Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (mrva@fns.uniba.sk,B1-416)

  • Ultraštruktúra nahých meňaviek (Gymnamoebia)
   Cieľ: Sumarizácia poznatkov o ultraštruktúre Gymnamoebia (prehľad literatúry). Pre št. odb. SB, BIO.
  • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií
   Cieľ: Sumarizácia doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).
  • Systematika a fylogenéza Amoebozoa
   Cieľ: Sumarizácia poznatkov o vývoji a súčasnom stave systematického postavenia a poznatkov o fylogenéze Amoebozoa (prehľad literatúry).

    doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (vdacny@fns.uniba.sk, B1 463)

   • Systematika, morfológia a fylogenéza nálevníkov austrálskych vačkovcov
    Cieľ: Na základe literárnych zdrojov podať prehľad o systematike, diverzite, morfológii, fylogenéze a výskyte nálevníkov radu Macropodiniida žijúcich v zažívacom trakte austrálskych vačkovcov skupiny Diprotodontia.

   • Morfologická a molekulárna evolúcia bachorových nálevníkov čeľade Ophryoscolecidae (Ciliophora: Litostomatea)
    Cieľ: Na základe literárnych zdrojov a matematických fylogenetických metód zrekonštruovať morfologickú a molekulárnu fylogenézu bachorových nálevníkov čeľade Ophryoscolecidae

   • Systematika a morfológia nálevníkov obývajúcich tráviaci trakt hlodavcov
    Cieľ: Na základe literárnych zdrojov podať prehľad o systematike, diverzite a morfológii, trichostomátnych nálevníkov žijúcich v zažívacom trakte hlodavcov.

   Pomalky

   RNDr. Peter Degma, CSc. (degma@fns.uniba.sk, B1-460)

    • Pomalky (Tardigrada) Sardínie (Taliansko)
     Cieľ: Morfologická analýza pomaliek zo vzoriek machov pochádzajúcich zo Sardínie. Porovnanie zloženia zistenej fauny pomaliek na tomto ostrove s literárnymi údajmi.

     Parazity

     Mgr. Daniel Jablonski, PhD. (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

     • Krevní parazité plazů východního mediteránu a středního Východu
      Cíl: Literární přehled o druhovém zastoupení krevních parazitů a jejich plazích hostitelů v oblasti mezi Balkánským poloostrovem až střední Asií. Součástí práce je mikroskopování a selekce pozitivních krevních roztěrů.

     RNDr. Eduard Stloukal, PhD. (stloukal@fns.uniba.sk, B1 466)

     • Hmyzom prenášané helmintózy
      Cieľ: Výskum rozšírenia na Slovensku, vektory (komáre a iný hmyz), prenos na cicavce (psy a iné mäsožravce) – aktivity pri týchto prácach môžu zahŕňať terénny výskum (odchyt komárov, odber krvi cicavcom) a laboratórny výskum (spracovanie materiálu PCR, mikroskopické vyšetrenia)

     Mgr. Lucia Turčoková, PhD. (turcokova@fns.uniba.sk, B1 408)

     • Krvné parazity vtákov a ich dopad na kondíciu a fitness
      Cieľ: Zosumarizovať práce týkajúce sa dopadu krvných parazitov na kondíciu jednotlivých druhov vtákov.

     Kôrovce

     RNDr. Eduard Stloukal, PhD. (stloukal@fns.uniba.sk, B1-466)

      • Rozšírenie rakov, ich chov v umelom prostredí a ochrana populácií
       Cieľ: Ich rozšírenie, pôvodné a invázne druhy, parazitárne ochorenia, chov v umelých podmienkach, reintrodukcia do prírody – aktivity pri týchto prácach môžu zahŕňať terénny výskum (výskum v potokoch a stojatých vodách, vrátane potápania) a laboratórny výskum (spracovanie materiálu PCR, mikroskopické vyšetrenia, GIS).

