Témy bakalárskych prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (mrva@fns.uniba.sk,B1-416)

  • Ultraštruktúra nahých meňaviek (Gymnamoebia)
   Cieľ: Sumarizácia poznatkov o ultraštruktúre Gymnamoebia (prehľad literatúry). Pre št. odb. SB, BIO.
  • Biotopy a rozšírenie nahých meňaviek
   Cieľ: Sumarizácia doposiaľ zistených poznatkov o biotopoch a celosvetovom rozšírení nahých meňaviek (prehľad literatúry). Pre št. odb. SB, BIO.
  • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií
   Cieľ: Sumarizácia doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).
  • Systematika a fylogenéza Amoebozoa
   Cieľ: Sumarizácia poznatkov o vývoji a súčasnom stave systematického postavenia a poznatkov o fylogenéze Amoebozoa (prehľad literatúry).

    doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (vdacny@fns.uniba.sk, B1 463)

   • Systematika, morfológia a fylogenéza astomátnych nálevníkov z maloštetinavcov
    Cieľ: Na základe literárnych zdrojov podať prehľad o systematike, diverzite, morfológii, fylogenéze a výskyte astomátnych nálevníkoch žijúcich v zažívacom trakte maloštetinavcov.
   • Endosymbiontné nálevníky rodu Clevelandella (Ciliophora: Armophorea)
    Cieľ: Na základe literárnych zdrojov podať prehľad o morfológii, diverzite, fylogenéze a výskyte nálevníkov rodu Clevelandella.

    Brušnobrvce

    doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc. (tirjakova@fns.uniba.sk, B1 414)

    • Brušnobrvce (Gastrotricha): morfológia, ekológia, rozšírenie a väzba na biotop
     Ciel: Cieľom práce bude sumarizácia údajov z literatúry + oboznámenie sa so základnými determinačnými znakmi a metódami výskumu brušnobrvcov s možnosťou pokračovania v rámci diplomovej práce.

    Pomalky

    RNDr. Peter Degma, CSc. (degma@fns.uniba.sk, B1-460)

     • Pomalky (Tardigrada) Indonézie
      Cieľ: Zosumarizovanie literárnych údajov o faune pomaliek Indonézie a ich doplnenie na základe morfologickej analýzy vzoriek pochádzajúcich z ostrovov Jáva a Bali.

     • Pomalky (Tardigrada) Západnej Kréty (Grécko)
      Cieľ: Morfologická analýza pomaliek zo vzoriek machov pochádzajúcich zo západnej Kréty. Porovnanie zloženia zistenej fauny pomaliek na tomto ostrove s literárnymi údajmi.
     • Fauna pomaliek (Tardigrada) v ruinách vybraných hradov Slovenska
      Cieľ: Získať poznatky o faune Tardigrada v ruinách vybraných hradov. Bakalárska práca je súčasťou výskumu pomaliek na území celého Slovenska.
     • Pomalky (Tardigrada) Sardínie (Taliansko)
      Cieľ: Morfologická analýza pomaliek zo vzoriek machov pochádzajúcich zo Sardínie. Porovnanie zloženia zistenej fauny pomaliek na tomto ostrove s literárnymi údajmi.

      Parazity

      RNDr. Eduard Stloukal, PhD. (stloukal@fns.uniba.sk, B1 466)

      • Hmyzom prenášané helmintózy
       Cieľ: Výskum rozšírenia na Slovensku, vektory (komáre a iný hmyz), prenos na cicavce (psy a iné mäsožravce) – aktivity pri týchto prácach môžu zahŕňať terénny výskum (odchyt komárov, odber krvi cicavcom) a laboratórny výskum (spracovanie materiálu PCR, mikroskopické vyšetrenia)

      Mgr. Lucia Turčoková, PhD. (turcokova@fns.uniba.sk, B1 408)

      • Krvné parazity vtákov a ich dopad na kondíciu a fitness
       Cieľ: Zosumarizovať práce týkajúce sa dopadu krvných parazitov na kondíciu jednotlivých druhov vtákov.

