Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Anglický jazyk Bc. 4/Mgr. 2

Tento predmet si môžu zapísať len tí študenti, ktorí absolvovali povinne voliteľné predmety Anglický jazyk 1 a 2!!!

Informácie pre študentov ANGLICKÝ JAZYK A4 Bc. a A2 Mgr. v letnom semestri 2018/19

1. Študenti vypracujú cca päť tém.

Súbor všetkých tém si stiahnete zo stránky Moodle.

Prosíme Vás, aby ste tieto témy nedávali na akékoľvek web stránky!!! 

2. Študenti predmetu A4 sa zúčastnia dvoch debát, ktoré budú vedené dobrovoľníčkou EVS (European Voluntary Service). Presný rozpis debát je uvedený v Diary.

3. Študenti Bc v knižnici strávia šesť hodín (60 minút) kedykoľvek v priebehu semestra počas knižničných hodín alebo A4 hodín. Študenti Mgr v knižnici strávia osem hodín (60 minút) kedykoľvek v priebehu semestra počas knižničných hodín. Otváracie hodiny knižnice ako aj A4 hodiny nájdete na dverách knižnice.

5. Študenti si budú viesť denník aktivít - DIARY. Po každej návšteve knižnice si do denníka zapíšte počet hodín strávených v knižnici, veľmi stručne popíšte aktivity, ktoré ste v knižnici robili a dajte si denník podpísať službukonajúcim dozorom v knižnici.

Spolu s vypracovanými témami odovzdajte aj DIARY/DENNÍK. 

Prosíme študentov, aby si vypracované a vyučujúcim skontrolované témy aj vyzdvihli a nenechávali ich zbytočne ležať v knižnici.

Študenti tretieho ročníka budú odovzdávať vypracované témy podľa rozpisu v DIARY.

Opravené práce si študenti musia vyzdvihnúť aspoň týždeň pred termínom skúšky!!!

Študenti štvrtého ročníka budú odovzdávať vypracované témy podľa rozpisu v DIARY.

Spolu s vypracovanými témami musia študenti odovzdať aj DIARY.

Prosíme študentov, aby odovzdávali vypracované témy podpísané, zopnuté a v euroobale.

Opravené práce si študenti musia vyzdvihnúť aspoň týždeň pred termínom skúšky!!!

Študenti, ktorí si materiál z knižnice nevyzdvihnú, sa nebudú môcť na skúšku zapísať!!!

Na skúšku bude pripustený len ten študent, ktorý dodrží vyššie uvedený harmonogram a splní aj ostatné požiadavky.

Testy sa budú konať v máji a júni 2019. Termíny budú včas vypísané v AISe.

Na skúšku sa prihláste cez AIS2.

Skúška má dve časti – písomnú zo slovnej zásoby a gramatiky z prebratých tém, z testu na kontrolu počúvania s porozumením.