Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre odovzdanie záverečných prác (študenti a školitelia)

Pokyny pre odovzdanie záverečných prác pre študentov

· Záverečné práce (DP a BP) sa odovzdávajú v 2 kópiách v pevnej väzbe podpísané študentom a školiteľom na zadávacom liste a študentom na čestnom prehlásení. Ďalšie kópie (pre oponenta, školiteľa resp. študenta) môžu byť v ľubovoľnej väzbe.

· Spolu s prácou sa odovzdávajú 2x 2 kusy Licenčných zmlúv, ktoré si študent vygeneruje z AISu po vložení práce (jedna Licenčná zmluva je s vysokou školou: Univerzita Komenského v Bratislave a druhá je so Slovenskou republikou/CRZP). Všetky kópie študent podpíše.

· Pri finalizácii práce je potrebné vložiť do elektronickej verzie aj zadávací list, ktorý vygeneruje doc. Ševčovičová. Pre jeho konečnú verziu je potrebné prekonzultovať so školiteľom finálny názov záverečnej práce v slovenskom aj v anglickom jazyku, ciele práce (stačí 2-3 vety) a kľúčové slová. Tieto údaje musia byť bez chýb! V prípade, že sa píše práca v anglickom jazyku, je potrebné napísať zadávací list v oboch jazykoch. Na základe toho bude študentovi vytvorený zadávací list v pdf formáte a odoslaný na e-mailovú adresu študenta.

· Po zadaní práce do AISu sa vygeneruje aj identifikačné/evidenčné číslo práce v Licenčnej zmluve, ktoré sa následne vpisuje na prvú stranu záverečnej práce.

· Pre spracovanie dát do knižnice a pre prípravu obhajob (harmonogram, odovzdávanie DP do Ústrednej knižnice, do Katedrálnej knižnice atď.) je potrebné poslať na adresu  galovafns.uniba.sk súbor, ktorý bude označený priezviskom študenta a bude obsahovať nasledovné údaje: 

Meno + Priezvisko (študenta)
Názov záverečnej práce v Sj
Názov záverečnej práce v Aj
Kľúčové slová v Sj
Kľúčové slová v Aj
Počet strán DP
Meno + Priezvisko (školiteľa aj s titulmi)

· Stiahnutie a tlač Protokolov o kontrole originality z AIS aj z Theses zabezpečuje školiteľ! V prípade, že je práca realizovaná na mimo katedrovom pracovisku, stiahnutie a tlač zabezpečí učiteľ katedry zodpovedný za príslušného študenta v spolupráci s katedrovým koordinátorom AIS (doc. Ševčovičová).

Pokyny vyplývajúce pre školiteľov

Pokyny vyplývajúce pre školiteľov, ktorých študenti odovzdávajú záverečné práce

· Podpísať zadávací list v DP a BP

· Napísať školiteľský posudok a podpísaný odovzdať k záverečnej práci a pdf. Vložiť do AIS (podľa pokynov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/vkladanie_posudkov.pdf).

· Ak je školiteľ a oponent z iného pracoviska, vloženie školiteľského/oponentského posudku zabezpečí  zodpovedný učiteľ na Katedre genetiky a doc. Ševčovičová

· Povinnosťou vedúceho práce je stiahnuť a vytlačiť Protokol o kontrole originality z AIS (podľa pokynov https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/kontrolaoriginality-CRZP2015.pdf ) aj z Theses (podľa pokynov https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/navod-theses-2017.pdf), podpísať a odovzdať ku záverečnej práci študenta).

· Ak autor/študent v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov odo dňa obhajoby školského diela, predloží i odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekan do 10 kalendárnych dní. Odkladná lehota môže byť maximálne 36 mesiacov.

· Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta) najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou.

· Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.

· Preto ani dva negatívne posudky na záverečnú prácu nie sú dôvodom na nepripustenie študenta na obhajobu.

· Na obhajobe má zaznieť informácia o výsledku kontroly originality práce z oboch systémov. Nízke percento zhody nemusí znamenať, že práca je OK, ani vysoké, že je plagiát. Všetko ma posúdiť komisia.

Horeuvedené pokyny pre študentov aj školiteľov vo formáte MS WORD na stiahnutie.