Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zaraďovací test z cudzieho jazyka

Informačný letáčik pre prvákov

Cvičné testy

Užitočné stránky

**********************************

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

9.5.2018 (streda):  10:30-11:30 G 206; 13:00-14:30 G 204; 14:30-15:30 G 206

10.5.2018 (štvrtok): 10:00-11:00 G 206; 13:00-14:30 G 206

Neskôr budú vypísané aj ďalšie termíny zapisovania do indexov.

 

Testovanie v LS - opravné termíny pre všetky jazyky

1. ročník - druhý opravný termín: 11.5.2018 o 10:00 a 11:00

2. ročník - posledný opravný termín: 11.5.2018

o 10:00 a 11:00

Zapisovanie sa do AISu je možné len do 9.5.2018 do 10:00!

Náhradný termín pre tých študentov, ktorí z dôvodu terénnych prác alebo testovania z iných predmetov nemôžu prísť na termín 11.5.2018 je k dispozícii NÁHRADNÝ TERMÍN 22.5. a 24.5. 2018 o 13:00.

Miestnosti testovania budú upresnené a vypísané v AISe.

Študenti prvého ročníka, ktorým sa nepodarilo urobiť Zaraďovací test v septembri 2017 a študenti druhého ročníka sa zapisujú na test na 11.5.2018 do AISu na termín, ktorý im vyhovuje a počas ktorého nemajú žiadne iné povinné vyučovanie.

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Testovanie z predmetu Zaraďovací test z anglického a nemeckého jazyka V SEPTEMBRI 2017 bude prebiehať nasledovne:

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Anglický jazyk:

Študenti odboru biológia prídu na skúšku 29. septembra o 13.00 pred miestnosť CH1-1 a tam budú následne rozdelení do miestnosti CH1-1 alebo B1-301 podľa inštrukcií, ktoré dostali pri zápise.

Študenti odboru medicínska biológia prídu na skúšku 29. septembra o 14.30 pred miestnosť CH1-1 a tam budú následne rozdelení do miestnosti CH1-1 alebo B1-301 podľa inštrukcií, ktoré dostali pri zápise.

Študenti odboru chémia, biochémia a študenti všetkých geografických odborov prídu na skúšku 6. októbra o 13.00 pred miestnosť CH1-1 a tam budú následne rozdelení do miestnosti CH1-1 alebo B1-301 podľa inštrukcií, ktoré dostali pri zápise.

Študenti všetkých učiteľských kombinácií a študenti geológie, paleobiológie a environmentalistiky a systematickej biológie prídu na skúšku 6. októbra o 14.30 pred miestnosť CH1-1 a tam budú následne rozdelení do miestnosti CH1-1 alebo B1-301 podľa inštrukcií, ktoré dostali pri zápise.

Nemecký jazyk:

Študenti odboru biológia a medicínska biológia prídu na skúšku 29. septembra o 13.00 do miestnosti G 203.

Študenti všetkých ostatných odborov, okrem chémie a biochémie (títo študenti majú len anglický jazyk), prídu na skúšku 6. októbra o 13.00 do miestnosti G 203.

Inštrukcie k testovaniu:

Vstup do skúšobnej miestnosti bude povolený len s preukazom totožnosti a perom. Ostatné veci je možné nechať si v šatni v pavilóne CH-1 alebo v zadných laviciach prednáškovej miestnosti.

Zoznam študentov, ktorí úspešne spravia test, bude vyvesený na nástenke Katedry jazykov na stene miestnosti G 211A (knižnica KJA). 

Študenti, ktorí sa na zozname nenájdu, majú možnosť robiť test v letnom semestri v dvoch opravných termínoch.

Študenti si predmet Zaraďovací test zapíšu do indexu v letnom semestri.

Hodnotenie z predmetu bude zapísané do AISu v letnom semestri a do indexu v priebehu niekoľkých dní v letnom semestri, ktoré budú vypísané na tejto web stránke.

Opravné termíny budú v letnom semestri. Dátumy a miestnosti budú vypísané v AISe.

Testovanie v LS - opravné termíny

- presné termíny budú vypísané na začiatku LS 2018 na web stránke KJ a v AISe.

Prosíme študentov, aby si všimli, že prihlasovanie sa na skúšku ako aj odhlasovane sa zo skúšky v systéme AIS končí deň pred skúškou. Pred testovaním musíme deň vopred vytlačiť a pripraviť zoznamy študentov pre dozorujúcich členov KJ.

Taktiež žiadame študentov, aby sa zbytočne neprihlasovali na termíny, ak si nie sú istí, že sa budú môcť skúšky zúčastniť. Zbytočne tak obsadzujú miesto študentom, ktorí sa chcú na daný termín prihlásiť.

Výsledky testovania budú zapísané v priebehu nasledujúcich dní do systému AIS. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

1. ročník všetky jazyky - prvý opravný termín: 16.3.2018

2. ročník všetky jazyky - riadny termín: 16.3.2018

1. ročník všetky jazyky - druhý opravný termín: 11.5.2018

2. ročník všetky jazyky - posledný termín: 11.5.2018

Zapisovať do indexov budeme podľa nižšie uvedeného rozpisu. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

Neskôr budú vypísané aj ďalšie termíny zapisovania do indexov.