Témy bakalárskych prác

Prvoky

RNDr. Martin Mrva, PhD. (martin.mrva@uniba.sk, B1-416)

  • Patogenéza a terapie akantamébových infekcií
   Anotácia: Práca sa zameriava na sumarizáciu doposiaľ zistených poznatkov o priebehu patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry).

  Pomalky

  RNDr. Peter Degma, CSc. (peter.degma@uniba.sk, B1-460)

   • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) Indonézie
    Anotácia: Limno-terestrické pomalky Indonézie boli doposiaľ študované len sporadicky. Je preto nanajvýš pravdepodobné, že ich druhové spektrum na ostrovoch Indonézie poznáme nedostatočne a reálny počet druhov na tomto území je významne vyšší. Cieľom bakalárskej práce je zhromaždiť z originálnych zdrojov všetky dostupné údaje o pomalkách Indonézie a pridať k nim ďalšie po analýze niekoľkých machových vzoriek z ostrovov Jáva a Bali.

    Parazity

    Mgr. Michal Benovics, PhD. (michal.benovics@gmail.com, B1 461)

    • Parazity inváznych šeliem
     Anotácia: Na Slovensku a v susedných krajinách spôsobujú veľké problémy nepôvodné živočíchy, ktorých výskyt v tomto regióne je vo väčšine prípadov dôsledkom ľudskej aktivity. Medzi také živočíchy sa radí aj medvedík čistotný (Procyon lotor), psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) a norok americký (Mustela vison). Okrem priameho ohrozenia pôvodnej fauny svojou aktivitou, môžu tieto šelmy fungovať aj ako prenášače nepôvodných druhov cudzopasníkov. Tie predstavujú ďalšie riziko pre pôvodnú faunu, ktorá nie je prirodzene adaptovaná na (ko)introdukované druhy parazitov. Cieľom tejto práce bude teda pripraviť literárnu rešerš zhŕňajúcu poznatky o parazitofaune nepôvodných šeliem v Európe a zhodnotiť invázny potenciál jednotlivých parazitických druhov. V praktickej časti sa študent zoznámi s pitvou a zberom parazitologického materiálu za účelom jeho druhovej identifikácie.

     Parazity v populačno-genetických štúdiách
     Anotácia: Disperzný potenciál parazitov je úzko spätý s disperznými kapacitami ich hostiteľov. Čím viac medzihostiteľov pre svoj vývoj parazit využíva, tým si zvyšuje pravdepodobnosť infekcie nového hostiteľa a ďalšieho rozšírenia do prostredia. V populačno-genetických štúdiách boli doposiaľ parazity využívané len veľmi okrajovo, avšak ich potenciál je zrejmý, ako pri odhaľovaní migračných ciest tak i štúdiu historických expanzných vzorcov ich hostiteľov. Cieľom tejto práce, ktorá bude predovšetkým rešeršného charakteru, bude zhrnutie doterajších poznatkov o aplikácií parazitov v populačno-genetických štúdiách a to predovšetkým s využitím klasických populačno-genetických markerov (t.j., vysoko variabilné úseky DNA, mikrosatelity, ddRAD). Zároveň bude cieľom práce posúdiť možné budúce využitie parazitov pri štúdiu disperzných vzorcov ich hostiteľov.

