Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (martin.mrva@uniba.sk, B1-416)

  • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií
   Anotácia: Práca sa zameriava na sumarizáciu doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).

  Pomalky

  RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1-460)

   • Terestrické pomalky (Tardigrada) z Ostrova kráľa Juraja (Južné Shetlandské ostrovy, Antarktída)
    Anotácia: Bakalárska práca je založená na analýze vzoriek machov získaných na Ostrove kráľa Juraja v Južných Shetlandských ostrovoch (Antarktída). Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude porovnané s literárnymi faunistickými údajmi z ostrova.
   • Pomalky (Tardigrada) vo vybraných rašeliništiach severného Slovenska
    Anotácia: Bakalárska práca je založená na analýze vzoriek machorastov z niekoľkých rašelinísk na severe Slovenska. Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude porovnané s literárnymi faunistickými údajmi z celého Slovenska.

   • Terestrické pomalky (Tardigrada) Vysokých Tatier (S Slovensko)
    Anotácia: Bakalárska práca je založená na analýze vzoriek machov získaných vo Vysokých Tatrách na transekte Bielovodská dolina - Batizovské pleso. Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude doplnené o literárne údaje z Vysokých Tatier aby sme získali ucelený obraz o aktuálnych znalostiach o faune pomaliek tejto oblasti.

     

    Pavúkovce

    doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. (peter.fenda@uniba.sk, B1 423)

    • Klieštikovce (Acari, Mesostigmata) pohoria Burda (južné Slovensko)
     Anotácia: Fauna klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) je na Slovensku komplexne spracovaná iba v niekoľkých orografických celkoch. Jedným z nedostatočne preskúmaných území je aj pohorie Burda na južnom Slovensku. Cieľom práce je vypracovať zoznam klieštikovcov v záujmovom území na základe publikovaných literárnych údajov a materiálu deponovaného na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
    • Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe
     Anotácia: Fauna roztočov čeľade Zerconidae je vo väčšine krajín Európy prakticky neznáma. Práca nadväzuje na bakalársku prácu z roku 2018, kde bol zostavený katalóg známych európskych druhov. V rámci bakalárskej práce bude vypracovaný determinačný kľúč európskych druhov a bude spracovaná časť materiálu roztočov rodu Zercon z rôznych oblastí Európy deponovaný na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
    • Forenzná akarológia
     Anotácia: Na základe doteraz publikovanej literatúry zhrnúť súčasný stav poznania v oblasti forenznej akarológie.

    Mgr. Jana Christophoryová, PhD. (christophoryova@gmail.com, B1 421)

    • Forézia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones)
     Anotácia: Forézia predstavuje neparazitický vzťah medzi živočíchmi rôznych taxónov, v ktorom šťúrik využíva hostiteľa na prenos do nových habitátov s potencionálnym zdrojom potravy. Poinar et al. (1998) sumarizovali záznamy foretických asociácií medzi šťúrikmi a 44 čeľaďami hmyzu a 3 čeľaďami pavúkovcov. Odvtedy nebola publikovaná práca, ktorá by doplnila poznanie hostiteľov, ale aj druhov šťúrikov využívaných foréziu. Cieľom práce je tak doplniť nové údaje z publikovaných, ale aj nepublikovaných údajov o forézii šťúrikov.
    • Šťúriky (Arachnida: Pseudoscorpiones) asociované so živočíchmi
     Anotácia: Šťúriky sú predátory, ktoré bežne nájdeme v hrabanke alebo pôde. Mnohé druhy sú ale svojim výskytom viazané na hniezda mravcov, včiel, vtákov alebo drobných zemných cicavcov, poprípade sú foretické. Cieľom bakalárskej práce je sumarizácia údajov o šťúrikoch asociovaných so živočíchmi a získanie nových údajov vlastným zberom..
    • Opis šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) vybraných lokalít Ázie
     Anotácia: Šťúriky ako jeden z radov pavúkovcov reprezentujú predátory, ktoré obývajú celý rad terestrických habitátov vo väčšine sveta, vrátane ostrovov. Väčšina druhov je rozšírená v trópoch a subtrópoch. Počas posledných rokov sa podarilo získať materiál z viacerých lokalít Ázie, ktorej druhová diverzita šťúrikov je stále pomerne málo známa. Cieľom práce je identifikácia nazbieraných šťúrikov a opis nedostatočne známych taxónov.

