iného povinného predmetu.

7. Čo robiť, aby som „nevyletel/a“?

Čo najskôr si otestovať úroveň svojej angličtiny/nemčiny prostredníctvom cvičného  testu na web-stránke KJA. Ak študent nie je na požadovanej úrovni, má  viacero možností: buď využije formu samoštúdia, alebo bude  navštevovať jazykový kurz v niektorej z početných jazykových škôl v Bratislave. Od akademického roku 2011/2012 disponuje KJA modernou, dobre vybavenou knižnicou, v ktorej majú študenti vytvorené ideálne podmienky na samoštúdium.