doc. Peter Mikulíček, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

 

Telefón: +421-2-9014-2056

E-mail: peter.mikulicekuniba.sk

Pracovisko: Katedra zoológie

Miestnosť: B1-408

ORCID: 0000-0002-4927-493X

Researchgate: RG/Peter-Mikulicek

Oblasť výskumu:

Hlavným objektom môjho výskumu sú obojživelníky a plazy. Náš tím, ktorého dôležitou súčasťou sú aj študentky a študenti našej katedry, skúma predovšetkým genetickú diverzitu obojživelníkov a plazov. Zaujímajú nás historické zmeny areálov, fylogenetické vzťahy medzi druhmi a miera ich medzidruhového kríženia (hybridizácie), s cieľom ozrejmiť ako vznikajú druhy a akými mechanizmami sú v prírode udržiavané. Ďalším motívom skúmania genetickej diverzity obojživelníkov a plazov je ich ochrana v krajine výrazne pozmenenej človekom. Srdcovou záležitosťou je tiež skúmanie asexuálnych spôsobov rozmnožovania stavovcov na modele vodných skokanov. Okrem geneticky zameraného výskumu sa venujem mapovaniu a monitoringu obojživelníkov, predovšetkým v mokradiach Podunajska a Záhoria. Za obojživelníkmi a plazmi vyrážame nielen po Slovensku, ale pravidelne sa vydávame na cesty na Balkán, Blízky východ či do severnej Afriky. 

Výskumné projekty:

APVV, DS-FR-22-0006
Beneath the water surface: a study on host-parasite-microbes associations in aquatic environments

VEGA, 1/0014/24
Species delimitation based on interspecific gene flow and hybrid zone analysis: a case study of Western Palearctic water frogs (genus Pelophylax)

Pedagogická činnosť:

Prednášky:

 • Molekulárna ekológia (ZS)
 • Evolučná biológia (ZS)
 • Porovnávacia morfológia chordátov (LS)
 • Fylogenéza živočíchov (ZS)
 • Úvod do ekológie živočíchov (ZS)
 • Zoology (LS)
 • Aktuálne problémy v biológii 2 (LS) 

Semináre:

 • Seminár k diplomovej práci 1 (ZS)
 • Fylogenéza živočíchov – seminár (ZS)  
 • Porovnávacia morfológia chordátov – seminár (LS)  
 • Molekulárna ekológia – seminár (ZS)  

Cvičenia:

 • Molekulárno-genetické metódy v zoológii (LS)
 • Metódy zoologického výskumu 2 (LS)
 • Zoology – cvičenia
 • Terénne práce zo zoológie (LS)
 • Terénne práce zo zoológie stavovcov (LS)
 • Excursion in Botany and Zoology (LS)

Témy záverečných prác:

 • Diverzita krvných parazitov obojživelníkov (Bakalárska práca)
  Anotácia: Krvné parazity obojživelníkov zahŕňajú zástupcov Apicomplexa (výtrusovce), Kinetoplastida (trypanozómy) a Nematoda (hlístovce). Druhové spektrum a biológia týchto parazitov boli pomerne intenzívne skúmané pri vtákoch a cicavcoch, no ektotermným stavovcom bola venovaná len malá pozornosť. Cieľom bakalárskej práce bude vypracovať literárna rešerš na danú tému a spraviť parazitologický skríning vybraných populácií obojživelníkov s využitím mikroskopických a molekulárnych metód.

 • Akustické prejavy žiab a ich význam v medzidruhových interakciách (Bakalárska práca)
  Anotácia: Akustické prejavy žiab sa uplatňujú predovšetkým pri rozlišovaní druhov počas reprodukcie, pohlavnom výbere, obrane teritórií, ako aj pri rodičovskej starostlivosti či interakciách predátor – korisť. Páriace hlasy samcov nachádzajú významné využitie v taxonómii a delimitácii druhov, pretože sa uplatňujú ako dôležitá reprodukčno-izolačná bariéra. Cieľom bakalárskej práce bude literárna rešerš o akustických prejavoch žiab a ich význame v medzidruhových interakciách. Praktická časť práce bude zameraná na spracovanie hlasových nahrávok samcov rodu Pelophylax zo Slovenska a Balkánu s následnou taxonomickou interpretáciou.