    Vážky

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

    • Rozšírenie a biotopy modelovej skupiny blízko príbuzných druhov vážok (Odonata)
     Anotácia: Práca na vybranej modelovej skupine vážok sumarizuje údaje o rozšírení na modelovom území, doplní ich terénnym výskumom a charakterizuje biotopy na lokalitách druhu. Porovnáva nároky druhov medzi sebou.

    Blanokrídlovce

    Mgr. Adrián Purkart (mravce.info@gmail.com, B1 411)

    • Včela medonosná (Hymenoptera, Apidae) a jej uplatnenie v pedagogickom procese
     Anotácia: Včela medonosná (Apis mellifera) patrila medzi prvé domestikované druhy hmyzu. Dnes patrí medzi najvýznamnejšie chované druhy živočíchov pre jej opeľovacie schopnosti a produkciu medu. Aj vďaka ľuďom je s výnimkou Antarktídy rozšírená na všetkých kontinentoch. V súčasnosti je včela medonosná ohrozená kvôli rôznorodým ochoreniam. Cieľom tejto práce je predstaviť včelu medonosnú a zosumarizovať jej uplatnenie v pedagogickom procese.
    • Mravce (Hymenoptera, Formicidae) a ich uplatnenie v pedagogickom procese
     Anotácia: Mravce predstavujú významnú súčasť terestrických ekosystémov. V miestach ich výskytu dominujú svojim počtom a aktívne sa podieľajú na zmenách prostredia, v ktorom žijú. Menia dostupnosť zdrojov pre iné organizmy v spoločenstve, vďaka čomu sú označované za ekosystémových inžinierov. Cieľom tejto práce je zosumarizovať uplatnenie mravcov v pedagogickom procese.

    Hmyz - ostatné skupiny

    Mgr. Katarína Goffová, PhD. (katarina.goffova@uniba.sk, B1 419)

    • Vybrané skupiny hmyzu v potrave včelárika zlatého (Merops apiaster) na Podunajsku
     Anotácia: Dominantnú zložku potravy včelárika zlatého (Merops apiaster Linnaeus, 1758; Coraciiformes) tvoria blanokrídlovce (Hymenoptera), ale chýbajú presnejšie dáta o druhovom zložení jeho potravy na našom území. Cieľom práce bude skompletizovať poznatky o potrave včelárika zlatého na Slovensku a vo svete. V rámci bakalárskej práce bude prebiehať analýza vývržkov získaných od jedincov kolónie včelárikov na pieskovej dune v Radvani nad Dunajom. Na základe získaných dát bude vyhodnotené druhové spektrum hmyzu v potrave mláďat a dospelcov včelárika zlatého. Tieto údaje budú porovnané s dátami z iných lokalít Podunajska.

    prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. (milada.holecova@uniba.sk, B1 409)

    • Interakcie medzi modráčikmi (Lepidoptera, Lycaenidae) a mravcami (Hymenoptera, Formicidae) v podmienkach Európy
     Anotácia: Na základe preštudovanej literatúry charakterizovať životný cyklus, základné typy myrmekofílie u modráčikov rodu Phengaris v podmienkach Európy, ktoré sa vyvíjajú ako sociálne parazity v hniezdach mravcov rodu Myrmica. Bližšie špecifikovať manažmentové opatrenia v krajine, ktoré pomôžu udržať populácie ohrozených druhov rodu Phengaris v biotopoch ich výskytu.

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

    • Glaciálne refúgiá vodného hmyzu v Európe
     Anotácia: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.

