Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inštrukcie a kritériá

Kritériá

Za najdôležitejší princíp výberu zoológov, ktorí budú zahrnutí do chystanej publikácie sme si stanovili výber osobností založený na teritoriálno-etnickom princípe. Zahŕňa slovenské osobnosti zoológie, či už pôsobili doma, alebo v zahraničí. Okrem nich i príslušníkov iných národností, ktorí zo Slovenska pochádzali, na jeho území pôsobili  a zohrali tu významnú úlohu v oblasti zoológie.

Druhým kritériom, najmä pre súčasných zoológov, je publikačná činnosť. Potrebná je aspoň jedna uverejnená odborná práca z oblasti zoológie. V osobitných prípadoch, ak zoológ nepublikoval, si kolektív editorov vyhradzuje právo udeliť výnimku. S prípadnými otázkami sa obracajte na slovnik.zoologovfns.uniba.sk.

Zdôrazňujeme, že sa nebude jednať o vyčerpávajúci slovník, nakoľko sem nebudú môcť byť zaradení ľudia, ktorí nedali súhlas s použitím ich osobných údajov.

Inštrukcie

1.krok: dôsledné vyplnenie dotazníka za seba. (Za kolegu
nie je možné vyplniť dotazník, lebo je potrebný osobný súhlas dotknutej
osoby.) Vyplnený vzorový dotazník nájdete tu.

2. krok: odoslanie svojej portrétovej fotografie na adresu:
slovnik.zoologovfns.uniba.sk

(3. krok) prípadné šírenie informácie v zoologickej  komunite.

(4.krok) prípadné vyplnenie dotazníka za tých, čo nás opustili s uvedením
publikovaných prameňov.