Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Anglický jazyk 3 Bc.

Tento predmet si môžu zapísať len tí študenti, ktorí absolvovali povinne voliteľné predmety Anglický jazyk 1 a 2!!!

ANGLICKÝ JAZYK A3 Bc. a A1 Mgr. v zimnom semestri 2020: Informácie pre študentov

Informácie pre študentov ANGLICKÝ JAZYK A3 Bc. - príprava na UNIcert sú dostupné na nasledovnom odkaze: http://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kja/rozvrh/

Všeobecné informácie:

Kurz prebieha on-line v prostredí MOODLE formou samoštúdia. Prístupové heslo do kurzu si študenti prídu vyzdvihnúť na Katedru jazykov.

Dvakrát do týždňa (utorok 11.30 – 13.00, štvrtok 13.10 – 14.40) bude v knižnici KJA (G211A) konverzácia s  kanadským lektorom na rôzne témy. Jeden z týchto termínov je pre tretí ročník rezervovaný v rozvrhu. Kvôli obmedzenému počtu je potrebné sa na hodinu vopred prihlásiť prihlásiť na nasledovnom linku: link bude doplnený neskôr 

K takémuto riešeniu sme pristúpili na základe výsledkov prieskumu, v ktorom najviac študentov preferovalo kombinovanú formu štúdia.

Podmienky:

Počas semestra každý študent vypracuje 10 lekcií, z ktorých je 6 povinných a 4 voliteľné podľa vlastného výberu zo siedmich tém.

Povinné témy:

1.       Light Pollution – 4.10.

2.       Passive (grammar) – 11. 10.

3.       De-extinction I - 18.10.

4.       De-extinction II  - 25.10.

5.       Agatha Christie - 8.11.

6.       Forensic Science - 15.11.

Voliteľné témy:  (22.11, 29.11., 6.12., 13.12)

1.       De-extinction III

2.       De-extinction IV

3.       Whale Poo

4.       Life-threatening Substances

5.       Threat of Tourism

6.       Floods

7.       Population Changes

Každú tému je potrebné odovzdať do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní. Odovzdávanie je nastavené v Moodli tak, že PRÁCE ODOVZDANÉ PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Konverzácie / diskusie s lektorom

Každý študent absolvuje najmenej tri konverzácie / diskusie za semester, o čom bude lektor viesť záznam.

Hodnotenie:

Za normálnych okolností bude záverečné testovanie v januári.

Každé opravené zadanie bude hodnotené percentuálne a súhrnne budú vypracované zadania tvoriť 50 % záverečného hodnotenia.

Konverzácia s lektorom = 10 % hodnotenia.

Test - slovná zásoba a gramatika z vypracovaných tém, jeden text na čítanie s porozumením a dva testy na počúvanie s porozumením predstavujú 40 % hodnotenia.

V prípade druhej vlny pandémie bude hodnotenie priemerom všetkých opravených zadaní v MOODL-i.

 

Pre informácie o LS (Bc.4/Mgr.2) si otvorte podstránku Anglický jazyk Bc.4/Mgr.2