Oddelenie ekonomiky práce

O našom oddelení

Oddelenie ekonomiky práce kontroluje, upravuje a dohliada na rozpis dotácie z MŠVVaŠ SR mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa kategórií zamestnancov, pracovísk a finančných položiek. Vyhotovuje štatistické výkazy a výročné správy. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových náležitostí zamestnancom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vykonáva vyplácanie odmien za práce vykonávané nad rámec úloh stanovených pracovným pomerom, mimoriadnych pracovných úloh a jubilejných odmien. Oddelenie aktívne spolupracuje s Projektovým centrom fakulty.

Na oddelení Ekonomiky práce Vám radi pomôžeme pri:

  • príprave pracovných náplní
  • príprave návrhov na priznanie a úpravu osobných príplatkov
  • príprave návrhov na priznanie príplatkov za sťažený výkon práce
  • príprave návrhov na odmeny
  • sledovaní čerpania mzdových prostriedkov pracoviska
  • zorientovaní sa v stupniciach platových taríf
  • zaradení zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa
  • úpravách funkčného platu zamestnancov

Zoznam pracovníkov

Na prvom mieste je vedúci pracoviska. Potom nasledujú pracovníci v abecednom poradí.

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2020
B2-312

Darina Granecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9157
B2-316

Ivanka Pastieriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9650

Veronika Švajdlenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2170