 • Reprodukčná biológia korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na západnom Slovensku (Diplomová práca)
  Anotácia: Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je jediným zástupcom korytnačiek v strednej Európe. Na Slovensku bol tento druh plaza v minulosti pomerne bežný v južných nížinných oblastiach, no v dôsledku odvodňovania krajiny, straty a fragmentácie vhodných biotopov (mokradí) sa stal jedným z najohrozenejších druhov stavovcov. V súčasnosti na Slovensku evidujeme len niekoľko reprodukčných populácií, pričom máme len veľmi obmedzené informácie o ich početnosti, reprodukčnej biológii, genetickej štruktúre a disperzii. Tieto poznatky sú pritom kľúčové pre ochranu druhu. Cieľom diplomovej práce bude zistenie základných reprodukčných charakteristík nedávno objavených populácií korytnačky močiarnej v blízkosti Komárna, konkrétne začiatok znášania vajíčok a liahnutia mláďat, početnosť znášok, predačný tlak, prípadne pri dostatočnom počte vzoriek zistenie viacnásobnej paternity a genetickej variability.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie:

Papežík P, Sciberras A, Benovics M,  Sciberras J, Deidun A, Mikulíček P (2024) Far from home: tracing the origin of non‑native water frogs (genus Pelophylax) in Malta by molecular markers. Biological Invasions 26: 1045-1059. doi.org/10.21203/rs.3.rs-2985502/v1

Janko K, Mikulíček P, Hobza R, Schlupp I (2023) Sperm-dependent asexual species and their role in ecology and evolution. Ecology and Evolution 13:e10522. doi.org/10.1002/ece3.10522

Papežík P, Mikulíček P, Benovics M, Balogová M, Choleva L, Doležálková-Kaštánková M, Lymberakis P, Mizsei E, Papežíková S, Poulakakis N, Sacdanaku E, Szabolcs M, Šanda R, Uhrin M, Vukic J, Jablonski D (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73: 525-544. doi.org/10.3897/vz.73.e95220

Mikulíček P, Mešková M, Cyprich M, Jablonski D, Papežík P, Hamidi D, Peksen Akin C, Vörös J, Herczeg D, Benovics M (2021) Weak population-genetic structure of a widely distributed nematode parasite of frogs in the western Palearctic. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59: 1689-1702. doi.org/10.1111/jzs.12575

Papežík P, Kubala M, Jablonski D, Doležálková-Kaštánková M, Choleva L,  Benovics M, Mikulíček P (2021) Morphological differentiation of endemic water frogs (Ranidae: Pelophylax) from the southwestern Balkans. Salamandra 57: 105-123. LINK

Kautman J, Mikulíček P (2019) Amphibian declines and conservation in Slovakia. p. 68–75. In: Wilkinson J, Heathwole H (eds) Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere: part 5 Northern Europe: Amphibian Biology volume 11, Pelagic Publishing.  ISBN 978-1-78427-016-2

Janko K, Eisner J, Mikulíček P (2019) Sperm-dependent asexual hybrids determine competition among sexual species. Scientific Reports 9: article number 722. doi.org/10.1038/s41598-018-35167-z

Mačát Z, Rulík M, Jablonski D, Reiter A, Jeřábková L, Rada S, Mikulíček P (2019) Species-specific habitat preferences do not shape the structure of a crested newt hybrid zone (Triturus cristatus x T. carnifex). Ecology and Evolution 9: 12446-12458. doi.org/10.1002/ece3.5683

Javanbakht H, Ihlow F, Jablonski D, Široký P, Fritz U, Rödder D, Sharifi M, Mikulíček P (2017) Genetic diversity and Quaternary range dynamics in Iranian and Transcaucasian tortoises. Biological Journal of the Linnean Society 121: 627-640. doi.org/10.1093/biolinnean/blx001

Mikulíček P, Kautman M, Kautman J, Pruvost NBM (2015) Mode of hybridogenesis and habitat preferences influence population composition of water frogs (Pelophylax esculentus complex, Anura: Ranidae) in a region of sympatric occurrence (western Slovakia). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53: 124-132. doi.org/10.1111/jzs.12083

Pruvost NBM, Mikulíček P, Choleva L, Reyer H-U (2015) Contrasting reproductive strategies of triploid hybrid males in vertebrate mating systems. Journal of Evolutionary Biology 28: 189-204. doi.org/10.1111/jeb.12556

Mikulíček P, Kautman M, Demovič B, Janko K (2014) When a clonal genome finds its way back to a sexual species: evidence from ongoing but rare introgression in the hybridogenetic water frog complex. Journal of Evolutionary Biology 27: 628-642. doi.org/10.1111/jeb.12332