Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy diplomových prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (mrva@fns.uniba.sk, B1 416)

  • Nahé meňavky (Gymnamoebia) v sedimente rôznych typov sladkovodných biotopov
   Cieľ: Zistenie druhového spektra meňaviek v sedimente zvolených typov sladkovodných biotopov (stojaté aj tečúce vody). Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (kultivácie, determinácia).
  • Nahé meňavky (Gymnamoebia) vo vybraných typoch telm
   Cieľ: Cieľom je zistenie druhového spektra meňaviek vo fytotelmách a/alebo dendrotelmách. Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (kultivácie, determinácia).
  • Schránkaté meňavky (Arcellinida et Euglyphida) vybraných biotopov
   Cieľ: Zistenie druhového spektra schránkatých meňaviek skupín Testacealobosia a Euglyphida vo vybraných biotopoch (vodných a/alebo terestrických). Odber materiálu v teréne z rôznych oblastí Slovenska podľa možností diplomanta, ťažisko práce v laboratóriu (determinácia).

  doc. Dr.Rer.Nat. Peter Vďačný, PhD. (peter.vdacny@uniba.sk, B1 463)

  • Diverzita a vzťahy nálevníkov v zadnom čreve králikov
   Cieľ: Pomocou kombinácie morfologických a molekulárnych metód charakterizovať diverzitu trichostomátnych nálevníkov a vzťahy medzi nimi v zadnom čreve v zajatí chovaných králikov.
  • Diverzita a vzťahy nálevníkov v zadnom čreve nepárnokopytníkov
   Cieľ: Pomocou kombinácie morfologických a molekulárnych metód charakterizovať diverzitu trichostomátnych nálevníkov a vzťahy medzi nimi v zadnom čreve koní. 

   Pomalky

   RNDr. Peter Degma, CSc. (degma@fns.uniba.sk, B1 460)

   • Pomalky (Tardigrada) vybraných vodných tokov/plôch Slovenska
    Cieľ: Získať informáciu o druhovom spektre pomaliek v sedimentoch/rastlinnom substráte vybraných vodných tokov resp. plôch Slovenska a výsledky konfrontovať s publikovanými údajmi (ak existujú). Konkrétne lokality sa dohodnú aj v závislosti od miesta bydliska diplomanta. Vybraní zástupcovia populácií významnejších druhov budú analyzovaní aj molekulárne.

   Parazity

   RNDr. Mária Kazimírová, CSc. (m.kazimirova@savba.sk)

   • Kliešte a voľne žijúce cicavce – prenášače a rezervoáre kliešťami
    Cieľ: Voľne žijúce cicavce patria k významným hostiteľom kliešťov aj kliešťami prenášaných mikroorganizmov. Výskumu hlodavcov sa v tejto súvislosti venovala už značná pozornosť, avšak úloha ďalších cicavcov v udržiavaní ohnísk kliešťami prenášaných agens v oblasti juhozápadného Slovenska zatiaľ nie je objasnená. Cieľom práce bude na základe analýzy vzoriek (tkanivá, kliešte) získaných z lovnej zveri sledovať výskyt a diverzitu kliešťami prenášaných mikroorganizmov v prenášačoch a hostiteľoch.

   Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (pmikulicek@fns.uniba.sk, B1 408)

   • Krvné parazity obojživelníkov a plazov
    Cieľ: Zistiť druhovú diverzitu a fylogenetické vzťahy krvných parazitov skupín Apicomplexa a Trypanosomatidae vo vzorkách obojživelníkov a plazov.

   Pavúkovce

   doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. (fenda@fns.uniba.sk, B1 423)

   • Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku
    Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov a na základe vlastných zberov a materiálu deponovaného na katedre zoológie zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku.
   • Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy
    Cieľ: Na základe vlastných zberov a publikovaných údajov zhrnúť stav poznania o faune klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy.
   • Parazitické roztoče (Acari) na bzdochách (Insecta, Heteroptera) na Slovensku
    Ciele: 1) Zistiť druhové zloženie parazitických roztočov a ich hostiteľské spektrum bzdôch; 2) Zistiť sezónnu dynamiku parazitických roztočov na modelovom druhu cifruša bezkrídla (Pyrrhocoris apterus); 3) Experimentálne overiť prenos roztoča Hemipteroseius adleri medzi hostiteľmi.
   • Využitie klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) vo forenznej akarológii
    Cieľ: Na základe vlastných terénnych experimentov stanoviť postupnosť osídľovania mŕtvych živočíšnych tkanív roztočmi v podmienkach Slovenska. Dosiahnuté výsledky budú mať využitie v kriminalistickej praxi

   Vážky

   Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

   • Rozšírenie pásikavca Cordulegaster heros (Odonata) na Slovensku
    Cieľ: Vytvoriť mapu známeho rozšírenia pásikavca Cordulegaster heros (Odonata) na Slovensku, výskumom v teréne overiť skutočné hranice jeho rozšírenia a analyzovať možné faktory určujúce resp. limitujúce výskyt tohto druhu.
   • Výskyt a habitatové nároky vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v riečnych ekosystémoch západného Slovenska
    Cieľ: Overiť recentný výskyt vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopoch riečnych ekosystémov, identifikovať ďalšie lokality druhu, charakterizovať osídlené a prípadne optimálne biotopy.