    • Parazitické hlístovce obojživelníkov v západnom palearkte
     Anotácia: V posledných rokoch bol zaznamenaný narastajúci úbytok obojživelníkov po celom svete, čo upriamuje pozornosť na štúdium potenciálne škodlivých faktorov ohrozujúcich ich spoločenstvá. Jedným z takých faktorov sú aj parazity, ktoré vo veľkej miere vplývajú na organizmus hostiteľa rôznymi spôsobmi – znižujú jeho fitnes, môžu ovplyvňovať jeho správanie, alebo v extrémnych prípadoch môžu spôsobiť až hostiteľovu smrť. Druhovo bohatou, ale zároveň málo preskúmanou skupinou cudzopasníkov obojživelníkov sú práve hlístovce (Nematoda), ktoré môžu parazitovať nie len v pľúcach, srdci a tráviacom trakte, ale aj v podkožnom priestore a v brušnej dutine obojživelníkov. Cieľom rešeršnej časti bakalárskej práce teda bude zhrnúť doterajšie poznatky o parazitických hlístovcoch obojživelníkov západného palearktu. V praktickej časti sa študent oboznámi s metódami získavania parazitického materiálu, jeho fixácie a druhovej identifikácie.
    • Genetická diverzita a populačná štruktúra parazitov bobra európskeho (Castor fiber)
     Anotácia: Hoci je bobor európsky našim pôvodným hlodavcom, jeho populácie boli v priebehu 18. storočia takmer vykynožené. Reintrodukcia tohto druhu začala koncom minulého storočia a v dnešnej dobe nájdeme u nás populácie pôvodom z Nemecka alebo Rakúska. Spolu s bobrami však boli (ko)reintrodukované aj ich cudzopasníky, ktoré majú potenciál sa ďalej šíriť na lokálnu faunu. Najčastejšie sa u bobrov stretávame s hostiteľsky špecifickými motolicami Stichorchis subtriquetrus a hlístovcami Travassosius rufus. Hoci nálezy týchto druhov sú v Európe pomerne časté, len málo poznatkov je o ich reálnom rozšírení u nás a ešte menej o ich populačnej diverzite. Cieľom rešeršnej časti práce bude zhrnúť poznatky o parazitoch bobra európskeho a jeho príbuzného druhu bobra kanadského (C. canadiensis) so zreteľom na jednotlivé regióny ich výskytu. V praktickej časti si študent osvojí laboratórne metódy za účelom získania sekvencií DNA z cudzopasníkov k následnej analýze genetickej diverzity. Cieľom práce bude taktiež odhaliť, či genetická štruktúra parazitov odpovedá disperzným cestám bobra v Európe.

    Pavúkovce

    Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD. (krajcovic.katarina@gmaii.com, G 313)

    • Šťúriky (Arachnida: Pseudoscorpiones) v lužných lesoch Podunajska
     Anotácia: Zámerom práce je charakterizovať zloženie taxocenózy šťúrikov vybraných lokalít v lužných lesoch Podunajska. Súčasťou záverečnej práce je práca v teréne a zber materiálu šťúrikov. Súčasťou výstupu bude taxonomický rozbor zistených druhov, tzn. redeskripcia sporných druhov a morfometrická analýza málo známych druhov s cieľom doplniť ich morfologickú variabilitu.

    Mgr. Kamila Ondrejková (kamila.ondrejkova@gmail.com, B1 422)

    • Roztoče rodu Leptogamasus (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) na Slovensku
     Anotácia: Roztoče rodu Leptogamasus sú typickými obyvateľmi lesnej pôdy, kde sa vyskytujú predovšetkým vo vrchných vrstvách pôdy a v hrabanke. Majú holarktické rozšírenie, ale najviac druhov je známych zo strednej a južnej Európy. Rod je rozdelený na 4 podrody podľa dĺžky peritrém. Hlavnými diagnostickými znakmi pri identifikácii samíc sú tvar endogýnia a epigýnia, štruktúry na paragýniách a chelicery. Samce sú od seba oveľa ťažšie odlíšiteľné, pri ich identifikácii sa používajú znaky na chelicerách a nohách. Na Slovensku bolo doteraz nájdených 10 druhov rodu Leptogamasus a pomerne veľa jedincov, ktoré sú identifikované len na úrovni rodu. Cieľom práce je na základe publikovaných nálezov, na základe štúdia materiálu uloženého na katedre zoológie a materiálu pochádzajúceho z vlastných zberov sumarizovať a rozšíriť poznatky o druhovom spektre, rozšírení a bionómii rodu Leptogamasus na Slovensku.

    Mgr. Lucia Švecová (gds.bon@gmail.com)

    • Foretické klieštikovce (Acari: Mesostigmata) asociované s rozkladajúcim sa živočíšnym materiálom
     Anotácia: Prítomnosť roztočov na rozkladajúcich sa ostatkoch si všimol už Mégnin (1984), ktorý taktiež postrehol, že roztoče sa na telo dostávajú už v prvej fáze rozkladu, foreticky na hmyze. Pri saprofágnych roztočoch je forézia veľmi významným spôsobom transportu, keďže pozostatky predstavujú rýchlo sa meniace dočasné mikrohabitaty. Výskum za použitia modifikovaných pascí na chytanie hmyzu s návnadou vo forme živočíšneho organického materiálu môže priniesť nové informácie o vzťahových väzbách roztoč – foront v asociácii s rozkladajúcim sa živočíšnym materiálom.

