Témy diplomových prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (mrva@fns.uniba.sk, B1 416)

  • Nahé meňavky (Gymnamoebia) v sedimente rôznych typov sladkovodných biotopov
   Cieľ: Zistenie druhového spektra meňaviek v sedimente zvolených typov sladkovodných biotopov (stojaté aj tečúce vody). Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (kultivácie, determinácia).
  • Nahé meňavky (Gymnamoebia) astatických vôd
   Cieľ: Zistenie druhového spektra nahých meňaviek v dažďových mlákach a periodických vodách. Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (kultivácie, determinácia).
  • Nahé meňavky (Gymnamoebia) vo vybraných typoch telm
   Cieľ: Cieľom je zistenie druhového spektra meňaviek vo fytotelmách a/alebo dendrotelmách. Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (kultivácie, determinácia).
  • Schránkaté meňavky (Arcellinida et Euglyphida) vybraných biotopov
   Cieľ: Zistenie druhového spektra schránkatých meňaviek skupín Testacealobosia a Euglyphida vo vybraných biotopoch (vodných a/alebo terestrických). Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (determinácia).

  doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc. (tirjakova@fns.uniba.sk, B1 414)

   • Dormantné štádiá vybraných skupín nálevníkov (Protista: Ciliophora)
    Cieľ: Opísať štruktúru dormantných štádií (rezistentných cýst) druhov nálevníkov vypestovaných na kultúrach. Sledovať a opísať priebeh en- a excystácie týchto druhov.

    Pomalky

    RNDr. Peter Degma, CSc. (degma@fns.uniba.sk, B1 460)

    • Pomalky (Tardigrada) v machorastoch Belianskych Tatier (Slovensko)
     Cieľ: Získať prvé informácie o druhovom spektre pomaliek v machorastoch hrebeňa Belianskych Tatier. Vybraní zástupcovia významnejších druhov budú analyzovaní aj molekulárne.
    • Pomalky (Tardigrada) vybraných vodných tokov/plôch Slovenska
     Cieľ: Získať informáciu o druhovom spektre pomaliek v sedimentoch/rastlinnom substráte vybraných vodných tokov resp. plôch Slovenska a výsledky konfrontovať s publikovanými údajmi (ak existujú). Konkrétne lokality sa dohodnú aj v závislosti od miesta bydliska diplomanta. Vybraní zástupcovia populácií významnejších druhov budú analyzovaní aj molekulárne.
    • Taxonomická analýza populácií rodu Minibiotus Schuster, 1980 na Slovensku
     Cieľ: Na základe molekulárnej (coxI gén) a morfologickej analýzy jedincov z viacerých populácií rodu Minibiotus rozhodnúť o príslušnosti analyzovaných populácií ku známym resp. doposiaľ neopísaným druhom rodu.
    • Pomalky (Tardigrada) v machoch na hlavnom hrebeni Bukovských vrchov (SV Slovensko)
     Cieľ: Zistiť druhové zloženie fauny pomaliek obývajúcich machy na hlavnom hrebeni Bukovských vrchov na základe analýzy vzoriek a morfologickej identifikácie vypreparovaných jedincov doplnenej v prípade významnejších druhov aj o analýzu molekulárnu.
    • Horizontálna mikrodistribúcia coxI haplotypov pomaliek (Tardigrada) v homogénnom machovom náraste
     Cieľ: Téma nadväzuje na publikovanú prácu, podľa ktorej sú pomalky distribuované v súvislom machovom záraste agregovane a nie rovnomerne. Publikovaná práca bola založená na morfologickej analýze a jej najdôležitejším prínosom bola formulácia hypotézy, podľa ktorej náhodne zavlečené.

    Pavúkovce

    doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. (fenda@fns.uniba.sk, B1 423)

    • Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku
     Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov a na základe vlastných zberov a materiálu deponovaného na katedre zoológie zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku.
    • Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy
     Cieľ: Na základe vlastných zberov a publikovaných údajov zhrnúť stav poznania o faune klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy.
    • Parazitické roztoče (Acari) na bzdochách (Insecta, Heteroptera) na Slovensku
     Ciele: 1) Zistiť druhové zloženie parazitických roztočov a ich hostiteľské spektrum bzdôch; 2) Zistiť sezónnu dynamiku parazitických roztočov na modelovom druhu cifruša bezkrídla (Pyrrhocoris apterus); 3) Experimentálne overiť prenos roztoča Hemipteroseius adleri medzi hostiteľmi.
    • Využitie klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) vo forenznej akarológii
     Cieľ: Na základe vlastných terénnych experimentov stanoviť postupnosť osídľovania mŕtvych živočíšnych tkanív roztočmi v podmienkach Slovenska. Dosiahnuté výsledky budú mať využitie v kriminalistickej praxi

    prof. RNDr. Milada Holecová,CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

