Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Riziká v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi

V zmysle § 10 ods.3, NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s  expozíciou chemickým faktorom pri práci sa na našej fakulte uskutoční prednáška:

Informovanie zamestnancov o rizikách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi

Vzhľadom k tomu, že došlo k novelizácii uvedeného NV a zmene niektorých predpisov, žiadam všetkých zamestnancov a  doktorandov, ktorý pri svojej práci dochádzajú do styku  s toxickými, veľmi toxickými, karciogénnymi a mutagénnymi látkami,  aby si našli čas a  danej prednášky sa zúčastnili.

Prednáška sa uskutoční v miestnosti CH 1-1 - Aula v dvoch termínoch:

1. termín:  štvrtok 12.11.2015,  8,30 - 9,30 hod.

2. termín:   štvrtok 19.11.2015, 8,30 - 9,30 hod.

Prednášky

Obsahová náplň ročného školenia o CHL  [.doc] alebo [.pdf]

Školenie CHL podla paragrafu 10 zakona o VZ  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie národná legislatíva  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie Právne predpisy EU  [.pdf] alebo [.ppt]

Kontakt

Helena Feketeová, feketeovafns.uniba.sk