      Pavúkovce

      doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. (fenda@fns.uniba.sk, B1 423)

      • Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku
       Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku.
      • Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe
       Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných prác zostaviť katalóg a determinačné kľúče roztočov rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Prevláda práca s literatúrou a oboznámenie sa so základnými metódami zberu, spracovávania a determinácie materiálu.
      • Forenzná akarológia
       Cieľ: Na základe doteraz publikovanej literatúry zhrnúť súčasný stav poznania v oblasti forenznej akarológie.

      • Roztoče (Acari, Mesostigmata) bukových lesov na Slovensku
       Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v bukových lesoch na území Slovenska.
      • Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy
       Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania fauny klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy.

      Mgr. Jana Christophoryová, PhD. (christophoryova@gmail.com, B1 421)

      • Opis vybraných druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) Európy
       Cieľ: Morfologická a morfometrická analýza vybraných druhov šťúrikov Európy.
      • Opis vybraných druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) Venezuely
       Cieľ: Morfologická a morfometrická analýza vybraných druhov šťúrikov Venezuely.
      • Forézia šťúrikov
       Cieľ: Na základe literárnych údajov zistiť stav poznania o forézii šťúrikov.

      Mgr. Barbara Mangová, PhD. (barbara.mangova@savba.sk)

      • Pancierniky (Acari, Oribatida) ako medzihostitelia pásomníc (Cestodes)
       Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o panciernikoch (Acari, Oribatida) ako medzihostiteľoch veterinárne významných skupín pásomníc.

      Vážky

      Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

      • Rozšírenie a biotopy modelovej skupiny blízko príbuzných druhov vážok (Odonata)
       Cieľ: Na vybranej modelovej skupine vážok zosumarizovať údaje o rozšírení na modelovom území, doplniť terénnym výskumom a charakterizovať biotopy na lokalitách druhu. Porovnať nároky druhov medzi sebou.

      Chrobáky

      prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (milada.holecova@uniba.sk, B1 409)

      • Invázne druhy byľomorov (Cecidomyidae) na drevinách a ich regulácia prirodzenými nepriateľmi
       Cieľ: Zosumarizovať poznatky o škodcoch nepôvodných drevín na území Slovenska. Modelovými druhmi budú agát biely (Robinia pseudoacacia) a jeho škodca Obolodiplosis robinae a gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) a jej škodca Dasineura gleditchiae. Venovať pozornosť potenciálnej parazitácii oboch druhov byľomorov a štúdiu tritrofických väzieb.
      • Myrmekofília u chrobákov (Coleoptera): evolučné mechanizmy, biologické a ekologické adaptácie
       Cieľ: na základe preštudovanej literatúry zosumarizovať stav poznania evolučno-ekologických adaptácií zástupcov radu Coleoptera k myrmekofilnému spôsobu života. Zostaviť zoznam myrmekofilných chrobákov Slovenska.

      doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (kodada@fns.uniba.sk, B1 424)

      • Elmidae Bornea - prehľad opísaných a zaznamenaných druhov (Insecta: Coleoptera)
       Cieľ: Zostaviť prehľad opísaných a zaznamenaných druhov čeľade Elmidae z Bornea. Elmidae predstavujú veľmi diverzifikovanú skupinu chrobákov tečúcich vôd. Borneo je jedným z centier svetovej diverzity čeľade, doposiaľ však nevieme koľko druhov je vôbec zaznamenaných z tohto tretieho najväčšieho ostrova sveta.
      • Fylogenéza Coleoptera - prehľad recentných názorov (Insecta: Coleoptera)
       Cieľ: Cieľom práce je predstaviť prehľad najnovších názorov na fylogenézu radu.
      • Fylogenéza Elateroidea - prehľad recentných názorov (Insecta: Coleoptera)
       Cieľ: Elateroidea je veľká skupina chrobákov zahŕňajúca niekoľko rôzne veľkých čeľadí. Názory na usporiadanie jednotlivých čeľadí a ich fylogenézu sa líšia. V súčasnosti bolo publikovaných viacero prác, ktoré sa zaoberali riešením fylogenézy Elateroidea. Tieto práce sú založené na analýze množstva morfologických, alebo molekulárnych znakov. Cieľom práce je predstaviť a analyzovať výsledky týchto prác a diskutovať možné riešenia.

