RNDr. Martin Mrva, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9253; E-mail: martin.mrva@uniba.sk; Miestnosť: B1-416

 

Oblasť výskumu:

Taxonómia a morfológia nahých meňaviek, identifikácia patogénnych améb, výskum potenciálnych terapeutík amébových infekcií

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0796/12 Cytotoxicita potenciálne amebicídnych liečiv na izoláty amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba

KEGA 041UK-4/2015 Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe

KEGA 059UK-4/2014 Akarológia – moderná vysokoškolská učebnica

APVV SK-CZ-2013-0058 Cytologické zmeny izolátov akantaméb po aplikácii potenciálne amebicídnych zlúčenín

ITMS 26240220086 Univerzitný Vedecký Park Univerzity Komenského v Bratislave –Enviro-medicína pre 21. storočie – biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv

Pedagogická činnosť

Prednášky

  • Parazitické protista
  • Porovnávacia morfológia bezchordátov
  • Biológia bunky
  • Zoológia bezchordátov (1)
  • Cell biology

Semináre

  • Porovnávacia morfológia bezchordátov

Cvičenia

  • Mikroskopická technika
  • Biológia bunky
  • Cell biology

Najvýznamnejšie publikácie

Garajová M., Mrva M., Timko L., Lukáč M., Ondriska F. 2014. Cytomorphological changes and susceptibility of clinical isolates of Acanthamoeba spp. to heterocyclic alkylphosphocholines. Experimental Parasitology, 145: S102-S110.

Lukáč M., Mrva M., Garajová M., Mojžišová G., Varinská L., Mojžiš J., Sabol M., Kubincová J., Haragová H., Ondriska F., Devínsky F. 2013. Synthesis, self-aggregation and biological properties of alkylphosphocholine and alkylphosphohomocholine derivatives of cetyltrimethylammonium bromide, cetylpyridinium bromide, benzalkonium bromide (C16) and benzethonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry, 66: 46-55.

Lukáč M., Garajová M., Mrva M., Bukovský M., Ondriska F., Máriássy E., Devínsky F., Lacko I. 2012. Relationshop between aggregation properties and antimicrobial activities of alkylphosphocholines with branched alkyl chains. International Journal of Pharmaceutics, 423: 247-256.

Mrva M., Garajová M., Lukáč M., Ondriska F. 2011. Weak cytotoxic activity of miltefosine against clinical isolates of Acanthamoeba spp. Journal of Parasitology, 97: 538-540.

Mrva M. 2010. Infekcie voľne žijúcimi meňavkami. In: Holečková, K., Ondriska, F., Ondrušová, A., Šišková, Ľ. (Eds.) Cestovná medicína v praxi. J. Raabe, Bratislava. C3.20/p. 1-48.

Mrva M. 2009. Re-discovery of Lieberkuehnia wageneri Claparède et Lachmann, 1859 (Rhizaria, Foraminifera): Taxonomical and morphological studies based on a Slovak population. Acta Protozoologica, 48: 111-117.

Lukáč, M., Mojžiš, J., Mojžišová, G., Mrva, M., Ondriska, F., Valentová, J., Lacko, I., Bukovský, M., Devínsky, F., Karlovská, J., 2009: Dialkylamino and nitrogen heterocyclic analogues of hexadecylphosphocholine and cetyltrimetylammonium bromide: Effect of phosphate group and environment of the ammonium cation on their biological activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 44: 4970-4977.

Mrva, M., 2008: Infection of Mayorella penardi (Gymnamoebia) in oak-hornbeam forest soil by the ectoparasitic fungus Amoebophilus simplex (Zygomycota). European Journal of Soil Biology, 44: 80-83.

Ondriska, F., Mrva, M., Lichvár, M., Žiak, P., Murgašová, Z., Nohýnková, E., 2004: First cases of Acanthamoeba keratitis in Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 11: 335-341.

Mrva, M., 2003: Diversity of active gymnamoebae (Rhizopoda, Gymnamoebia) in dendrotelmae of oak-hornbeam forests in Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia). Protistology, 3: 121-125.