   Chrobáky

   RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (f.ciampor@savba.sk)

   • Analýza diverzity rodu Macrelmis (Coleoptera: Elmidae) v Ekvádore
    Cieľ: Literárne zdroje uvádzajú z územia Ekvádora 2 druhy rodu Macrelmis Motschulsky, 1860, čo však zďaleka neodráža druhové bohatstvo rodu v tejto oblasti. Cieľom práce je analýza bohatého materiálu rodu Macrelmis s využitím DNA barkódingu, zistenie počtu molekulárnych taxonomických jednotiek (MOTU), ich morfologická charakteristika a porovnanie zo známymi ekvádorskými druhmi.

   prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

   • Štruktúra a dynamika spoločenstiev lienkovitých (Coleoptera, Coccinellidae) na listnatých drevinách juhozápadného Slovenska s dôrazom na invázny potenciál druhu Harmonia axyridis
    Cieľ: Štúdium biodiverzity, štruktúry, dynamiky, priestorovej distribúcie lienkovitých na listnatých drevinách JZ Slovenska počas vegetačného i zimného obdobia s dôrazom na zastúpenie a habitatové preferencie nepôvodnej lienky východnej (Harmonia axyridis).

   doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (kodada@fns.uniba.sk, B1 424)

   • Taxonómia a fylogenéza taxónov historicky a súčasne klasifikovaných v rode Helichus Erichson (Coleoptera: Dryopidae)
    Cieľ: Helichus je rodom vodných chrobákov rozšíreným skoro celosvetovo. Doposiaľ je známych niekoľko desiatok druhov, ktoré boli klasifikované historicky v niekoľkých rodoch. Cieľom práce je analýza znakov charakterizujúce jednotlivé taxóny a predefinovanie charakteristík skupín druhov, pokus o vypracovanie ich fylogenézy a navrhnutie lepšieho taxonomického riešenia.
   • Terestrické Dryopidae Bornea – prehľad opísaných druhov a analýza nespracovaného materiálu (Coleoptera: Dryopidae)
    Cieľ: Borneo je centrom diverzity terestrických zástupcov chrobákov čeľade Dryopidae. Z Bornea je známy rod Sostea Pascoe, Geoparnus Besuchet a Spalacosostea Kodada. Cieľom práce je zostaviť prehľad opísaných druhov a spracovať rozsiahly neidentifikovaný materiál uložený v zbierkach. Súčasťou budú aj opisy nových taxónov a zostavenie identifikačných kľúčov.

   Blanokrídlovce

   prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

   • Fauna mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na území Borskej nížiny
    Ciele: Zistiť druhovú skladbu mravcov a ich epigeickú aktivitu v porastoch borovice lesnej v oblasti Borskej nížiny na plochách líšiacich sa vekom, stupňom zápoja a kontaktom s otvorenou krajinou. Vyhodnotiť zastúpenie ekologických, funkčných skupín a zoogeografických elementov. Poukázať na výskyt druhov indikačne významných pre lesné ekosystémy.

   Dvojkridlovce

   Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

   • Taxonómia európskych druhov skupiny Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae)
    Cieľ: Vypracovať prehľad znakov jednotlivých štádií európskych druhov skupiny Simulium tuberosum na základe publikovaných údajov, následne na vlastnom aj zbierkovom materiáli morfologicky aj molekulárne porovnať stredoeurópske druhy a posúdiť možnosti ich identity.
   • Hodnotenie biodiverzity modelovej skupiny hmyzu na vybranom území
    Cieľ: Pre modelovú skupinu hmyzu vo zvolenom území získať všetky údaje o výskyte, následne tieto vhodne doplniť vlastnými zbermi a vyhodnotiť zistené druhové bohatstvo, jeho distribúciu, odhadnúť skutočné druhové bohatstvo, vyhodnotiť vzácnosť zistených druhov.
   • Ekológia vybraných európskych druhov muškovitých (Diptera: Simuliidae)
    Cieľ: Na skupine príbuzných druhov muškovitých (Diptera: Simuliidae) získať dostupné údaje (z publikovaných aj vlastných zdrojov) o výskyte preimaginálnych štádií a zároveň údaje biotopoch, kde boli tieto druhy zistené. Vyhodnotiť toleranciu k jednotlivým faktorom ako aj stanoviť optimálne biotopy pre jednotlivé druhy, porovnať nároky druhov medzi sebou.
   • Molekulárna a morfologická variabilita druhov skupiny Prosimulium hirtipes (Diptera: Simuliidae)
    Cieľ: Na základe zbierkového materiálu vhodne doplneného o vlastné zbery identifikovať vo vybranom území druhy skupiny Prosimulium hirtipes (Diptera: Simuliidae), zostaviť ich morfologické opisy, charakterizovať genetickú variabilitu študovaných populácií, posúdiť možnú identitu zistených taxónov a navrhnúť vhodné znaky na ich rozlišovanie.
   • Molekulárna a morfologická variabilita druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe
    Cieľ: Na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe morfologicky a molekulárne charakterizovať jednotlivé populácie, posúdiť možnosť existencie kryptických taxónov, vysvetliť súčasnú genetickú štruktúru druhu.

   Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (bruderova@fns.uniba.sk, B1 419)

   • Identifikácia druhov čeľade Simuliidae pomocou metódy DNA barcoding
    Cieľ: DNA barcoding je jedna z metód, ktorá sa v čeľadi Simuliidae využíva na identifikáciu druhov. Cieľom diplomovej práce je u vybraných druhov čeľade Simuliidae vyhodnotiť molekulárnu variabilitu v úseku génu COI využívaného pre DNA barcoding a porovnať vlastné výsledky s publikovanými údajmi.

   Obojživelníky a plazy

   Mgr. Daniel Jablonski (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

   • Multilokusová analýza kontaktních zón u druhu Anguis graeca
    Cíl: Pomocí mitochondriální a mikrosatelitové DNA identifikovat kontaktní a potencionálně hybridní zónu na severním (A. fragilis) a jižním okraji (A. cephallonica) rozšíření A. graeca.
   • Populační struktura a ekologie rodu Anguis
    Cíl: Sběr a analýza populačních a ekologických dat u slepýšů na vybrané lokalitě v Bratislavě, zhodnocení zastoupení pohlaví, věkové struktury, sezonní a denní aktivity, preferencí stanoviště a pozorování antipredačních mechanizmů.
   • Genetická diverzita introdukovaných želv v Evropě
    Cíl: Pomocí analýzy mitochondriální DNA identifikovat genetickou diverzitu a původ introdukovaných želv na Slovensku a v Evropě.
   • Morfologie a pohlavní dimorfismus želv rodu Trachemys mimo areál původního rozšíření
    Cíl: Porovnat morfologii a pohlavní dospělost introdukovaných populací želv v Evropě s publikovanými daty vycházejících z původního areálu rozšíření.

   Vtáky

   doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

   • Hniezdna biológia vtákov
    Ciele: 1. Priebeh hniezdenia vybraných druhov. 2. Úspešnosť hniezdenia vybraných druhov vtákov.

   • Fauna hniezd a jej možný vplyv na hniezdenie vtákov.
    Cieľ: Zistiť zloženie hniezdnej fauny a stanoviť skupiny s najvyšším možných vplyvom na úspešnosť hniezdenia.

   • Hniezdna úspešnosť sýkorky v závislosti na dostupnosti potravy
    Cieľ: Cieľom práce je opísať úspech hniezdenia vybraných druhov v závislosti od dostupnosti vhodnej potravy.

   Mgr. Lucia Turčoková, PhD.(turcokova@fns.uniba.sk, B1 408)

   • Ornitocenózy poľnohospodárskej krajiny so zameraním na vinohradnícke oblasti
    Cieľ: Výskum ornitocenóz poľnohospodárskej vinohradníckej krajiny. Terénna práca počas celého roka so zameraním na hniezdne obdobie s použitím štandardných ornitologických metód výskumu. Zhodnotenie výskytu druhov a základných vegetačných parametrov štatistickými metódami.

   Cicavce

   Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (miklos@fns.uniba.sk, ziak@fns.uniba.sk, B1 413)

   • Drobné zemné cicavce vybranej oblasti
    Cieľ: Cieľom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené na základe determinovaného kostrového materiálu.
   • Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov
    Cieľ: Cieľom práce je zistiť zloženie spoločenstiev drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porovnanie skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce sú, podobne ako pri predošlej téme, odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.
   • Populačná ekológia drobných cicavcov
    Cieľ: Cieľom je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality.
   • Synúzie drobných zemných cicavcov
    Cieľ: Cieľom práce je zistiť zloženie spoločenstiev drobných zemných cicavcov v habitatoch s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porovnanie skladby a dynamiky spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, prípadne líniách.