Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9324

E-mail: kristina.horkova@uniba.sk

Miestnosť: B2-400

 

Oblasť výskumu:

Invázne druhy rýb - životné stratégie a reprodukčné parametre

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

Invazibilita biocenóz a invazivita druhov – analýza ichtyocenóz Slovenska a prognóza ich zmien, VEGA 1/0640/16

Pedagogická činnosť

Cvičenia:

  • Zoológia bezchordátov
  • Zoológia

Najvýznamnejšie publikácie

Hôrková K., Kováč V. 2014. Different life-histories of native and invasive Neogobius melanostomus and the possible role of phenotypic plasticity in the species’ invasion success. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 412: 1–11.

Hôrková K., Kováč V. 2015. Rapid response of invasive round goby (Neogobius melanostomus) (Pallas, 1814) to an environmental perturbation demonstrated in reproductive parameters of females. Journal of Applied Ichthyology, 31(2): 328–332.

Hôrková K., Kováč V. 2015. Ontogenetic phenomena, temporal aspect, and ecological factors in the successful invasion of round goby Neogobius melanostomus in the River Danube. Aquatic Invasions, 10(2): 227–235.