    Dvojkrídlovce

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

    • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej
     Anotácia: Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) je stredoeurópsky horský druh, neskôr postupne nachádzaný aj v rôznych juhoeurópskych pohoriach a jeho areál kopírujúci tieto pohoria je fragmentovaný. Práca charakterizuje na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum genetickú variabilitu jednotlivých populácii a hľadá spôsob jej formovania.
    • Taxonómia a rozšírenie rodu Prosimulium (Diptera: Simuliidae) v Európe
     Anotácia: Rod Prosimulium predstavuje starú vývojovú líniu v čeľadi Simuliidae, ktorá je rozšírená v holarktickej oblasti. Európske druhy sú prevažne viazané na horské oblasti strednej a južnej Európy a poznanie ich skutočného rozšírenia je nedostatočné. Cieľom práce je vypracovať prehľad druhov zahŕňajúci ich taxonomický status a známe rozšírenie na základe údajov v publikáciách.

    Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. (tatiana.kudelova@uniba.sk, B1 418)

    • Rozšírenie medicínsky a veterinárne významných druhov čeľade Simuliidae (Diptera) v Európe
     Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na európske druhy mušiek (Diptera: Simuliidae), ktoré ohrozujú ľudí a zvieratá buď priamym napádaním, alebo prenosom parazitárnych ochorení. Práca prináša zhrnutie základných poznatkov o morfológii, biológii a ekológii mušiek. Bakalárska práca je zameraná hlavne na rozšírenie parazitologicky významných druhov v Európe a prináša zhrnutie dostupných údajov o areáloch týchto druhov.

    • Taxonómia stredoeurópskych druhov rodu Prosimulium (Diptera: Simuliidae)
     Anotácia: Do rodu Prosimulium (Diptera: Simuliidae) patria hlavne druhy vyvíjajúce sa vo vyšších nadmorských výškach. Mnohé z nich sú indikátory kvality prostredia, avšak patria sem aj niektoré parazitologicky významné druhy. Vďaka ich viazanosti na vysokohorské habitaty sú zároveň vhodnou modelovou skupinou pre fylogeografické štúdie. Podmienkou pre ďalší výskum tejto skupiny je správna taxonómia a poznanie druhového bohatstva. Bakalárska práca je zameraná na taxonomické problémy stredoeurópskych druhov mušiek rodu Prosimulium a zistenie vnútrodruhovej a medzidruhovej genetickej variability u vybraných druhov tejto skupiny.

    Ryby

    Mgr. Daniel Gruľa, PhD. (daniel.grula@uniba.sk, B1 421)

    • Ichytofauna Chorvátskeho ramena v Petržalke
     Anotácia: Údaje o ichtyofaune Chorvátskeho ramena absentujú už od jeho úprav pri budovaní sídliska. Vykonaním série ichtyologických prieskumov pozdĺž celého ramena a preskúmaním aktuálneho druhového zloženia a abundancie ichtyofauny, bude poskytnutý komplexný obraz o jeho ichtyofaune a to po prvý raz za posledné desaťročia.

    Mgr. Kristína Hôrková, PhD. (kristina.horkova@uniba.sk, B2 400)

    • Využitie narušenia bilaterálnej symetrie rýb ako nástroja na detekciu znečistenia vôd
     Anotácia: Znečistenie životného prostredia negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu vodných ekosystémov, ale aj v nich žijúce organizmy. Jedny z citlivých organizmov, ktoré výrazne reagujú na zmenené environmentálne podmienky sú ryby. U nich môže dôjsť v dôsledku environmentálnych stresorov k narušeniu normálnych bunkových a fyziologických procesov zodpovedných za vývojovú homeostázu a stabilitu. Takéto narušenie homeostázy sa môže prejaviť na tvare tela rýb odchýlkami od bilaterálnej symetrie, tzv. premenlivou asymetriou. Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať prostredníctvom literárnej rešerše súčasné poznatky o využití asymetrie ako morfometrického nástroja pri hodnotení vplyvu environmentálnych stresorov/znečistenia na tvar tela rýb.

