Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy diplomových prác

Pomalky

RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1 460)

 • Terestrické pomalky (Tardigrada) Belianskych Tatier (S Slovensko)
  Anotácia: Diplomová práca je založená na analýze viac ako 40 vzoriek machov získaných v Belianskych Tatrách. Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude porovnané s literárnymi faunistickými údajmi z celého Slovenska.

Hmyz

RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (f.ciampor@savba.sk)

 • DNA barkóding rodu Neoelmis Musgrave, 1935 (Coleoptera: Elmidae)
  Anotácia: Rod Neoelmis Musgrave, 1935 v súčasnosti zahŕňa 50 opísaných druhov rozšírených od juhu USA po Čile. Patrí síce medzi druhovo najbohatšie rody čeľade Elmidae, ale je veľmi pravdepodobné, že skutočná diverzita tejto skupiny je podstatne vyššia. Predbežné analýzy dostupného materiálu naznačujú, že v rámci rodu existujú viaceré samostatné a evolučne značne izolované línie, ktoré môžu predstavovať aj samostatné rody. Doterajšia taxonómia rodu je založená len na morfologických znakoch, tie však neumožňujú presne definovať tieto línie. Hlavným cieľom práce je preto analýza diverzity rodu Neoelmis na základe DNA barkódingových dát, definovanie prirodzených evolučných línií, ich následná morfologická charakterizácia a prípadný opis nových taxónov.

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

 • Výskyt a habitatové nároky vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v riečnych ekosystémoch západného Slovenska
  Anotácia: Práca overuje recentný výskyt vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopoch riečnych ekosystémov, overuje ďalšie lokality druhu, charakterizuje osídlené a prípadne optimálne biotopy.
 • Taxonómia európskych druhov skupiny Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae)
  Anotácia: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (Marek.Semelbauer@savba.sk)

 • Obnova pasienkového lesa v NPR Šúr a jej vplyv na spoločenstvá hmyzu
  Anotácia: Riedke pasienkové lesy s dominanciou duba patrili v minulosti k bežným, no dnes už takmer zabudnutým formám využívania krajiny. S ústupom pastvy sa väčšina týchto lesov premenila na husté mladiny. Jedným z takýchto lesov je Panónsky háj v NPR Šúr. V súčastnosti došlo na časti Panónskeho hája k rekonštrukcii pôvodného riedkeho pasienkového lesa, v ďalších rokoch je plánovaná pastva, ktorá má udržať pasienkový les v optimálnom stave. Cieľom práce bude ohodnotiť vplyv manažmentových zásahov na pestrice, vybrané čeľade chrobákov a včely.

Ryby

Mgr. Kristína Hôrková, PhD. (kristina.horkova@uniba.sk, B2 400)

 • Narúša znečistenie prostredia bilaterálnu symetriu rýb?
  Anotácia: Znečistenie životného prostredia negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu vodných ekosystémov, ale aj v nich žijúce organizmy. Jedny z citlivých organizmov, ktoré  výrazne reagujú na zmenené environmentálne podmienky sú ryby. U nich môže dôjsť v dôsledku environmentálnych stresorov k narušeniu normálnych bunkových a fyziologických procesov zodpovedných za vývojovú homeostázu a stabilitu. Takéto narušenie homeostázy sa môže prejaviť na tvare tela rýb odchýlkami od bilaterálnej symetrie, tzv. premenlivou asymetriou. Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom morfometrických analýz zistiť, či sa znečistenie toku prejavuje u vybraného druhu ryby narušenou bilaterálnou symetriou. Náhradným cieľom bude zistiť, či a ako sa mení morfometria vybraného druhu ryby na rovnakej lokalite z časového hľadiska, porovnaním získaných morfometrických dát so staršími morfometrickými výsledkami.

Cicavce

RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

 • Drobné zemné cicavce vybranej oblasti
  Anotácia: Predmetom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené na základe determinovaného kostrového materiálu.
 • Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov
  Anotácia: Práca je zameraná na charakterizovanie priestorových vzťahov dvojíc druhov so spoločným výskytom a odhad ich kompetície na základe využívania spoločného priestoru a na základe doterajších poznatkov o nárokoch týchto druhov na prostredie. Metóda a nároky kladené na diplomanta sú podobné ako pri predošlých témach, teda drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových kvadrátoch.
 • Populačná ekológia drobných cicavcov
  Anotácia: Predmetom práce je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality.
 • Analýza populácií drobných cicavcov v prostredí environmentálne manažovaných mokraďových habitatov
  Anotácia: Mokrade patria v súčasnosti medzi najohrozenejšie habitaty v centrálnej Európe. Ohrozujú ich najmä rôzne antropogénne (melioračné zásahy), ale aj klimatické faktory (klesajúci úhrn zrážok). Pre ich zachovanie sa zavádzajú rôzne environmentálne manažmentové opatrenia (kosba, pasenie atď.), ktoré však okrem pozitívnych vplyvov, môžu zásadne ovplyvňovať dynamiku lokálnych populácií drobných cicavcov. Predmetom diplomovej práce je analýza populačných parametrov najpočetnejších druhov v spoločenstvách drobných cicavcov v prostredí mokraďových habitatov s rôznym stupňom environmentálneho manažmentu
 • Synúzie drobných zemných cicavcov
  Anotácia: V práci budú analyzované spoločenstvá drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porované skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce budú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.