Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Anglický jazyk Bc. 3/Mgr. 1

Tento predmet si môžu zapísať len tí študenti, ktorí absolvovali povinne voliteľné predmety Anglický jazyk 1 a 2!!!

ANGLICKÝ JAZYK A3 Bc. a A1 Mgr. v zimnom semestri 2019: Informácie pre študentov

Informácie pre študentov ANGLICKÝ JAZYK A3 Bc. - príprava na UNIcert sú dostupné na nasledovnom odkaze: http://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kja/rozvrh/

Podmienky:

1.   8x1h (60min) v knižnici, (vrátane účasti na jednej prezentácii a dvoch diskusiách). Po príchode do knižnice študent odovzdá svoje DIARY dozorujúcej dobrovoľníčke EVS (European Voluntary Service), ktorá mu následne zapíše čas príchodu do knižnice. Študent si vyzdvihne DIARY pri odchode z knižnice a dobrovoľníčka mu zapíše čas odchodu.

2.   Vypracovanie tém uvedených v DIARY. Témy si študenti nájdu na Moodle (heslo Vám bude poskytnuté našou dobrovoľníčkou v knižnici) alebo si ich prekopírujú na svoj USB kľúč z plochy počítača v knižnici. Témy študenti vypracujú elektronicky a následne ich vytlačia. Vypracované témy je potrebné odovzdávať priebežne (termíny sú vyznačené v DIARY) do krabíc na hlavnom stole v knižnici (podpísané, zopnuté a v euroobale).

3.  a) Anglický jazyk A3/Bc.: Účasť na jednej prezentácii a následnej diskusii + dvoch ďalších diskusiách, ktoré budú vedené dobrovoľníčkou EVS, sú vyznačené v DIARY.

     b) Anglický jazyk A1/Mgr.: Anglická beletria - študenti si vyberú jednu z kníh z knižnice KJA a urobia stručný súhrn obsahu v angličtine (summary), ktorý vytlačia a odovzdajú v knižnici.

4.   TEST – slovná zásoba a gramatika z vypracovaných tém, jeden text na čítanie s porozumením a dva testy na počúvanie s porozumením.

Spolu s vypracovanými témami musia študenti odovzdať aj DIARY.

Prosíme študentov, aby odovzdávali vypracované témy podpísané, zopnuté a v euroobale. V prípade nečitateľného rukopisu, žiadame študentov, aby témy vypracovali elektronicky.

Opravené práce si študenti musia vyzdvihnúť z knižnice pred termínom skúšky.

Študenti, ktorí si materiál z knižnice nevyzdvihnú, sa nebudú môcť na skúšku zapísať.

Na skúšku bude pripustený len ten študent, ktorý dodrží vyššie uvedený harmonogram a splní aj ostatné požiadavky.

Testy sa budú konať v januári 2020. Termíny budú včas vypísané v AISe.

Na skúšku sa prihláste cez AIS2.

Skúška má dve časti – písomnú zo slovnej zásoby a gramatiky z prebratých tém, z testu na kontrolu čítania a počúvania s porozumením.

Pre informácie o LS (Bc.4/Mgr.2) si otvorte podstránku Anglický jazyk Bc.4/Mgr.2