Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Umelé svetlo v noci a cirkadiánna disrupcia

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK - prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Intenzita vonkajšieho osvetlenia v noci sa za posledných 15 rokoch výrazne zvýšila (Science Advances, 2016: Vol. 2, no. 6, e1600377) a sú reálne predpoklady, že s výmenou klasických žiariviek za vysoko efektívne LED sa táto svetelná kontaminácia ešte zvýši. Najnovšie výskumy ukazujú, že  rušivé nočné svetlo môže mať negatívne dôsledky aj na zdravie človeka. Zvyšovanie umelého svetla v noci v mestských aglomeráciách narušuje biologické, predovšetkým cirkadiánne rytmy človeka, čo sa môže podieľať na znížení kvality spánku, ale aj vzostupe výskytu civilizačných chorôb, akými sú napr. rakovina, diabetes a depresie. Výskumu cirkadiánnych rytmov a dôsledkom ich narušenia sa dlhodobo venujeme na našej katedre. Príčinám, rizikám a možným následkom svetelnej kontaminácie sa venoval aj medzinárodný projekt EU COST Action ES1204 LoNNe (Loss of the Night Network), ktorého sme boli súčasťou. Výstupom spoločnej práce odborníkov z rôznych vedeckých disciplín a zo 16 krajín sveta sú zosumarizované odporúčania, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke našej katedry. Na nej nájdete aj ďalšie informácie k tejto téme, užitočné rady a linky.

https://tech.sme.sk/c/20449197/umele-svetlo-moze-vyrazne-narusit-nase-biologicke-hodiny.html

http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/umele-svetlo-moze-vyrazne-narusit-nase-biologicke-hodiny/

http://fns.uniba.sk/kzf/

************

Pozrite si tiež, Čo aktuálne skúmame na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.


FNS media FNS media

Úvod

Svetelné znečistenie je nadmerné, zle usmernené alebo nepotrebné umelé svetlo v noci, ktoré plytvá energiou aj peniazmi a zároveň:

 • negatívne ovplyvňuje prirodzený cyklus deň/noc – svetlo/tma, v ktorom sa vyvinuli všetky druhy a ekosystémy
 • ohrozuje nočné stanovištia živočíchov a narušuje biologické (t.j. cirkadiánne a sezónne) rytmy denných a nočných živočíchov
 • narušuje prirodzenú tmu nočného prostredia a znemožňuje pozorovanie oblohy plnej hviezd
 • dezorientuje hmyz a iné živočíchy a tým znižuje biodiverzitu
 • negatívne ovplyvňuje životnú pohodu a zdravie človeka a ukazuje sa jeho spojenie s nespavosťou, obezitou, metabolickými ochoreniami a hormonálne indukovanou rakovinou
 • potenciálne znižuje bezpečnosť vzhľadom na oslnenie
 • zapríčiňuje podráždenosť a znižuje pocit súkromia

Vyhlásenie EU–COST Action ES 1204 LoNNe (Loss of the night network)

Odporúčanie1: Nasmerovanie osvetlenia

 • Svietidlá navrhované pre osvetlenie vonkajších priestorov by nikdy nemali emitovať svetlo nad horizont a pokiaľ možno čo najmenej svetla emitovať v tupých uhloch smerujúcich nadol.
 • Svetlo nasmerované do oblohy nemá prakticky význam a svetlo smerujúce plocho so širokým záberom oslňuje a znižuje viditeľnosť.

Odporúčanie 2: Farba svetla
 • Počas večera a noci odporúčame vyhýbať sa v maximálnej možnej miere expozícii jasnému svetlu, predovšetkým svetlu s vlnovou dĺžkou pod 500 nm (modré svetlo). Svietidlá používané pre vonkajšie osvetlenie by mali mať korelovanú teplotu chromatičnosti 3000 Kelvinov alebo menej.

Odporúčanie 3: Intenzita osvetlenia
 • Štandardnú intenzitu osvetlenia uvádzanú v Európskej norme EN 13201 a ANSI/IES RP-8 je potrebné prehodnotiť s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky, pretože infraštruktúra osvetlenia v Európe je často pod odporúčaniami EN 13201, ale napriek tomu úspešne zabezpečuje bezpečnosť verejnosti.

Úplné znenie vyhlásenia môžete nájsť na webe EU–COST Action ES 1204 LoNNe (pdf).


Ako sa chrániť?

Spoločnosť

Svetlo musí byť starostlivo nasmerované tak, že bude svietiť iba na miesta, ktoré majú byť osvetlené (najmä v cestnej premávke a pri obytných zónach).

Zdroj svetla nesmie byť viditeľný na veľké vzdialenosti, čo znamená, že v niektorých prípadoch je potrebné dodatočné tienenie (napríklad na svahu).

Žiadne svetlo nemôže byť emitované priamo k oblohe, preto sa nemajú používať do zeme zapustené svetlomety a reflektory. Akékoľvek osvetlenie musí byť smerované zhora nadol.

Je potrebné znížiť celkovú úroveň jasu osvetlenia vonkajších priestorov a používať ju uniformne. Ľudské oko je schopné prispôsobiť sa nízkej intenzite osvetlenia, ale problém mu spôsobujú záblesky ostrého svetla.

Jednotlivci

Vyhýbajme sa večer a počas noci studenému svetlu s vlnovou dĺžkou kratšou ako 500 nm alebo s teplotou svetla vyššou ako 3000 K. Uprednostňujme sodíkové výbojky, žlté úzkospektrálne LED svietidlá s teplotou chromatičnosti 2000 K.

Pri práci na počítači a iných elektronických zariadeniach emitujúcich modré svetlo z obrazovky odporúčame používať filter modrého svetla (napr.: f.lux), ktorý prispôsobí žiarenie monitora prostrediu a času, v ktorom sa nachádzate. Keď slnko zapadá, žiarenie z obrazovka zníži množstvo emitovaného modrého svetla a naopak ráno po východe slnka je jas obrazovky znovu nastavený na intenzitu, na akú je náš systém počas dňa prispôsobený. Je známe, že žiarenie monitorov počas neskorých nočných hodín spôsobujú potlačenie tvorby hormónu melatonínu, posúva nástup spánku a znižuje jeho kvalitu.

logo Veda a Vyskum logo OPAaI logo EU

Tento výskum z časti vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Názov projektu: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2. fáza
Kód projektu v ITMS2014+: 313021D075


Ako je na tom Vaša ulica?

ALAN Slovakia

Pokiaľ by ste mali záujem osobne sa zúčastniť našich experimentov o vplyve svetelnej kontaminácie na cirkadiánny systém človeka, kontaktujte nás e-mailom stebelova@fns.uniba.sk