     

     

    Chrobáky

    doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (jan.kodada@uniba.sk, B1 424)

    • Rod Graphelmis Delėve, 1968 na Sarawaku (Malajzia): prehľad publikovaných druhov a ich súčasné nálezy, nároky na habitát a identifikácia larválnych štádií za použitia barkódingových metód COI mtDNA (Insecta: Coleoptera: Elmidae)
     Anotácia: Na severnom Borneu je zo Sarawaku doposiaľ publikovaných 13 druhov rodu Graphelmis. Väčšina je pestro žlto-čierno sfarbená a sfarbenie tela spolu s ostatnými morfologickými znakmi je považované za druhovo špecifické. Práca podáva prehľad publikovaných údajov a o identifikácii materiálu nazbieraného v rokoch 2018-2019 počas troch expedícií na Sarawak včítane národných parkov: Gunung Mulu, Pulong Tau, San Tubong a Gunung Gading. Pestrý materiál zahŕňa dospelé jedince zbierané v prirodzených habitatoch, jedince zbierané na svetlo a malú vzorku lariev. Jedince sú fixové spôsobom umožňujúcim izoláciu DNA, jej následné spracovanie a vyhodnotenie. Súčasťou sú základné údaje o habitatoch, preferovaných substrátoch a bohatá foto-dokumentácia jedincov a biotopov. Prínosom sú: získané dáta COI mtDNA pre endemické druhy, priradenie larválnych štádií k dospelým živočíchom, testovanie možnej fenotypovej plasticity a zistenie súčasného rozšírenia v porovnaní s údajmi z rokov 1993/1994 vo svetle klimatickej zmeny.

     Mgr. Dávid Selnekovič (david.selnekovic@gmail.com, B1 425)

    • Chrobáky z čeľade Mordellidae (Coleoptera: Mordellidae) na lokalite Virt na juhozápadnom Slovensku
     Anotácia: Čeľaď Mordellidae predstavuje široko rozšírenú a početnú, avšak veľmi slabo prebádanú skupinu chrobákov. Bakalárska práca je zameraná na identifikáciu dospelých jedincov ako aj larválnych štádií chrobákov, žijúcich v špecifickom ekosystéme pieskovej duny pri obci Virt na juhu Slovenka. Súčasťou práce je odber vzoriek v teréne, a následná identifikácia jedincov na základe morfologických znakov a DNA markerov. Cieľom práce je podať komplexný obraz o druhovom zložení spoločenstva a zhrnúť poznatky o bionómii zistených druhov.
    • Chrobáky z čeľade Mordellidae okolia mesta Florencia v Taliansku
     Anotácia: Čeľaď Mordellidae je na území Európy reprezentovaná približne 300 druhmi a predstavuje veľmi slabo preštudovanú skupinu chrobákov. Taliansko, vďaka svojmu mediteránnemu podnebiu a rôznorodosti biotopov, predstavuje zaujímavé územie pre štúdium chrobákov z čeľade Mordellidae. Téma bakalárskej práce je zameraná na spracovanie početného materiálu chrobákov z čeľade Mordellidae (ca. 400 jedincov, ca. 30 druhov) získaného pomocou Malaiseho pascí exponovaných v okolí mesta Florencia v Taliansku. Súčasťou práce je analýza doposiaľ publikovaných údajov o rozšírení chrobákov na území Talianska, triedenie a identifikácia druhov a osvojenie si metód izolácie DNA.

