Slovník zoológov

Vážení kolegovia zoológovia,

v mene kolektívu autorov, a pod gesciou Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, si Vás dovoľujeme osloviť v súvislosti s pripravovaným 2. vydaním Slovníka slovenských zoológov. K tejto myšlienke nás priviedla nielen nedostupnosť prvého vydania, ale i potreba jeho aktualizácie. „Zoologická rodina“ sa nám rozrastá a tak publikácia, sumarizujúca mená a krátke životopisné údaje o ľuďoch, zaoberajúcich sa faunou Slovenska, nám pomôže zorientovať sa v otázke „kto je kto v slovenskej zoológii“.

V plánovanej publikácii každý záujemca nájde základné údaje o profesionálnych zoológoch, o odborníkoch z radov ochrany prírody i o zoológoch, ktorí sa tejto vednej disciplíne venujú popri svojom zamestnaní. 

V záujme úspechu tohto projektu Vás prosíme o korektné vyplnenie dotazníka. Vaše údaje budú použité výhradne na účely projektu. Keďže publikáciu by bolo vhodné oživiť fotografiami jednotlivých zoológov, prosíme Vás o zaslanie Vašej digitálnej (alebo digitalizovanej) fotografie v štandardnom formáte (napr. jpg, png, tiff; odporúčané rozlíšenie 1228 x 1864 pixelov) a to len v prípade, že súhlasíte s jej publikovaním. Fotografie posielajte na adresu slovnik.zoologovfns.uniba.sk

Termín ukončenia vypĺňania dotazníka je 30. novembra 2017. Našim cieľom je vytvoriť čo najúplnejší slovník zoológov, aby celá zoologická verejnosť, ale i začínajúci milovníci prírody, mali prehľad o odborníkoch na jednotlivé živočíšne skupiny. Preto Vás prosíme, neodkladajte jeho kompletizáciu.

Zároveň budeme radi, ak nám pomôžete so šírením informácie o tomto projekte medzi zoológmi, prípadne pomôžete s vyplnením dotazníka aj Vašim kolegom.

Dotazník je možné vyplniť aj v mene zoológov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. V tomto prípade uvádzajte iba zverejnené, publikované údaje o zosnulých. Dotazník pre tento účel nájdete tu.

Ďakujeme.

 

za kolektív autorov

Prof. M. Krumpál, CSc. a prof. I. Országh, DrSc.

Pod gesciou Katedry zoológie PrifUK.