Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Na Katedre sa realizuje študijný program Genetika aj vo forme doktorandského štúdia (garant prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.).

Je možné absolvovať internú (4 rokov), aj externú (5 rokov) formu štúdia. O externú formu štúdia je možné sa uchádzať len v prípade, že aplikant má stále pracovné miesto.

Témy prác pre každý rok sú vypisované vždy na prelome marca a apríla príslušného kalendárneho roka. Prihlasovanie na témy sa uskutočňuje prostredníctvom oddelenia pre vedu a výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Nástup na doktorandské štúdium je 1. september príslušného kalendárneho roka. Do 18 mesiacov od nástupu na štúdium je potrebné prihlásiť sa na dizertačnú skúšku.

Doktorandi realizujú projekty svojich dizertačných prác na Katedre, prípadne v spolupráci s externými inštitúciami u školiteľov schválených Vedeckou radou PriF UK. Naši doktorandi nie sú len kvalitní študenti, ale aj neoceniteľní pomocníci pri pedagogickom procese. Cvičenia a semináre, ktoré vedú, sú vďaka ich odbornej erudícii i ľudským vlastnostiam študentmi vysoko hodnotené. Absolventi doktorandského štúdia sú úspešní v nachádzaní atraktívnych pozícií: v špičkových zahraničných i slovenských laboratóriách i na klinických pracoviskách.

Všetky informácie o doktorandskom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte sú sústredené na tejto stránke.