Oddelenie ekonomiky práce

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

vedúca oddelenia ekonomiky práce
Telefón na pracovisko: +421 (02) 9014 2020
Klapka: 2020
Miestnosť: B2-315
Email: kuzmaregrutovauniba.sk

Ing. Ružena Kováčová

Telefón na pracovisko: +421 (02) 9014 2023
Klapka: 2023
Miestnosť: B2-316
Email: ruzena.kovacovauniba.sk

Ivanka Pastieriková

Telefón na pracovisko: +421 (02) 9014 9650
Klapka: 9650
Miestnosť: B2-316
Email: ivanka.pastierikovauniba.sk

Darina Granecová

Telefón na pracovisko: +421 (02) 9014 9157
Klapka: 9157
Miestnosť: B2-208/A
Email: darina.granecovauniba.sk

 

Formuláre - Personálne oddelenie a Ekonomika práce

O našom oddelení

Oddelenie ekonomiky práce kontroluje, upravuje a dohliada na rozpis dotácie z MŠVVaŠ SR mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa kategórií zamestnancov, pracovísk a finančných položiek. Vyhotovuje štatistické výkazy a výročné správy. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových náležitostí zamestnancom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vykonáva vyplácanie odmien za práce vykonávané nad rámec úloh stanovených pracovným pomerom, mimoriadnych pracovných úloh a jubilejných odmien. Oddelenie aktívne spolupracuje s Projektovým centrom fakulty.

Na oddelení Ekonomiky práce Vám radi pomôžeme pri:

  • príprave pracovných náplní
  • príprave návrhov na priznanie a úpravu osobných príplatkov
  • príprave návrhov na priznanie príplatkov za sťažený výkon práce
  • príprave návrhov na odmeny
  • sledovaní čerpania mzdových prostriedkov pracoviska
  • zorientovaní sa v stupniciach platových taríf
  • zaradení zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa
  • úpravách funkčného platu zamestnancov