    • Koexistencia dominantných druhov skákaviek na borovici (Pinus sylvestris L.) Borskej nížiny (Aranea, Salticidae)
     (konzultant Mgr. Anna Šestáková, PhD.)
     Cieľ: Skákavka Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) má v súčasnej dobe expanzívny charakter. Spolu s Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) patria k dominantným druhom skákaviek borovíc Borskej nížiny. Téma diplomovej práce je zameraná na schopnosť M. nidicolens konkurovať iným bežným druhom skákaviek podobnej veľkosti, akým je D. rudis, ktoré zdieľajú potravnú aj priestorovú niku. Cieľom práce je zistiť možné rozdiely v nárokoch na mikrohabitat, potravné preferencie, medzidruhovú agresivitu a únikové stratégie oboch druhov. Praktická časť bude pozostávať z morfometrických analýz odchytených jedincov a experimentálne sa bude venovať potravnému spektru a medzidruhovej predácii.

    Vážky

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

    • Rozšírenie pásikavca Cordulegaster heros (Odonata) na Slovensku
     Cieľ: Vytvoriť mapu známeho rozšírenia pásikavca Cordulegaster heros (Odonata) na Slovensku, výskumom v teréne overiť skutočné hranice jeho rozšírenia a analyzovať možné faktory určujúce resp. limitujúce výskyt tohto druhu.
    • Výskyt a habitatové nároky vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v riečnych ekosystémoch západného Slovenska
     Cieľ: Overiť recentný výskyt vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopoch riečnych ekosystémov, identifikovať ďalšie lokality druhu, charakterizovať osídlené a prípadne optimálne biotopy.

    Chrobáky

    prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

    • Štruktúra a dynamika spoločenstiev lienkovitých (Coleoptera, Coccinellidae) na listnatých drevinách juhozápadného Slovenska s dôrazom na invázny potenciál druhu Harmonia axyridis
     Cieľ: Štúdium biodiverzity, štruktúry, dynamiky, priestorovej distribúcie lienkovitých na listnatých drevinách JZ Slovenska počas vegetačného i zimného obdobia s dôrazom na zastúpenie a habitatové preferencie nepôvodnej lienky východnej (Harmonia axyridis).

    doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (kodada@fns.uniba.sk, B1 424)

    • Taxonómia a fylogenéza taxónov historicky a súčasne klasifikovaných v rode Helichus Erichson (Coleoptera: Dryopidae)
     Cieľ: Helichus je rodom vodných chrobákov rozšíreným skoro celosvetovo. Doposiaľ je známych niekoľko desiatok druhov, ktoré boli klasifikované historicky v niekoľkých rodoch. Cieľom práce je analýza znakov charakterizujúce jednotlivé taxóny a predefinovanie charakteristík skupín druhov, pokus o vypracovanie ich fylogenézy a navrhnutie lepšieho taxonomického riešenia.
    • Terestrické Dryopidae Bornea – prehľad opísaných druhov a analýza nespracovaného materiálu (Coleoptera: Dryopidae)
     Cieľ: Borneo je centrom diverzity terestrických zástupcov chrobákov čeľade Dryopidae. Z Bornea je známy rod Sostea Pascoe, Geoparnus Besuchet a Spalacosostea Kodada. Cieľom práce je zostaviť prehľad opísaných druhov a spracovať rozsiahly neidentifikovaný materiál uložený v zbierkach. Súčasťou budú aj opisy nových taxónov a zostavenie identifikačných kľúčov.