      Motýle a blanokrídlovce

      prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

      • Interakcie medzi modráčikmi (Lepidoptera, Lycaenidae) a mravcami (Hymenoptera, Formicidae) v podmienkach strednej Európy.
       Cieľ: Na základe preštudovanej literatúry charakterizovať životný cyklus, základné typy myrmekofílie u modráčikov rodu Phengaris v podmienkach strednej Európy. Bližšie špecifikovať manažmentové opatrenia v krajine, ktoré pomôžu udržať populácie ohrozených druhov rodu Phengaris v biotopoch ich výskytu.

      Blanokrídlovce

      Mgr. Adrián Purkart (mravce.info@gmail.com, B1 411)

      • Vplyv lokálnych mikrohabitatov na spoločenstvá mravcov (Hymenoptera, Formicidae)
       Cieľ: Zhrnúť súčasné poznatky o vplyve vybraných lokálnych mikrohabitatov na spoločenstvá terestrických článkonožcov so zameraním na mravce. Oboznámiť sa so základnými determinačnými znakmi a metódami výskumu definovanej skupiny.

      Dvojkrídlovce

      Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

      • Vizuálna atraktivita hostiteľov ovadov (Diptera: Tabanidae)
       Cieľ: Vypracovať prehľad faktorov, ktoré sa podieľajú na vizuálnej atrakcii ovadov (Diptera: Tabanidae) ku svojim hostiteľom. Pokusmi v teréne overiť efektívnosť vybraných vzorov.

      • Taxonómia a rozšírenie rodu Prosimulium (Diptera: Simuliidae) v Európe
       Cieľ: Rod Prosimulium predstavuje starú vývojovú líniu v čeľadi Simuliidae, ktorá je rozšírená v holarktickej oblasti. Európske druhy sú prevažne viazané na horské oblasti strednej a južnej Európy a poznanie ich skutočného rozšírenia je nedostatočné. Cieľom práce je vypracovať prehľad druhov zahŕňajúci ich taxonomický status a známe rozšírenie na základe údajov v publikáciách.

      • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe
       Cieľ: Na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe charakterizovať genetickú variabilitu jednotlivých populácii, navrhnúť spôsob jej formovania.

      Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (bruderova@fns.uniba.sk, B1 418)

      • Parazitárne ochorenia prenášané druhmi čeľade Simuliidae
       Cieľ: Druhy čeľade Simuliidae prenášajú viacero parazitárnych ochorení na zvieratá aj človeka. Cieľom bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o biológii patogénnych organizmov, ich životnom cykle a vzťahu k muškám z čeľade Simuliidae, ktoré slúžia ako ich vektory.

      • Využitie metódy DNA barcoding pri identifikácii druhov čeľade Simuliidae
       Cieľ: Druhy čeľade Simuliidae sú náročné na determináciu a zároveň je v tejto skupine množstvo taxonomických problémov. DNA barcoding je jedna z metód, ktorá sa využíva aj v tejto skupine na rozlišovanie druhov. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať prehľad poznatkov o používaní tejto metódy v čeľadi Simuliidae a na základe dostupných údajov zhodnotiť, či je DNA barcoding vhodný na rozlišovanie druhov Simuliidae.

      Ryby

      Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (grula@fns.uniba.sk, B1 421)

      • Ichytofauna vybraných Dunajských ramien v Bratislave
       Ciele: 1) Zosumarizovať poznatky o ichyofaune vybraného Dunajského ramena v Bratislave. 2) Poznatky porovnať so súčasným stavom.