    Blanokrídlovce

    Mgr. Adrián Purkart, PhD. (mravce.info@gmail.com, B1 411)

    • Spoločenstvá mravcov v prostredí ovocných sadov Bielych Karpát
     Anotácia: Ovocné sady predstavujú významný prvok krajiny. Staré stromy v kombinácii s lúčnymi spoločenstvami rastlín poskytujú životné podmienky pre jedinečnú biodiverzitu článkonožcov. Aj z dôvodu ochrany týchto cenných biotopov je potrebné neustále dopĺňať znalostí o ich biote. Cieľom práce je zistiť súčasný stav poznania o spoločenstvách mravcov, ktoré tieto typy habitatov osídľujú.
    • Spoločenstvá mravcov mokraďových biotopov Podunajska
     Anotácia: Postupná regulácia vodných tokov spôsobila výrazné zmeny vodného režimu mokradí. Následné vysúšanie a premena na ornú pôdu zredukovali ich výmeru na minimum. Aj z dôvodu ochrany týchto cenných biotopov je potrebné neustále dopĺňať znalostí o ich biote. Cieľom práce je zistiť súčasný stav poznania o spoločenstvách mravcov, ktoré tieto typy habitatov osídľujú.

    Hmyz - ostatné skupiny

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk, B1 419)

    • Glaciálne refúgiá vodného hmyzu v Európe
     Anotácia: Väčšina známych glaciálnych refúgií organizmov v Európe sa nachádzala v južnej Európe, avšak v niektorých prípadoch to mohlo byť aj severnejšie, napríklad v priestore strednej Európy. Takáto situácia sa zistila relatívne často u vodného hmyzu. Cieľom práce je vypracovať prehľad typov glaciálnych refúgií európskych druhov vodného hmyzu a porovnať medzi sebou jednotlivé skupiny z hľadiska prežívania glaciálu a následného šírenia.

    Dvojkrídlovce

    Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (matus.kudela@uniba.sk,B1 419)

    • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) v strednej a južnej Európe
     Anotácia: Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) je stredoeurópsky horský druh, neskôr postupne nachádzaný aj v rôznych juhoeurópskych pohoriach a jeho areál kopírujúci tieto pohoria je fragmentovaný. Práca charakterizuje na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu Simulium maximum genetickú variabilitu jednotlivých populácii a hľadá spôsob jej formovania.

    Obojživelníky

    Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk, B1 408)

    • Populačná a reprodukčná biológia vodných skokanov rodu Pelophylax

     Anotácia: Vodné skokany rodu Pelophylax zahŕňajú trinásť v súčasnosti rozlišovaných druhov a tri hybridné taxóny rozšírené v západnom palearkte. Najvyššia taxonomická a genetická diverzita skokanov je pritom na Balkáne, kde sa stretáva niekoľko druhov a evolučných línií. V strednej Európe rozlišujeme dva sexuálne druhy, ktoré hybridizujú za vzniku asexuálneho taxónu s hybridogenetickou reprodukciou. Hybridogenéza je považovaná za spôsob modifikovanej partenogenézy. Kým partenogenetická hybridná samica kladie neoplodnené diploidné vajíčka, hybridogenetická samica (alebo zriedkavejšie samec) eliminuje genóm jedného rodičovského druhu a klonálne prenáša spravidla nerekombinovaný genóm druhého rodičovského druhu. Schopnosť jedného rodičovského genómu eliminovať ten druhý sa zdá byť u hybridov taxonomicky a geograficky podmienená. Cieľom práce bude vypracovať literárnu rešerš o reprodukčnej a populačnej biológii vodných skokanov, ako aj riešiť parciálne úlohy v molekulárnom laboratóriu. Potenciálni študenti a študentky by mali vykazovať veľké nadšenie z riešenej témy, byť usilovní v laboratórnej práci, mať v láske zoológiu, genetiku a štatistiku, ako aj porozumieť anglickému odbornému textu.

    Plazy

    Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. (peter.mikulicek@uniba.sk, B1 408)

