Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hodnotiaci nástroj digitálnych učebných pomôcok používaných na školách

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK v Bratislave

Komplexné hodnotenie elektronických vzdelávacích prostredí a edukačných softvérových riešení (The Comprehensive evaluation of electronic learning tools and educational software (CEELTES)). Predstavuje komplexný hodnotiaci nástroj na posudzovanie kvality digitálnych učebných pomôcok. Nástroj prešiel medzinárodnou aj domácou oponentúrou (Karolčík, Š., Čipková, E., Hrušecký, R. & Veselský, M. (2015). The Comprehensive Evaluation of Electronic Learning Tools and Educational Software (CEELTES). Informatics in Education, 14(2), 243-264. ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online). doi: 10.15388/infedu.2015.14. Dostupné na: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1079014.pdf. Schvaľovacím konaním na ŠPÚ, bol prerokovaný v príslušných sekciách MŠVVaŠ a mal by sa stať súčasťou systému hodnotenia digitálnych učebných pomôcok používaných na školách. Hodnotiaci nástroj tvoria súbory (katalógy) kritérií zoskupených do štyroch samostatne posudzovaných okruhov. Vymedzené okruhy sú hodnotené nezávisle, samostatne, špecialistom v danom vednom odbore, pričom záverečné hodnotenie posudzovaného digitálneho produktu objektivizuje (kvantifikuje) celkovú mieru vhodnosti zaradenia digitálnej učebnej pomôcky do vyučovacieho procesu. Podrobnejšie informácie o hodnotiacom nástroji sú zverejnené na webovej stránke: http://www.evaluedu.sk/sk/home/hodnotenie/.  

************

Pozrite si tiež, Čo aktuálne skúmame na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.