    Obojživelníky

    Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk, B1 408)

    • Populačná a reprodukčná biológia vodných skokanov rodu Pelophylax
     Anotácia: Vodné skokany rodu Pelophylax zahŕňajú trinásť v súčasnosti rozlišovaných druhov a tri hybridné taxóny rozšírené v západnom palearkte. Najvyššia taxonomická a genetická diverzita skokanov je pritom na Balkáne, kde sa stretáva niekoľko druhov a evolučných línií. V strednej Európe rozlišujeme dva sexuálne druhy, ktoré hybridizujú za vzniku asexuálneho taxónu s hybridogenetickou reprodukciou. Hybridogenéza je považovaná za spôsob modifikovanej partenogenézy. Kým partenogenetická hybridná samica kladie neoplodnené diploidné vajíčka, hybridogenetická samica (alebo zriedkavejšie samec) eliminuje genóm jedného rodičovského druhu a klonálne prenáša spravidla nerekombinovaný genóm druhého rodičovského druhu. Schopnosť jedného rodičovského genómu eliminovať ten druhý sa zdá byť u hybridov taxonomicky a geograficky podmienená. Cieľom práce bude vypracovať literárnu rešerš o reprodukčnej a populačnej biológii vodných skokanov, ako aj riešiť parciálne úlohy v molekulárnom laboratóriu. Potenciálni študenti a študentky by mali vykazovať veľké nadšenie z riešenej témy, byť usilovní v laboratórnej práci, mať v láske zoológiu, genetiku a štatistiku, ako aj porozumieť anglickému odbornému textu.

    Plazy

    Mgr. Petr Papežík (papezik1@uniba.sk, B1 411)

     • Ekologie a rozšíření užovky stromové, Zamenis longissimus (Ophidia: Colubridae) v Bratislavě
      Anotácia: Užovka stromová je taxon obývající v rámci svého areálu často stanoviště člověkem vytvořená či alespoň ovlivněná. Často se tak s ní lze setkat i v centrech velkých měst, pokud je zde dostatek málo využívaných nebo opuštěných budov, které jí slouží jako úkryt a napomáhají jí při hledání potravy. Fragmentace městského prostředí však ztěžuje hadům nejen disperzi či migraci krajinou, avšak může často způsobit i přerušení toků genů mezi jednotlivými subpopulacemi. Cílem předkládané práce je shromáždit dostupné literární zdroje o pohybové aktivitě a preferenci antropogenních habitatů užovky stromové. Získané údaje následně porovnat s daty získanými během monitoringu v intravilánu města Bratislavy.

       Vtáky

       doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (zlatica.orszaghova@uniba.sk, B1 462)

        • Zmena polohy vajíčok v hniezde vtákov v priebehu inkubácie
         Anotácia: Bakalárska práca sa venuje zmenám polohy vajíčok sýkorky a škorca v hniezde v priebehu inkubácie. Zároveň sleduje zmeny v otáčaní vajíčok, ich pravidelnosť, resp. nepravidelnosť v cirkulácii vajíčok.

        • Závisí úspešnosť liahnutia mláďat na poradí kladenia vajíčok?
         Anotácia: Bakalárska práca sa venuje sledovaniu úspešnosti liahnutia mláďat v závislosti na poradí kladenia vajíčok sýkorky a škorca. Zároveň sleduje aj úspešnosť vyletenia mláďat.

        Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. (lucia.turcokova@uniba.sk, B1 408)

        • Typy vtáčích hniezd a faktory ovplyvňujúce ich konštrukciu
         Anotácia: Hniezda sú viacrozmerné štruktúry, ktoré zabezpečujú rozličné funkcie, ako sú napríklad minimalizácia rizika predácie hniezda, vytvorenie vhodnej mikroklímy či zníženie škodlivého vplyvu parazitov. S ohľadom na jednotlivé funkcie, ktoré majú plniť, môžu byť hniezda rôzne tvarované, ale rovnako môže mať na ich tvar vplyv aj sexuálna selekcia. Bakalárska práca na danú tému by mala priniesť ucelený prehľad typov vtáčích hniezd ako aj prehľad jednotlivých faktorov, ktoré na vzhľad a stavbu hniezd vplývajú.

