Témy dizertačných prác

Témy doktorandských dizertačných prác vypísané pre akademický rok 2015/2016:

(študijný odbor: 4.2.5. Zoológia, študijný program: zoológia)

Téma: Súčasný stav jesetera malého (Acipenser ruthenus) v slovensko-maďarskom úseku Dunaja z hľadiska populačnej štruktúry a habitatovej dostupnosti.
Školiteľ: Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

Téma: Ultraštrukturálne aspekty reprodukcie parazitických ploskavcov a ich fylogenetický význam.
Školiteľ: RNDr. Magdaléna Bruňanská, CSc.

Téma: Rekonštrukcia fylogenézy voľne žijúcich nálevníkov triedy Litostomatea (Protista: Ciliophora).
Školiteľ: doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc.

Téma: Ekologická odozva vodnára potočného na environmentálne faktory prostredia vybraných horských riek.
Školiteľ: doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

Téma: Spev, jeho individuálna variabilita a funkcia pri modelových druhoch rodu Locustella.
Školiteľ: doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

Téma: Vplyv svetelného znečistenia na biológiu vtákov.
Školiteľ: doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

Téma: Taxonómia rodu Macrobiotus (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae) na Slovensku.
Školiteľ: RNDr. Peter Degma, CSc.

Téma: Taxonómia rodu Minibiotus (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae) v strednej a južnej Európe.
Školiteľ: RNDr. Peter Degma, CSc.

Téma: Biodiverzita a taxonómia terestrických pomaliek (Tardigrada) stredomorských ostrovov.
Školiteľ: RNDr. Peter Degma, CSc.

Téma: Taxonómia, systematika a zoogeografia stredoeurópskych druhov rodu Prosimulium (Diptera, Simuliidae).
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.