Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy diplomových prác

Pomalky

RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1 460)

 • Terestrické pomalky (Tardigrada) Belianskych Tatier (S Slovensko)
  Anotácia: Diplomová práca je založená na analýze viac ako 40 vzoriek machov získaných v Belianskych Tatrách. Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude porovnané s literárnymi faunistickými údajmi z celého Slovenska.

Pavúkovce

Mgr. Eva Špitalská, PhD.

 • Ektoparazity v cirkulácii kliešťami prenášaných mikroorganizmov
  Anotácia: Práca bude zameraná na analýzu vektorov a vektormi prenášaných mikroorganizmov s cieľom sledovania vektorovej kompetencie rôznych druhov ektoparazitov pre rôzne patogény.

Hmyz

RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (f.ciampor@savba.sk)

 • DNA barkóding a genetická diverzita vybraných skupín vodného hmyzu Západných Karpát
  Anotácia: DNA barkóding je veľmi perspektívna metóda, ktorá umožňuje rýchlo determinovať druhy a presne definovať druhovú diverzitu spoločenstiev. Cieľom diplomovej práce je analýza molekulárnych dát získaných spracovaním bohatého materiálu vodného hymzu odobraného v rozmanitých akvatických biotopoch Západných Karpát. Získané DNA barkódy, charakterizujúce druhy bentických bezstavovcov, budú publikované v medzinárodných databázach, prispejú k lepšiemu poznaniu biodiverzity Karpát a zlepšia možnosti aplikácie molekulárnych metód (metabarkóding) v monitoringu európskych sladkovodných ekosystémov.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (Marek.Semelbauer@savba.sk)

 • Obnova pasienkového lesa v NPR Šúr a jej vplyv na spoločenstvá hmyzu
  Anotácia: Riedke pasienkové lesy s dominanciou duba patrili v minulosti k bežným, no dnes už takmer zabudnutým formám využívania krajiny. S ústupom pastvy sa väčšina týchto lesov premenila na husté mladiny. Jedným z takýchto lesov je Panónsky háj v NPR Šúr. V súčastnosti došlo na časti Panónskeho hája k rekonštrukcii pôvodného riedkeho pasienkového lesa, v ďalších rokoch je plánovaná pastva, ktorá má udržať pasienkový les v optimálnom stave. Cieľom práce bude ohodnotiť vplyv manažmentových zásahov na pestrice, vybrané čeľade chrobákov a včely.
 • Vplyv aktivity bobra na saproxylické druhy hmyzu
 • Anotácia: Bobor európsky sa do oblasti západného Slovenska vrátil pred asi 50 rokmi. Ako jeden z mála druhov cicavcov dokáže výrazne meniť svoje prostredie: vytvára menšie, výrazne presvetlené mokrade, čo vyhovuje napr. obojživelníkom. Kombinácia veľkého množstva rôznych typov mŕtveho dreva spolu s bohatým bylinným podrastom vytvárajú vhodné podmienky pre mnohé druhy hmyzu, ktoré sú viazané v larválnom štádiu na mŕtve drevo, kým ako dospelé jednice navštevujú kvety. Cieľom práce bude vyhodnotiť, ako sa aktivita bobra prejavuje na početnosti a diverzite vybraných skupín hmyzu s dôrazom na saproxylické a xylofágne skupiny (fuzáče, krasone, pestrice).

Vážky

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

 • Výskyt a habitatové nároky vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v riečnych ekosystémoch západného Slovenska
  Anotácia: Práca overuje recentný výskyt vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopoch riečnych ekosystémov, overuje ďalšie lokality druhu, charakterizuje osídlené a prípadne optimálne biotopy.

Dvojkridlovce

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

 • Taxonómia európskych druhov skupiny Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae)
  Anotácia: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.

Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (tatiana.kudelova@uniba.sk, B1 419)

 • Využitie metódy DNA barcoding v taxonómii stredoeurópskych druhov čeľade Simuliidae
  Anotácia: Čeľaď Simuliidae je morfologicky veľmi uniformná a identifikácia druhov je pomerne náročná. Správna identifikácia druhov je však kľúčová pre ďalší výskum čeľade z hľadiska parazitológie, ekológie aj taxonómie. Diplomová práca sa zaoberá využitím úseku COI na zistenie genetickej variability génu COI pri identifikácii vybraných stredoeurópskych druhov v rámci čeľade Simuliidae a jej využitím pri riešení taxonomických problémov. Práca je zameraná na zistenie genetickej variability v úseku génu COI v rámci populácií niekoľkých stredoeurópskych druhov mušiek a následne na vyhodnotenie genetickej vzdialenosti medzi druhmi a v rámci druhov.

Ryby

Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (daniel.grula@uniba.sk, B1 421)

 • Ichtyofauna vybraných vodných tokov Záhoria a Malých Karpát
  Anotácia: Ichtyofauna niektorých vodných tokov na Záhorí a v Malých Karpatoch bola v posledných rokoch skúmaná v rámci monitoringu bioty vôd pre VÚVH ako aj pri monitoringu druhov európskeho významu pre ŠOP SR. Mnohé vodné toky, však neboli do týchto prieskumov zahrnuté. Poznanie ichtyofauny záujmového územia môže priniesť mnohé cenné informácie o aktuálnom výskyte chránených druhov ako aj druhov európskeho významu alebo záujmových druhov pre rôzne manažmentové opatrenia.

Mgr. Kristína Hôrková, PhD. (kristina.horkova@uniba.sk, B2 400)

 • Narúša znečistenie prostredia bilaterálnu symetriu rýb?
  Anotácia: Znečistenie životného prostredia negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu vodných ekosystémov, ale aj v nich žijúce organizmy. Jedny z citlivých organizmov, ktoré  výrazne reagujú na zmenené environmentálne podmienky sú ryby. U nich môže dôjsť v dôsledku environmentálnych stresorov k narušeniu normálnych bunkových a fyziologických procesov zodpovedných za vývojovú homeostázu a stabilitu. Takéto narušenie homeostázy sa môže prejaviť na tvare tela rýb odchýlkami od bilaterálnej symetrie, tzv. premenlivou asymetriou. Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom morfometrických analýz zistiť, či sa znečistenie toku prejavuje u vybraného druhu ryby narušenou bilaterálnou symetriou. Náhradným cieľom bude zistiť, či a ako sa mení morfometria vybraného druhu ryby na rovnakej lokalite z časového hľadiska, porovnaním získaných morfometrických dát so staršími morfometrickými výsledkami.

Obojživelníky a plazy

Mgr. Daniel Jablonski, PhD. (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

 • Reálná a modelovaná distribuce hadů na Slovensku
  Anotácia: Záměrem práce je extrapolace a mapová prezentace publikovaných (literatura) a nepublikovaných (databáze, online mapovatelské portály) distribučních pěti druhů hadů žijících na území Slovenska a pomocí distribučních modelů prezentovat jejich potencionální rozšíření a hranice. Reálné a modelované ukázaní limitů a hranic rozšíření pomůže k lepší orientaci a pochopení geografické prezence hadích druhů a jejich ochraně.
 • Parazité žab rodu Pelophylax v Ponto-Kaspické oblasti
  Anotácia: Ponto-kaspický region je rozsáhlým územím sahajícím od hranic Evropy po střední Asii. Toto území se vyznačuje vysokou mírou druhové diverzity herpetofauny a je pravděpodobné speciační centrum skokanů rodu Pelophylax západního Palearktu. Jelikož očekávaná druhová diverzita jejich parazitů je v tomto regionu téměř nepoznaná a pravděpodobně vysoká, záměrem práce bude za pomocí analýzy DNA odhalit tuto diverzitu a naznačit možné koevoluční vztahy.

Vtáky

Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.(lucia.turcokova@uniba.sk, B1 408)

 • Krvné parazity u rybárika riečneho (Alcedo atthis) a ich vplyv na kondíciu a reprodukciu
  Anotácia: Diplomová práca je zameraná na determináciu krvných parazitov rodu Leucocytozoon, PlasmodiumHaemoproteus u rybárika riečneho, stanovenie parazitémie a prevalencie. A taktiež hľadanie vzťahu medzi prítomnosťou parazitov a kondíciou jedincov ako aj  medzi prítomnosťou parazitov a hniezdnou úspešnosťou.

Cicavce

RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

 • Drobné zemné cicavce vybranej oblasti
  Anotácia: Predmetom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené na základe determinovaného kostrového materiálu.
 • Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov
  Anotácia: Práca je zameraná na charakterizovanie priestorových vzťahov dvojíc druhov so spoločným výskytom a odhad ich kompetície na základe využívania spoločného priestoru a na základe doterajších poznatkov o nárokoch týchto druhov na prostredie. Metóda a nároky kladené na diplomanta sú podobné ako pri predošlých témach, teda drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových kvadrátoch.
 • Populačná ekológia drobných cicavcov
  Anotácia: Predmetom práce je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality.
 • Synúzie drobných zemných cicavcov
  Anotácia: V práci budú analyzované spoločenstvá drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porované skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce budú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.

doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (zlatica.orszaghova@uniba.sk, B1 462)

 • Projektové vyučovanie o zoogeografickom rozšírení cicavcov
  Anotácia: Diplomová práca sa venuje modelovej výučbovej hodine pre základné školy, venované zoogeografickému rozšíreniu cicavcov a základným informáciám o nich. Jej nosnou časťou je projektové vyučovanie, na ktorom žiaci prezentovali svoje znalosti o zoogeografických oblastiach a rozšírení jednotlivých živočíchoch. Diplomová práca prináša aj pracovný list, venovaný uvedenej problematike a hodnotenie praktickej časti výučby.