      Plazy

      Mgr. Daniel Jablonski, PhD. (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

       • Fylogeneze a biogeografie rodu Zamenis
        Cieľ: Revize současného poznání fylogeneze a biogeografie rodu Zamenis, seznámení se s metodami výzkumu.
       • Ekologie a antipredační mechanismy v rodě Anguis
        Cieľ: Cílem práce bude literarní přehled o dosavadních poznatcích ekologie rodu Anguis. Součástí práce bude sběr primárních ekologických dat v terénu a jejich stručné zhodnocení.
       • Distribuce užovky stromové (Zamenis longissimus) na Slovensku
        Cíl: Syntéza publikovaných, nepublikovaných a vlastních distribučních dat u Z. longissimus a jejich zhodnocení.

        Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (pmikulicek@fns.uniba.sk, B1 408)

         • Taxonómia, fylogenéza a genetická diverzita korytnačiek rodu Testudo
          Cieľ: Literárna rešerš o taxonómii, fylogenéze, fylogeografii a genetickej diverzite suchozemských korytnačiek rodu Testudo žijúcich v západnom palearkte.

          Vtáky

          doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

           • Fauna vtáčích hniezd
            Cieľ: Cieľom práce je urobiť prehľad jednotlivých skupín bezchordátov v hniezdach vybraných druhov vtákov.
           • Nocovanie vtákov v umelých hniezdnych dutinách
            Cieľ: Zistiť aké druhy vtákov nocujú v búdkach. Sledovať v ktorom období zimy vtáky nocujú v búdkach.

           • Hniezdna biológia vtákov
            Cieľ: Cieľom práce je opísať priebeh hniezdenia vybraných druhov vtákov.
           • Migračné cesty vybraných druhov vtákov
            Ciele: 1. Priblížiť dôvody migrácie vybraných druhov vtákov. 2. Opísať ich základné migračné trasy a obdobie migrácií.

            Cicavce

            Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (miklos@fns.uniba.sk, ziak@fns.uniba.sk, B1 413)

            • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov
             Cieľ: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
            • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti
             Cieľ: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
            • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
             Cieľ: Na základe kvantifikovaných habitatových premenných zistiť vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov.
            • Priestorová aktivita drobných cicavcov
             Cieľ: Koncept tzv. individuálneho okrsku (angl. home range) je využívaný ako charakteristika priestorovej aktivity pre rôzne živočíšne taxóny, najviac však azda pre cicavce. Práca typu literárnej rešerše. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti individuálneho okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
            • Variabilita populácií drobných cicavcov
             Cieľ: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
            • Vplyv manažmentových zásahov do štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
             Cieľ: Analýza vplyvu manažmentových opatrení vegetačnej štruktúry (napr. kosba, ťažba dreva atď.) na dynamiku spoločenstiev drobných cicavcov a na autekologické parametre jednotlivých druhov.
            • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov
             Cieľ: Rozbor zmien areálu vybranej skupiny drobných cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach.

            Iné

            RNDr. Fedor Čiampor, PhD. (f.ciampor@savba.sk)

            • DNA metabarkóding sladkovodných bezstavovcov Ciele:1. Prehľad súčasných poznatkov o využívaní metabarkódingu v štúdiu diverzity vodných bezstavovcov. 2. Definovanie a) výhod a nedostatkov DNA metabarkódingu a b) možností využitia tejto metódy vo výskume na Slovensku

            Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

            • Glaciálne refúgiá vodného hmyzu v Európe
             Cieľ: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.

            doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

            • Počiatky fenologických pozorovaní
             Cieľ: Zhrnúť základné poznatky o začiatkoch fenologických pozorovaní v Európe.
            • Školské zoologické zbierky a ich využitie v pedagogickom procese
             Ciele: 1. Vysvetliť význam školských zbierok pre proces výučby biológie. 2. Pripraviť praktickú pomôcku využiteľnú pri výučbe biológie stavovcov na stredných školách v podobe prezentácie na CD.
            • Migrácie živočíchov
             Ciele: 1. Priblížiť dôvody migrácií vybraných skupín živočíchov. 2. Opísať ich migračné trasy.