EAP 1/2 English for Academic Purposes

Akademický rok 2023/2024

EAP 1 - ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024 

 

Prvé stretnutie s inštrukciami sa neuskutoční. V prípade otázok ku kurzu nás kontaktujte emailom alebo osobne na KJA.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia a prebieha on-line, formou samoštúdia. Kurz je zameraný na zdokonaľovanie jazykových zručností využiteľných v akademickom prostredí: čítania a počúvania s porozumením, a čiastočne aj písania vedeckých článkov.

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom EAP 1/2 – English for Academic Purposes 2023/24.

PRÍSTUPOVÉ HESLO do kurzu študenti nájdu na nástenke Katedry jazykov (na stene učebne G 211A).

PODMIENKY:

Počas semestra každý študent vypracuje 9 tém podľa rozpisu uvedeného nižšie. Každú tému je potrebné odovzdať vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní.

V prípade neočakávaných záležitostí, ako napr. choroba, rodinné problémy, atď. je možné zadanie odovzdať najneskôr do 10 dní po nastavenom termíne. Prosíme študentov o tejto skutočnosti informovať emailom: stefania.dugovicova@uniba.sk. Po tomto dodatočnom termíne už práce nebudú akceptované, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Výsledné hodnotenie bude priemerom všetkých opravených zadaní v MOODL-i.

 

TÉMY:  

 1. Too Much Sitting - reading and listening
 2. Confusing words
 3. Caves - reading and listening
 4. Graphs
 5. Word Order
 6. Plagiarism + Paraphrasing theory
 7. Plagiarism + Paraphrasing exercise
 8. Frost erosion + Cause and effect
 9. TED

 Podrobnejšie inštrukcie k vypracovaniu tém sú súčasťou každej témy/zadania na MOODLE.

 

EAP 2 - LETNÝ SEMESTER 2023/2024 

 

Potrebné informácie ku kurzu (vrátane prístupového hesla) budú zverejnené na nástenke pri Knižnici Katedry jazykov (miestnosť G 211A).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia a prebieha on-line, formou samoštúdia. Kurz je zameraný na zdokonaľovanie jazykových zručností využiteľných v akademickom prostredí: čítania a počúvania s porozumením, a čiastočne aj písania vedeckých článkov (plagiátorstvo a parafrázovanie).

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom EAP 1/2 – English for Academic Purposes 2023/24.

PODMIENKY:

Počas semestra každý študent vypracuje 7 tém podľa rozpisu uvedeného nižšie. Každú tému je potrebné odovzdať vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní.

V prípade neočakávaných záležitostí, ako napr. choroba, rodinné problémy, atď. je možné zadanie odovzdať najneskôr do 10 dní po nastavenom termíne. Po tomto dodatočnom termíne už práce nebudú akceptované, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Výsledné hodnotenie bude priemerom všetkých opravených zadaní v MOODL-i.

 

TÉMY:  

 1. Summary Theory and Practice
 2. Caves 
 3. Ted Talk (Listening Journal)
 4. Tenses/Passive/Hedging Theory
 5. Academic Article Analysis I: Tenses/Passive/Hedging
 6. Hyphen/Dash/Writing Numbers/Foreign Plural Theory
 7. Academic Article Analysis II: Hyphen/Dash/Writing Numbers/Foreign Plural

 Podrobnejšie inštrukcie k vypracovaniu tém sú súčasťou každej témy/zadania na MOODLE.