doc. Peter Mikulíček, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-9014-2056

E-mail: peter.mikulicek@uniba.sk

Miestnosť: B1-408

 

Oblasť výskumu:
molekulárna ekológia, herpetológia, hybridizácia a speciácia, ekológia a evolúcia asexuálnych vertebrát

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

Hybridizácia, genetická variabilita a parazitizmus v sexuálno-asexuálnom komplexe obojživelníkov (Pelophylax, Ranidae). Projekt VEGA 1/0286/19

Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov. Projekt APVV-19-0076

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Molekulárna ekológia
  • Evolučná biológia
  • Porovnávacia morfológia chordátov
  • Fylogenéza živočíchov

Semináre:

  • Seminár k diplomovej práci

Cvičenia:

  • Zoológia stavovcov
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov
  • Metódy zoologického výskumu

Najvýznamnejšie publikácie

Prehľad publikácií nájdete na:

https://orcid.org/0000-0002-4927-493X