         Cicavce

         RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

         • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov
          Anotácia: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
         • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti
          Anotácia: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
         • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
          Anotácia: Na základe kvantifikovaných habitatových premenných zistiť vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov.
         • Priestorová aktivita drobných cicavcov
          Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia patria medzi dôležité populačné parametre a sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej praxi alebo vo výskume zoonóz. Jednou z charakteristík priestorovej aktivity je koncept tzv. domovského okrsku (angl. home range), ktorý je použiteľný pre rôzne živočíšne taxóny, najmä pre cicavce. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti domovského okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity, a metód ich zisťovania. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
         • Variabilita populácií drobných cicavcov
          Anotácia: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
         • Vplyv manažmentových zásahov do štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
         • Anotácia: Manažmentové opatrenia, ktoré menia vegetačnú štruktúru biotopu, ovplyvňujú spoločenstvá a populácie drobných cicavcov, a ekologické parametre jednotlivých druhov. V práci bude analyzované, ako vplývajú na drobné cicavce napr. alternatívne agrotechnické postupy, spôsob kosby, spôsob ťažby dreva, odstraňovanie náletov, výsadba, spásanie a jeho spôsoby, ale napr. aj ponechanie biotopu bez zásahu. Práca bude vypracovaná formou prehľadu údajov publikovaných vo vedeckých prácach.
         • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov
          Anotácia: Rozbor zmien areálu vybranej skupiny drobných cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach.

         Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (blanka.lehotska@uniba.sk)

         • Výskyt a možnosti ochrany netopierov na území Myjavskej pahorkatiny.
          Anotácia: Práca sa zaoberá zhodnotením výskytu chiropterofauny na vybraných lokalitách Myjavskej pahorkatiny so zameraním na porovnanie dostupných literárnych údajov a údajov získaných vlastným terénnym prieskumom. Terénny výskum bude realizovaný najmä v podkrovných priestoroch budov, ktoré boli v minulosti osídlené reprodukčnými kolóniami alebo solitérnymi jedincami viacerých druhov netopierov. Sledovanie lovnej aktivity netopierov sa uskutoční prostredníctvom bat-detektoringu. Pozornosť bude venovaná aj špecifikácii faktorov, ktoré negatívne vplývajú na prosperitu reprodukčných kolónií a možnostiam ich minimalizácie.

         Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (Marek.Semelbauer@savba.sk)

         • Bobor ako ekosystémový inžinier
          Anotácia: Populácia bobra európskeho prekonala dramatické zmeny. V Európe bol pôvodne široko rozšírený v zóne listnatých aj ihličnatých lesov, no v 19. storočí prežíval už iba v 4 oblastiach. V nasledovnom období obsadil bobor veľkú časť svojho pôvodného areálu, v rátane Slovenska. Bobor je zároveň výnimočný cicavec, dokáže výrazne meniť svoje prostredie, vďaka čomu býva niekedy označovaný za ekosystémového inžiniera či kľúčový druh. Dosiaľ bol zdokumentovaný vplyv na vodné vtáky, ryby, obojživelníky ale aj vodný hmyz. Cieľom práce bude zhrnúť historický vývoj populácie bobra v Európe a na Slovensku a zhodnotiť vplyv bobra na rastlinstvo a živočíšstvo s dôrazom na terestrický hmyz.

         Iné

         Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (Marek.Semelbauer@savba.sk)

         • Riedke lesy a ich biodiverzita
          Anotácia: Väčšina dnešných hospodárskych lesov je charakteristická vysokým korunovým zápojom a absenciou starých stromov. V minulosti však rôzne typy tradičného manažmentu vytvárali omnoho pestrejšiu škálu lesných prostredí, charakteristických nízkym korunovým zápojom a prítomnosťou starých stromov. Medzi takéto spôsoby hospodárenia patrili lesná pastva, výmladkové hospodárenie a vypaľovanie, často aj kombinácia týchto prístupov. Tradičný manažment udržiaval rôznorodú a v čase premenlivú mozaiku a poskytovali životný priestor veľkému množstvu organizmov. Cieľom práce je poskytnúť prehľad o vzniku, spôsobe využívania aj biodiverzite riedkych lesov.