Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozsah a forma skúšky

Rozsah a forma skúšky z angličtiny, hodnotenie a 
ako sa na skúšku prihlásiť

Doktorandi, ktorí chcú robiť skúšku z angličtiny, by mali podľa Európskeho referenčného rámca byť na úrovni B2 (nie nižšej!).  (Pri starom hodnotení úrovni B2 zodpovedal stupeň „upper intermediate“). 

Na skúšku sa musí doktorand prihlásiť cez AIS. Skúšky sa konajú LEN v mesiacoch január/február máj/jún, teda v čase, keď neprebieha výučba. Skúšku možno opakovať najskôr tri mesiace po neúspešnom pokuse, nie skôr.

Skúška sa skladá z týchto častí:

1.    test zameraný na slovnú zásobu a gramatiku ( cca 45 minút)

2.    počúvanie s porozumením (cca 30 minút)

3.    čítanie s porozumením (cca 60 minút)

4.    písanie - cvičenia podľa  CD-ROM  „Writing Professional English“  (cca 45 minút) 

5.    dialóg s lektorom na bežnú aj odbornú tému (15 minút)

1.  Test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu preveruje zvládnutie časti 4 Language Functions, časti 5 Grammar a časti 6 Words, ktoré sa nachádzajú na CD-ROM „Writing Professional English“. Test je robený formou výberu správnej odpovede z minimálne troch možností (multiple choice).

2.  Jeden text na počúvanie  je všeobecný a jeden je z odboru študenta, pričom dĺžka jedného textu je 3-7  minút. Študenti si každý text vypočujú 2 razy a označia správnu/nesprávnu odpoveď, doplnia chýbajúce slovo alebo odpovedajú celou vetou.

3. Kandidáti dostanú na prečítanie jeden všeobecný a jeden prírodovedný text Rozsah každého textu je  max. dve strany formátu A4. Za textom nasledujú otázky s možnosťou výberu odpovedí, ktoré treba správne označiť, napr. úlohy typu true/ false/ not given (T/F/NG), alebo odpovede celou vetou.

4. V tejto časti musí študent riešiť otázky založené na cvičeniach z interaktívneho CD-ROM „Writing Professional English“, konkrétne z časti 1 Types of Writing, časti 2 Composition a časti 3 Style.

5. Rozhovor s lektorom, pre ktorého je angličtina materinským jazykom. Lektor sa opýta na prácu, štúdium, na vedomosti a štúdium angličtiny a pod. Rozhovor možno absolvovať aj  v priebehu celého roka  (pred písomným testom alebo po ňom) na základe dohovoru, alebo termíny oznámime na webovej stránke Katedry jazykov. Na túto časť skúšky sa netreba osobitne prihlasovať.

Výsledky budú zapísané najneskôr tri dni po termíne skúšky do AISu.

Skúška sa považuje za úspešne zloženú, ak študent získa z  každej časti minimálne 60 % . V prípade neúspechu študent  opakuje len  tú časťv ktorej neuspel. Nedostavenie sa na skúšku bez ospravedlnenia, odstúpenie od skúšky, prípadne porušenie skúšobného poriadku sa posudzuje podľa bežných relevantných predpisov a postupov univerzity.

Skúšku nemusí robiť doktorand, ktorý splnil podmienky nasledujúcich  skúšok aspoň na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca: UNIcert, TOEFL, IELTS, skúšku pre doktorandov na inej prírodovedeckej fakulte alebo na SAV alebo štátnicu na štátnej jazykovej škole. Držiteľ ktoréhokoľvek z uvedených certifikátov je povinný priniesť na KJ originál certifikátu na overenie a  kópiu  na založenie ( nemusí byť overená).

Odporúčaná literatúra a pramene, kde možno nájsť materiály:

Writing Professional English CD-ROM (our products_Chemistry)

Cambridge English for Scientists with audio CDs

Test Your Reading Skills: A Handbook for Science Doctoral Students 

Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students 

(K učebnici je priložené aj CD.)

http://www.breakingnewsenglish.com 

Postup pri príprave na počúvanie:

  1. Choďte na vyššie uvedený link.
  2. Kliknite na jeden z ponúkaných textov (k dispozícii je viac ako 2000).
  3. Stiahnite si zvukovú nahrávku (medium British English) v časti LISTEN.
  4. Kliknite na 26-page lesson vľavo hore v časti PRINT.
  5. Na strane 2 nájdete prepis textu.
  6. Na strane 4 nájdete úlohy typu true/false. Stranu si vytlačte.
  7. Na strane 9 nájdete úlohy typu multiple choice. Stranu si vytlačte.
  8. Pustite si nahrávku a urobte si postupne oba testy.
  9. Správnosť odpovedí si skontrolujte v kľúči, ktorý nájdete na strane 26.
  10. V prípade problémov s riešením si prečítajte prepis nahrávky na strane 2.