Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zaraďovací test z cudzieho jazyka

Informačný letáčik pre prvákov

Cvičné testy

Užitočné stránky

**********************************

AKTUÁLNE!

Milí študenti,

Kvôli epidemiologickej situácii Vám nebolo umožnené urobiť opravný test z predmetu Zaraďovací test z cudzieho jazyka.

Po dohode s pani prodekankou Vám všetkým zapíšeme do AISu hodnotenie (t.j. tým študentom 1. aj 2. ročníka, ktorí na prvýkrát test neurobili ako aj tým, ktorí na teste ešte vôbec neboli).

V novom ak. roku 2020/21 si všetci môžete zapísať predmet Anglický jazyk 1/Anglický jazyk pre chemikov 1 alebo Nemecký jazyk 1.

Neznamená to však, že tento test nebudete vôbec robiť. Stretneme sa dňa 21.9.2020 o 10:00 v miestnostiach B1-305 a B1-307.

Tento test bude slúžiť len na zaradenie do skupín podľa získaného výsledku, zároveň je však PODMIENKOU, aby ste mohli predmet Anglický jazyk 1/Anglický jazyk pre chemikov 1/Nemecký jazyk 1 v ak. roku 2020/21 ABSOLVOVAŤ.

Kolektív Katedry jazykov

 

Pri prihlasovaní sa na termín si, prosím, všimnite poznámku s typom učebne, v ktorej sa bude testovanie konať. Do tejto učebne sa potom treba na testovanie dostaviť.

V prípade, že sa Vám na termín nedá zapísať, kontaktujte nás mailom na: barbara.kordikova@uniba.sk.

Prihlásenie bude úspešné len v tom prípade, ak už v AISE máte pridaný predmet "Zaraďovací test z cudzieho jazyka"

 

 

 

Inštrukcie k testovaniu:

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Vstup do skúšobnej miestnosti bude povolený len s preukazom totožnosti a perom. Ostatné veci je možné nechať si v šatni v pavilóne CH-1 alebo v zadných laviciach prednáškovej miestnosti.

Zoznam študentov, ktorí úspešne spravia test, bude vyvesený na nástenke Katedry jazykov na stene miestnosti G 211A (knižnica KJA). 

Študenti, ktorí sa na zozname nenájdu, majú možnosť robiť test v letnom semestri v dvoch opravných termínoch.

Študenti si predmet Zaraďovací test zapíšu do indexu v letnom semestri.

Hodnotenie z predmetu bude zapísané do AISu v letnom semestri a do indexu v priebehu niekoľkých dní v letnom semestri, ktoré budú vypísané na tejto web stránke.

Opravné termíny budú v letnom semestri. Dátumy a miestnosti budú vypísané v AISe.

Testovanie v LS - opravné termíny

- presné termíny vypisujeme na začiatku LS 2020 na web stránku KJ a do AISu.

Prosíme študentov, aby si všimli, že prihlasovanie sa na skúšku ako aj odhlasovane sa zo skúšky v systéme AIS končí deň pred skúškou. Pred testovaním musíme deň vopred vytlačiť a pripraviť zoznamy študentov pre dozorujúcich členov KJ.

Taktiež žiadame študentov, aby sa zbytočne neprihlasovali na termíny, ak si nie sú istí, že sa budú môcť skúšky zúčastniť. Zbytočne tak obsadzujú miesto študentom, ktorí sa chcú na daný termín prihlásiť.

Výsledky testovania budú zapísané v priebehu nasledujúcich dní do systému AIS. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Miestnosti testovania budú upresnené a vypísané v AISe.

Študenti prvého ročníka, ktorým sa nepodarilo urobiť Zaraďovací test v októbri 2019 a študenti druhého ročníka sa prihlasujú na test do AISu na termín, ktorý im vyhovuje a počas ktorého nemajú žiadne iné povinné vyučovanie.

Riadny termín pre študentov 1. ročníka:

 

Prvý opravný termín pre študentov 1. ročníka a riadny termín pre študentov 2. ročníka: 

20.3.2020 - termín je zrušený
17.4.2020

Druhý opravný termín pre študentov 1. ročníka a posledný opravný termín pre študentov 2. ročníka: 

20.5.2020

Zapisovať do indexov budeme podľa nižšie uvedeného rozpisu. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

Študenti si môžu prísť dať zapísať známku do indexu kedykoľvek v priebehu skúškového obdobia v letnom semestri.

Vyučujúci Katedry jazykov budú k dispozícii v miestnostiach G 207, G 206, G 205 a G 204.