Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová, dasa.takacovauniba.sk
vedúca oddelenia pracovných ciest

Mária Sótyiová, maria.sotyiovauniba.sk

Mgr. Paulína Belová, paulina.belovauniba.sk

Miestnosť: B2-311

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4

Tel. +421 2 60296 387
Fax +421 2 65429 064
E-mail: dasa.takacovauniba.sk

*******

Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Schválené zahraničné pracovné cesty