    Dvojkridlovce

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

    • Taxonómia európskych druhov skupiny Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae)
     Cieľ: Vypracovať prehľad znakov jednotlivých štádií európskych druhov skupiny Simulium tuberosum na základe publikovaných údajov, následne na vlastnom aj zbierkovom materiáli morfologicky aj molekulárne porovnať stredoeurópske druhy a posúdiť možnosti ich identity.
    • Hodnotenie biodiverzity modelovej skupiny hmyzu na vybranom území
     Cieľ: Pre modelovú skupinu hmyzu vo zvolenom území získať všetky údaje o výskyte, následne tieto vhodne doplniť vlastnými zbermi a vyhodnotiť zistené druhové bohatstvo, jeho distribúciu, odhadnúť skutočné druhové bohatstvo, vyhodnotiť vzácnosť zistených druhov.
    • Ekológia vybraných európskych druhov muškovitých (Diptera: Simuliidae)
     Cieľ: Na skupine príbuzných druhov muškovitých (Diptera: Simuliidae) získať dostupné údaje (z publikovaných aj vlastných zdrojov) o výskyte preimaginálnych štádií a zároveň údaje biotopoch, kde boli tieto druhy zistené. Vyhodnotiť toleranciu k jednotlivým faktorom ako aj stanoviť optimálne biotopy pre jednotlivé druhy, porovnať nároky druhov medzi sebou.
    • Molekulárna a morfologická variabilita druhov skupiny Prosimulium hirtipes (Diptera: Simuliidae)
     Cieľ: Na základe zbierkového materiálu vhodne doplneného o vlastné zbery identifikovať vo vybranom území druhy skupiny Prosimulium hirtipes (Diptera: Simuliidae), zostaviť ich morfologické opisy, charakterizovať genetickú variabilitu študovaných populácií, posúdiť možnú identitu zistených taxónov a navrhnúť vhodné znaky na ich rozlišovanie.
    • Molekulárna a morfologická variabilita druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe
     Cieľ: Na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe morfologicky a molekulárne charakterizovať jednotlivé populácie, posúdiť možnosť existencie kryptických taxónov, vysvetliť súčasnú genetickú štruktúru druhu.

    Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (semelbauer.m@gmail.com, SAV)

    • Morfológia kopulačných orgánov, predkopulačné a kopulačné správanie vybraných zástupcov čeľade Lauxaniidae (Diptera, Cyclorrhapha)
     Ciele: Niektoré druhy čeľade tieňovkovité (Lauxaniidae) sa vyznačujú zaujímavou morfológiou kopulačných orgánov, ako aj sekundárnych pohlavných znakov. Časť diplomovej práce bude preto zameraná na pozorovanie kopulačného správania v chovných podmienkach. Cieľom pozorovaní bude objasniť funkčný význam niektorých morfologických zvláštností tieňoviek. Súčasťou práce bude tiež podrobná morfologická charakteristika genitálií pomocou moderných morfometrických metód.

    Obojživelníky a plazy

    Mgr. Daniel Jablonski (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

    • Evoluční historie kryptické linie druhového komplexu Natrix tessellata (Ophidia: Natricidae) na Balkánském poloostrově
     Cieľ: Studium morfologické (externí morfologie, osteologie) a genetické variability kryptické linie komplexu Natrix tessellata na Balkánském poloostrově.

    Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (pmikulicek@fns.uniba.sk, B1 408)

    • Rozšírenie a hybridizácia kuniek (Bombina) na Slovensku
     Cieľ: Zmapovať rozšírenie a detegovať hybridné zóny kuniek na Slovensku.
    • Biológia a genetika vodných skokanov (Pelophylax esculentus komplex)
     Cieľ: Genetická analýza populácií vodných skokanov a riešenie vybraných aspektov ich rozšírenia, diverzity a ekológie.
    • Genetická diverzita rodu Neurergus (Salamandridae)
     Cieľ: Analýza genetickej diverzity vybraných zástupcov blízkovýchodného rodu chvostnatých obojživelníkov Neurergus.

    Vtáky

    doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

    • Ornitofauna vybraného územia
     Cieľ: Zistiť 1. zloženie fauny vtákov sledovaného územia 2. kolísanie početnosti vtákov v priebehu sledovaného obdobia.

    Mgr. Lucia Turčoková, PhD.(turcokova@fns.uniba.sk, B1 408)

    • Ornitocenózy poľnohospodárskej krajiny so zameraním na vinohradnícke oblasti
     Cieľ: Výskum ornitocenóz poľnohospodárskej vinohradníckej krajiny. Terénna práca počas celého roka so zameraním na hniezdne obdobie s použitím štandardných ornitologických metód výskumu. Zhodnotenie výskytu druhov a základných vegetačných parametrov štatistickými metódami.

    Cicavce

    Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (miklos@fns.uniba.sk, ziak@fns.uniba.sk, B1 413)

    • Drobné zemné cicavce vybranej oblasti
     Cieľ: Cieľom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené na základe determinovaného kostrového materiálu.
    • Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov
     Cieľ: Cieľom práce je zistiť zloženie spoločenstiev drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porovnanie skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce sú, podobne ako pri predošlej téme, odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.
    • Populačná ekológia drobných cicavcov
     Cieľ: Cieľom je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality.
    • Synúzie drobných zemných cicavcov
     Cieľ: Cieľom práce je zistiť zloženie spoločenstiev drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porovnanie skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.