Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9252

E-mail: matus.kudela@uniba.sk

Miestnosť: B1-419

 

Oblasť výskumu:

Taxonómia, fylogeografia a populačná genetika čeľade Simuliidae (Diptera). Monitoring a výskum biodoverzity a ohrozených druhov živočíchov.

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

Taxonómia a fylogeografia Simuliidae (Insecta: Diptera) v strednej a južnej Európe (VEGA 1/0561/14; 2014-2017)

Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými (APVV-0436-12; 2014-2017)

Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi (LIFE 08/NAT/SK/000239; 2010-2016)

Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE12 NAT/SK/001155; 2014-2018)

Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (LIFE12 NAT/SK/001137; 2014-2019)

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Systematická entomológia
  • Bioštatistika
  • Ochrana fauny
  • Ekosozológia
  • Príroda orografický celkov Slovenska

Cvičenia:    

  • Mikroskopická technika
  • Bioštatistika

Najvýznamnejšie publikácie

Adler P. H., Inci A., Yildrim A., Duzlu O., McCreadie J. W., Kúdela M., Khazeni A., Brúderová T., Seitz G., Takaoka H., Otsuka Y., Bass J. 2015. Are black flies of the subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae) multiple species or a single geographical generalist? Insights from the macrogenome. Biological Journal of the Linnean Society, 114: 163–183.

Kúdela M., Brúderová T., Jedlička L., Bernotienė R., Celec P., Szemes T. 2014. The identity and genetic characterization of Simulium reptans (Diptera: Simuliidae) from central and northern Europe. Zootaxa, 3802 (3): 301–317.

Ivković M., Kesić M., Mihaljević Z., Kúdela M. 2014. Emergence patterns and ecological associations of some haematophagous blackfly species along an oligotrophic hydrosystem. Medical and Veterinary Entomology, 28: 94–102.

Jedlička L., Kúdela M., Szemes T., Celec P. 2012. Population genetic structure of Simulium degrangei (Diptera: Simuliidae) from Western Carpathians. Biologia, 67: 777–787.

Dušinský R., Kúdela M., Stloukalová V., Jedlička L. 2006. Use of inter-simple sequence repeat (ISSR) markers for discrimination between and within species of blackflies (Diptera: Simuliidae). Biologia, 61: 299–304.

Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V. 2004. Key to the identification of blackfly pupae (Diptera: Simuliidae) of Central Europe. Biologia, 59 (Suppl. 15): 157–178.

Kúdela M., Dolný A., Bárta D., Blaškovič T., Bulánková E. 2004. First records of Leucorrhinia caudalis (Odonata, Libelullidae) in Slovakia. Biologia, Bratislava, 59: 152.

Kúdela M., Jedlička L. 2002. Variability of the respiratory surface area of pupae in Simulium monticola species group (Diptera, Simuliidae). Limnologica, 32: 195–200.