     • Epidemiológia a rozšírenie hubovitého ochorenia hadov
      Anotácia: Hubovité (fungálne) patogény boli recentne detegované pri viacerých taxonomických skupinách voľne žijúcich živočíchov. Medzi najzávažnejšie a najviac študované hubovité ochorenia patrí napr. chytridiomykóza obojživelníkov či syndróm bieleho nosa netopierov, ktoré sú príčinou často drastického úbytku populácií infikovaných druhov. Najmenej známym a len nedávno opísaným hubovitým ochorením je aj tzv. hubovité ochorenie hadov (angl. snake fungal disease, SFD) zapríčinené patogénom Ophidiomyces ophiodiicola, ktoré bolo zaznamenané začiatkom tisícročia pri niektorých druhoch hadov z východnej časti severnej Ameriky. Neskoršie výskumy potvrdili tento patogén aj vo Veľkej Británii a Českej republike. Ochorenie sa zvyčajne prejavuje len miernymi symptómami, no na niektorých miestach bola naopak zistená vysoká mortalita a následný populačný pokles. Cieľom bakalárskej práce bude primárne review o rozšírení a epidemiológii O. ophiodiicola, prípadne aj zber materiálu (kožných sterov) v teréne a detekcia patogénu v populáciách hadov na Slovensku. Práca bude realizovaná v konzultácii s dr. Vojtechom Balážom z Veterinárnej univerzity v Brne. Podmienkou prijatia na tému je vysoké pracovné nasadenie, vlastná iniciatíva a schopnosť pracovať v teréne aj molekulárno-genetickom laboratóriu (po zaučení).

       Vtáky

       Doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. (zlatica.orszaghova@uniba.sk, B1 462)

       • Obsadzovanie nových búdok vtákmi
        Anotácia: Bakalárska práca sa venuje rýchlosti obsadzovania nových búdok vtákmi, v porovnaní s búdkami starými. Venuje sa možnému posunu začiatku hniezdenia v nových búdkach v porovnaní s niekoľkoročnými búdkami. Sleduje aj úspešnosť hniezdenia vtákov v prostredí hojne vyrušovanou ľuďmi. Okrem toho konštatuje zmeny v preferencii búdok jednotlivými druhmi vtákov v BZUK a v ZOO Bratislava a PriF UK. Tieto lokality sa nachádzajú v centre mesta a líšia sa vplyvom aktivít človeka v ich blízkosti.

        Cicavce

        RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD., Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD. (veronika.sladkovicova@uniba.sk, peter.miklos@uniba.sk, david.ziak@uniba.sk, B1 413)

        • Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov
         Anotácia: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Clethrionomys glareolus, rod Microtus, rod Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti
         Anotácia: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov
         Anotácia: Práca prinesie prehľad teórií zameraných na súvis vlastností prostredia a diverzity živočíšnych druhov, so zameraním na drobné cicavce. Bude analyzovať výsledky prác, ktoré na základe kvantifikovaných habitatových premenných zisťujú napr. vplyv zloženia vegetácie na zloženie spoločenstva drobných cicavcov. Prehľad a analýza publikovaných výsledkov by mali smerovať k objasneniu súvislosti medzi štruktúrou prostredia (fyzikálne vlastnosti, heterogenita, druhová diverzita rastlín, úživnosť) a zložením spoločenstva drobných cicavcov a zastúpením jednotlivých druhov, resp. foriem v synúzii. Práca má charakter literárnej rešerše.
        • Priestorová aktivita drobných cicavcov
         Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia patria medzi dôležité populačné parametre a sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej praxi alebo vo výskume zoonóz. Jednou z charakteristík priestorovej aktivity je koncept tzv. domovského okrsku (angl. home range), ktorý je použiteľný pre rôzne živočíšne taxóny, najmä pre cicavce. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti domovského okrsku, ale aj alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity, a metód ich zisťovania. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Variabilita populácií drobných cicavcov
         Anotácia: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych druhov drobných cicavcov. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO.
        • Metódy terénneho výskumu vybraného taxónu cicavcov
        • Anotácia: Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie vybraných druhov cicavcov a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.
        • Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej skupiny drobných cicavcov
         Anotácia: Práca prináša rozbor zmien areálu vybranej skupiny cicavcov v širších časových a priestorových súvislostiach. Okrem toho sa môže zamerať aj na dopad zmien areálu na dotknuté spoločenstvá.
        • Metódy terénneho výskumu druhov rodu Spermophilus
         Anotácia: Úspešnosť populácií sysľov závisí od mnohých faktorov, vrátane potravnej bázy, štruktúry prostredia, vplyvu predátorov, antropického vplyvu a pod. Práca prinesie prehľad vybraných prác študujúcich populácie druhov rodu Spermophilus a na ich základe prehľad metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami.