Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UNIcert

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNICERT®

UNIcert je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý bol vytvorený roku 1992 nemeckou asociáciou jazykových centier a vysokých škôl. Je to zároveň jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

* poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

* umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni ( B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

* podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

* osvedčuje znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

* platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia

* absolvovanie prípravného kurzu UNIcert je zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, FCE a ACE.

Doteraz bolo udelených takmer 100 000 certifikátov, z toho takmer polovica z anglického jazyka.

Katedra jazykov PriF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre študentov prírodných vied na úrovni B2  (nemecký jazyk) a C1  (anglický jazyk ) . Akreditáciu katedre udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Na našej fakulte sa podarilo do LS 2016 certifikát získať 364 študentom anglického a nemeckého jazyka.

 VSTUPNÝ TEST NA UNIcert - Anglický jazyk

Študenti, ktorí majú o tento program záujem , musia absolvovať na konci letného semestra 2. roku štúdia vstupný test.

NAJBLIŽŠÍ VSTUPNÝ TEST NA UNIcert SA USKUTOČNÍ 17.6.2019 O 13:00 V G 211A (knižnica Katedry jazykov)!!!

Vstupný test na UNIcert z anglického jazyka sa skladá z dvoch častí : gramatiky a slovnej zásoby a vypracovania zadaní vyplývajúcich z práce s textom v písomnej a zvukovej podobe. Študent musí každú časť testu zvládnuť minimálne na 60 % alebo priemer všetkých častí testu (grammar, reading, listening) musí byť minimálne  60 %. 

Predmet, ktorý si študent 3. roč. Bc. štúdia po úspešnom vykonaní testu zapíše, je Anglický jazyk 3 - príprava na UNIcert (ZS) a Anglický jazyk 4 - príprava na UNIcert(LS).

Anglický jazyk 3 (ZS) prebieha so slovenskými vyučujúcimi s dôrazom na gramatiku a Anglický jazyk 4 (LS) prebieha s kanadským lektorom a je zameraný na písanie.

Nezamieňajte si, prosím, Anglický jazyk 3 (ZS) a Anglický jazyk 4 (LS) so samoštúdiom v knižnici KJ.  

Podmienkou pre zápis predmetu Anglický jazyk UNIcert 1 na magisterskom stupni štúdia je absolvovanie vstupného testu na konci druhého ročníka Bc. štúdia a úspešné absolvovanie predmetov Anglický jazyk 1 a Anglický jazyk 2 v treťom ročníku štúdia. 

POZOR!

Predmet, ktorý si študent 1. roč. Mgr. štúdia po úspešnom vykonaní testu a absolvovaní predmetu Anglický jazyk 3 (ZS) a Anglický jazyk 4 (LS) zapíše, je Anglický jazyk UNIcert 1, (ZS), Anglický jazyk UNIcert 2 (LS) a následne aj Anglický jazyk 1 (ZS) a Anglický jazyk 2 (LS).

A3

A4 - v Letnom semestri bude prebiehať Writing s kanadským lektorom Michaelom Sabom vo štvrtok o 13:10 v miestnosti B2 404 

A1/2

Rozpis kurzov a ich hodnotenie

- platí aj pre akademický rok 2017/2018

Požiadavky na získanie certifikátu

 

VSTUPNÝ TEST NA UNIcert - Nemecký jazyk

Študenti, ktorí majú o tento program záujem , musia absolvovať vstupný test buď na konci letného semestra 3. roku štúdia alebo na magisterskom stupni .

 

Vstupný test na UNIcert z nemeckého jazyka sa skladá z troch častí : gramatiky a slovnej zásoby a vypracovania zadaní vyplývajúcich z práce s textom (čítanie a posluch s porozumením).  Študent musí každú časť testu zvládnuť minimálne na 60 %.

Po úspešnom zvládnutí  testu si študent zapíše predmet Nemecký jazyk UNIcert 1 (ZS) a Nemecký jazyk UNIcert 2 (LS) a následne Nemecký jazyk 1 (ZS mgr.) a Nemecký jazyk 2 (LS mgr.).
Na zdokonalenie sa v nemeckom jazyku doporučujeme študentom zapísať si a navštevovať na Bc. stupni štúdia Nemecký jazyk 3 (ZS) a Nemecký jazyk 4 (LS).