      Kôrovce

      RNDr. Eduard Stloukal, PhD. (stloukal@fns.uniba.sk, B1-466)

       • Rozšírenie rakov, ich chov v umelom prostredí a ochrana populácií
        Cieľ: Ich rozšírenie, pôvodné a invázne druhy, parazitárne ochorenia, chov v umelých podmienkach, reintrodukcia do prírody – aktivity pri týchto prácach môžu zahŕňať terénny výskum (výskum v potokoch a stojatých vodách, vrátane potápania) a laboratórny výskum (spracovanie materiálu PCR, mikroskopické vyšetrenia, GIS).

       Pavúkovce

       doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. (fenda@fns.uniba.sk, B1 423)

       • Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku
        Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku.
       • Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe
        Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných prác zostaviť katalóg a determinačné kľúče roztočov rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Prevláda práca s literatúrou a oboznámenie sa so základnými metódami zberu, spracovávania a determinácie materiálu.
       • Forenzná akarológia
        Cieľ: Na základe doteraz publikovanej literatúry zhrnúť súčasný stav poznania v oblasti forenznej akarológie.

       • Roztoče (Acari, Mesostigmata) bukových lesov na Slovensku
        Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch (Acari, Mesostigmata) v bukových lesoch na území Slovenska.
       • Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy
        Cieľ: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania fauny klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy.

       Mgr. Jana Christophoryová, PhD. (christophoryova@gmail.com, B1 421)

       • Opis vybraných druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) Európy
        Cieľ: Morfologická a morfometrická analýza vybraných druhov šťúrikov Európy.
       • Opis vybraných druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) Venezuely
        Cieľ: Morfologická a morfometrická analýza vybraných druhov šťúrikov Venezuely.
       • Forézia šťúrikov
        Cieľ: Na základe literárnych údajov zistiť stav poznania o forézii šťúrikov.

       RNDr. Mária Kazimírová, CSc. (uzaemkaz@savba.sk, SAV)

       • Kliešte – prenášače krvných parazitov Babesia spp. a Theilleria spp.
        Cieľ: Na základe literárnej rešerše spracovať prehľad o význame kliešťov ako prenášačov krvných parazitov Babesia spp. a Theilleria spp. (Apicomplexa) s dôrazom na druhy, ktoré spôsobujú ochorenia ľudí a zvierat.

       Vážky

       Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

       • Rozšírenie a biotopy modelovej skupiny blízko príbuzných druhov vážok (Odonata)
        Cieľ: Na vybranej modelovej skupine vážok zosumarizovať údaje o rozšírení na modelovom území, doplniť terénnym výskumom a charakterizovať biotopy na lokalitách druhu. Porovnať nároky druhov medzi sebou.

       Chrobáky

       doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (kodada@fns.uniba.sk, B1 424)

       • Elmidae Bornea - prehľad opísaných a zaznamenaných druhov (Insecta: Coleoptera)
        Cieľ: Zostaviť prehľad opísaných a zaznamenaných druhov čeľade Elmidae z Bornea. Elmidae predstavujú veľmi diverzifikovanú skupinu chrobákov tečúcich vôd. Borneo je jedným z centier svetovej diverzity čeľade, doposiaľ však nevieme koľko druhov je vôbec zaznamenaných z tohto tretieho najväčšieho ostrova sveta.
       • Fylogenéza Coleoptera - prehľad recentných názorov (Insecta: Coleoptera)
        Cieľ: Cieľom práce je predstaviť prehľad najnovších názorov na fylogenézu radu.
       • Fylogenéza Elateroidea - prehľad recentných názorov (Insecta: Coleoptera)
        Cieľ: Elateroidea je veľká skupina chrobákov zahŕňajúca niekoľko rôzne veľkých čeľadí. Názory na usporiadanie jednotlivých čeľadí a ich fylogenézu sa líšia. V súčasnosti bolo publikovaných viacero prác, ktoré sa zaoberali riešením fylogenézy Elateroidea. Tieto práce sú založené na analýze množstva morfologických, alebo molekulárnych znakov. Cieľom práce je predstaviť a analyzovať výsledky týchto prác a diskutovať možné riešenia.

       Blanokrídlovce

       prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (holecova@fns.uniba.sk, B1 409)

       • Fauna mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na území Borskej nížiny
        Ciele: Zistiť druhovú skladbu mravcov a ich epigeickú aktivitu v porastoch borovice lesnej v oblasti Borskej nížiny na plochách líšiacich sa vekom, stupňom zápoja a kontaktom s otvorenou krajinou. Vyhodnotiť zastúpenie ekologických, funkčných skupín a zoogeografických elementov. Poukázať na výskyt druhov indikačne významných pre lesné ekosystémy.

