Témy diplomových prác

Pomalky

RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1 460)

 • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) Ostrova Kráľa Juraja (Južné Shetlandské ostrovy, Antarktída)
  Anotácia: Limno-terestrické pomalky už boli v minulosti z Ostrova Kráľa Juraja (Južné Shetlandy, Antarktída) sporadicky hlásené. Napriek tomu nemôžeme považovať ich druhové spektrum za celkom známe. Cieľom diplomovej práce je preto jednak zosumarizovať známe spektrum druhov na tomto ostrove ale aj analyzovať sériu machových vzoriek, ktoré by potenciálne mohli toto spektrum rozšíriť.
 • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) Belianskych Tatier (Slovensko)
  Anotácia: Limno-terestrické pomalky Belianskych Tatier neboli doposiaľ nikdy študované na rozdiel od susedných území, osobitne poľskej strany Vysokých a Západných Tatier. Na poľskej strane Tatier bolo zistených viac ako 50 druhov pomaliek a je predpoklad, že aj druhové spektrum Belianskych Tatier môže byť pestré. Cieľom diplomovej práce je analyzovať sériu machových vzoriek z hlavného hrebeňa Belianskych Tatier a porovnať zistené druhové spektrum so spektrom zisteným vo zvyšku Tatranského národného parku.

Parazity

Mgr. Michal Benovics, PhD. (michal.benovics@gmail.com, B1 461)

 • Diverzita a distribúcia parazitických hlístovcov európskych vodných skokanov rodu Pelophylax
  Anotácia: Rod Pelophylax zahŕňa v Európe 10 druhov a niekoľko hybridných taxónov. Hoci geografická distribúcia jednotlivých druhov je relatívne dobre známa, doposiaľ je málo preskúmaná diverzita ich cudzopasníkov. Existuje len limitované množstvo prác zaoberajúcich sa parazitmi vodných skokanov v Európe a niektoré regióny (ako napríklad Balkánsky alebo Apeninský polostrov) sú v tomto smere takmer nepreskúmané. Práca sa teda bude zaoberať vybranou parazitickou skupinou, ktorou budú hlístovce (Nematoda) a ich diverzitou, distribúciou a hostiteľskou špecificitou u zástupcov rodu Pelophylax v Európe. V rámci výskumu študent získa a morfologicky identifikuje parazitický materiál zo skokanov vo vybraných oblastiach v Európe. Po zistení druhovej príslušnosti nazbieraného materiálu pomocou molekulárnych metód zistí genetickú diverzitu v rámci jednotlivých taxónov a pomocou rekonštrukcie evolučnej minulosti ich príbuznosť ku kongenerom z iných regiónov.
 • Genetická a morfologická variabilita Khawia armeniaca (Cestoda: Caryophyllidae)
  Anotácia: Od pôvodného popisu v roku 1915 z rýb rodu Capoeta v Arménsku, boli nálezy pásomnice Khawia armeniaca hlásené z mnohých ďalších krajín blízkeho východu, Afriky, a Európy. Hoci sa pôvodne predpokladalo, že sa jedná o jeden druh, recentné práce odhalili výraznú genetickú diverzitu, ktorá by mohla byť dôkazom toho, že sa v skutočnosti jedná o komplex blízko príbuzných druhov. Cieľmi práce teda bude preskúmať skutočnú genetickú a morfologickú variabilitu K. armeniaca z rôznych rybích hostiteľov z čeľade Cyprinidae, za cieľom zistiť či sa skutočne jedná o jeden druh so širokým areálom rozšírenia. V prípade, že sa naopak jedná o komplex druhov analyzovať morfologické a genetické rozdiely medzi jednotlivými taxónmi a odhaliť ich skutočné hostiteľské spektrum.

Dvojkridlovce

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

 • Genetická charakteristika druhu Twinnia hydroides (Diptera: Simuliidae) v strednej Európe
  Anotácia: Práca charakterizuje genetickú variabilitu v úsekoch vybraných jadrových a mitochondriálnych génov u viacerých populácií druhu vysokohorského druhu Twinnia hydroides z rôznych oblastí strednej Európy.

Cicavce

RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

 • Drobné zemné cicavce vybranej oblasti
  Anotácia: Predmetom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené na základe determinovaného kostrového materiálu.
 • Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov
  Anotácia: Práca je zameraná na charakterizovanie priestorových vzťahov dvojíc druhov so spoločným výskytom a odhad ich kompetície na základe využívania spoločného priestoru a na základe doterajších poznatkov o nárokoch týchto druhov na prostredie. Metóda a nároky kladené na diplomanta sú podobné ako pri predošlých témach, teda drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových kvadrátoch.
 • Populačná ekológia drobných cicavcov
  Anotácia: Predmetom práce je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality.
 • Analýza populácií drobných cicavcov v prostredí environmentálne manažovaných mokraďových habitatov
  Anotácia: Mokrade patria v súčasnosti medzi najohrozenejšie habitaty v centrálnej Európe. Ohrozujú ich najmä rôzne antropogénne (melioračné zásahy), ale aj klimatické faktory (klesajúci úhrn zrážok). Pre ich zachovanie sa zavádzajú rôzne environmentálne manažmentové opatrenia (kosba, pasenie atď.), ktoré však okrem pozitívnych vplyvov, môžu zásadne ovplyvňovať dynamiku lokálnych populácií drobných cicavcov. Predmetom diplomovej práce je analýza populačných parametrov najpočetnejších druhov v spoločenstvách drobných cicavcov v prostredí mokraďových habitatov s rôznym stupňom environmentálneho manažmentu
 • Synúzie drobných zemných cicavcov
  Anotácia: V práci budú analyzované spoločenstvá drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porované skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce budú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.