Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Morfológia živočíchov

Charakteristika predmetu

Prednáška poskytuje základné informácie o všeobecných princípoch stavby tela živočíchov. Pojednáva o bunkách, tkanivách, orgánoch a orgánových sústavách, ako aj o pôvode týchto štruktúr z hľadiska ich embryonálneho vývinu a evolúcie. Cvičenie podáva základné informácie o všeobecných princípoch stavby tela živočíchov, ktoré sú demonštrované na jednotlivých zástupcoch. Predmet je potrebný pri štúdiu ďalších dvoch základných predmetov: Zoológie bezchordátov a Zoológie chordátov.

Sylaby prednášok:

1.Úvod do predmetu morfológia živočíchov, úvod do histológie živočíchov, epitely, väzivá.

2.Chrupka, kosť.

3.Osifikácia, krv.

4.Svalové a nervové tkanivo.

5.Integument živočíchov a jeho deriváty.

6.Oporná a pohybová sústava.

7.Tráviaca a dýchacia sústava.

8.Vylučovacia a obehová sústava.

9.Nervová a zmyslová sústava.

10.Endokrinná a rozmnožovacia sústava.

11.Základy embryológie živočíchov, typy vajíčok, spermií a brázdenie vajíčka.

12.Priamy a nepriamy vývin.

13.Larvy živočíchov.

 

Literatúra a výukové materiály:

Beláková, A., Morfológia živočíchov. Skriptá PRIF UK / pdf01 / pdf02

Hudáková, A., Cytológia živočíchov. Skriptá PRIF UK / pdf

Beláková, A., Rozmnožovanie a vývin živočíchov. Skriptá PRIF UK / pdf

Knoz, J., Obecná zoologie I. a II. Skriptá UJEP v Brne

Jandzík D., Manuál k cvičeniam z anatómie a morfológie živočíchov / pdf

 

Morfológia-sylaby

Prednášky:

Morfológia 1

Morfológia 2

Morfológia 3

Morfológia 4

Morfológia 5

Morfológia 6

Morfológia 7

Morfológia 8

Morfológia 9

Morfológia 9b

Morfológia 10a

Morfológia 10b