       Mgr. Adrián Purkart (mravce.info@gmail.com, B1 411)

       • Spoločenstvá samotárskych včiel (Hymenoptera, Apoidea) v urbánnom prostredí
        Cieľ: Zhrnúť súčasné poznatky o vplyve urbanizácie na spoločenstvá samotárskych včiel. Oboznámiť sa so základnými determinačnými znakmi a metódami výskumu definovanej skupiny.

       • Vplyv lokálnych mikrohabitatov na spoločenstvá mravcov (Hymenoptera, Formicidae)
        Cieľ: Zhrnúť súčasné poznatky o vplyve vybraných lokálnych mikrohabitatov na spoločenstvá terestrických článkonožcov so zameraním na mravce. Oboznámiť sa so základnými determinačnými znakmi a metódami výskumu definovanej skupiny.

       Dvojkrídlovce

       Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

       • Taxonómia a rozšírenie rodu Prosimulium (Diptera: Simuliidae) v Európe
        Cieľ: Rod Prosimulium predstavuje starú vývojovú líniu v čeľadi Simuliidae, ktorá je rozšírená v holarktickej oblasti. Európske druhy sú prevažne viazané na horské oblasti strednej a južnej Európy a poznanie ich skutočného rozšírenia je nedostatočné. Cieľom práce je vypracovať prehľad druhov zahŕňajúci ich taxonomický status a známe rozšírenie na základe údajov v publikáciách.

       • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe
        Cieľ: Na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe charakterizovať genetickú variabilitu jednotlivých populácii, navrhnúť spôsob jej formovania.

       Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (bruderova@fns.uniba.sk, B1 418)

       • Medicínsky a veterinárne významné druhy čeľade Simuliidae v Európe
        Cieľ: Zhrnúť poznatky o biológii a rozšírení druhov z čeľade Simuliidae, ktoré napádajú človeka a hospodárske zvieratá. Sú to predovšetkým druhy, ktoré pri premnožení masovo napádajú dobytok alebo prenášajú parazitárne ochorenia na dobytok aj domáce zvieratá. U ľudí niektoré z týchto druhov spôsobujú zdravotné problémy, ktoré sa označujú ako simuliotoxikóza.

       • Využitie metódy DNA barcoding pri identifikácii druhov čeľade Simuliidae
        Cieľ: Druhy čeľade Simuliidae sú náročné na determináciu a zároveň je v tejto skupine množstvo taxonomických problémov. DNA barcoding je jedna z metód, ktorá sa využíva aj v tejto skupine na rozlišovanie druhov. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať prehľad poznatkov o používaní tejto metódy v čeľadi Simuliidae a na základe dostupných údajov zhodnotiť, či je DNA barcoding vhodný na rozlišovanie druhov Simuliidae.

       Ryby

       Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (grula@fns.uniba.sk, B1 421)

       • Ichytofauna vybraných Dunajských ramien v Bratislave
        Ciele: 1) Zosumarizovať poznatky o ichyofaune vybraného Dunajského ramena v Bratislave. 2) Poznatky porovnať so súčasným stavom.

       Obojživelníky a plazy

       Mgr. Daniel Jablonski (jablonski.dan@gmail.com, B1 425)

        • Fylogeneze a biogeografie rodu Zamenis
         Cieľ: Revize současného poznání fylogeneze a biogeografie rodu Zamenis, seznámení se s metodami výzkumu.
        • Ekologie a antipredační mechanismy v rodě Anguis
         Cieľ: Cílem práce bude literarní přehled o dosavadních poznatcích ekologie rodu Anguis. Součástí práce bude sběr primárních ekologických dat v terénu a jejich stručné zhodnocení.
        • Introdukované želvy na Slovensku - distribuce, molekulární identifikace
         Cíl: Kompilace distribučních dat introdukovaných sladkovodních želv na Slovensku a jejich vliv na autochtonní populace Emys orbicularis, seznámení se s metodami výzkumu, sekvenování DNA.

         Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (pmikulicek@fns.uniba.sk, B1 408)

          • Rozšírenie a genetická diverzita nepôvodných korytnačiek v Európe
           Cieľ: Literárna rešerš a praktické mapovanie rozšírenia a genetickej diverzity nepôvodných severoamerických korytnačiek v Európe, so zameraním na Slovensko.

           Vtáky

           Mgr. Ivana Czocherova (czocherova@fns.uniba.sk, B1 404)

           • Komunikácia prostredníctvom vtáčieho spevu
            Ciele: 1. Objasnenie stavu poznania produkcie vtáčieho spevu pohlaviami.
            2. Priblíženie interakcií vtákov na základe štúdia názorných playbackových experimentov.

           doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

            • Fauna vtáčích hniezd
             Cieľ: Cieľom práce je urobiť prehľad jednotlivých skupín bezchordátov v hniezdach vybraných druhov vtákov.
            • Hniezdna biológia vtákov
             Cieľ: Cieľom práce je opísať priebeh hniezdenia vybraných druhov vtákov.
            • Distribúcia vrany čiernej a vrany popolavej v Bratislave
             Ciele: 1) Zosumarizovať poznatky o rozšírení vrany v Bratislave. 2) Zmapovať súčasné rozšírenie vrany vo vybranej časti Bratislavy.
            • Migračné cesty vybraných druhov vtákov
             Ciele: 1. Priblížiť dôvody migrácie vybraných druhov vtákov. 2. Opísať ich základné migračné trasy a obdobie migrácií.

             Cicavce

             Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (miklos@fns.uniba.sk, ziak@fns.uniba.sk, B1 413)

             • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov
              Cieľ: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.).
             • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti
              Cieľ: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti.
             • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
              Cieľ: Na základe kvantifikovaných habitatových premenných zistiť vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov.
             • Priestorová aktivita drobných cicavcov
              Cieľ: Koncept tzv. individuálneho okrsku (angl. home range) je využívaný ako charakteristika priestorovej aktivity pre rôzne živočíšne taxóny, najviac však azda pre cicavce. Práca typu literárnej rešerše. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti individuálneho okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity.
             • Variabilita populácií drobných cicavcov
              Cieľ: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov.
             • Vplyv manažmentových zásahov do štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
              Cieľ: Analýza vplyvu manažmentových opatrení vegetačnej štruktúry (napr. kosba, ťažba dreva atď.) na dynamiku spoločenstiev drobných cicavcov a na autekologické parametre jednotlivých druhov.
             • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov
              Cieľ: Rozbor zmien areálu vybranej skupiny drobných cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach.

             Mgr. Ivan Stolárik (stolarik@fns.uniba.sk, B1 418)

             • Drobné zemné cicavce (Soricomorpha, Rodentia) Albánska
              Cieľ: Sumarizovať doterajšie publikované práce o drobných zemných cicavcoch z Balkánu, hlavne z územia Albánska. Spracovať zozbieraný materiál, nazbieraný počas viacerých expedícií do tejto oblasti. Zamerať sa hlavne na ich fylogenetický status.

             Iné

             doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (orszaghova@fns.uniba.sk, B1 462)

             • Počiatky fenologických pozorovaní Cieľ: Zhrnúť základné poznatky o začiatkoch fenologických pozorovaní v Európe.
             • Školské zoologické zbierky a ich využitie v pedagogickom proceseCiele: 1. Vysvetliť význam školských zbierok pre proces výučby biológie. 2. Pripraviť praktickú pomôcku využiteľnú pri výučbe biológie stavovcov na stredných školách v podobe prezentácie na CD.
             • Migrácie živočíchov
              Ciele: 1. Priblížiť dôvody migrácií vybraných skupín živočíchov. 2. Opísať ich migračné trasy.

             Mgr. Marcela Bučeková (marcela.bucekova@gmail.com, UMB SAV)

              • Antimikrobiálne peptidy – ich biologické vlastnosti a farmakologické využitie
               Ciele: 1. Charakterizácia vlastností a mechanizmov účinku antimikrobiálnych peptidov. 2. Prehľad prístupov získavania antimikrobiálnych peptidov. 3. Využitie antimikobiálnych peptidov v humánnej medicíne.

               Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (kudela@fns.uniba.sk, B1 419)

                • Glaciálne refúgiá vodného hmyzu v Európe
                 Cieľ: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.